Rehabilitering av Lykkjdammen

Rehabilitering av Lykkjdammen

Lykkjdammen 1. juni 2021

Bakgrunn

Lykkjdammen er en av fire dammer i Trollavassdraget. Lykkjdammen er den nederste dammen i vassdraget. Lykkjdammen er ikke stabil i henhold til Damsikkerhetsforskriften § 5-11 med tanke på velting og glidning. Eksisterende flomløp har ikke kapasitet til å håndtere dimensjonerende flom. Sommeren 2021 starter derfor arbeidet med å rehabilitere Lykkjdammen for å oppfylle krav til stabilitet og flomavledning for dammer i konsekvensklasse 2 stilt av Damsikkerhetsforskriften.

Anleggsarbeid sommer - høst 2021

I anleggsperiode må magasinet tappes ned siden dammen skal rehabiliteres på vannsiden med betongpåstøp. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt tillatelse til at Trondheim kommune kan tappe ned Lykkjdammen slik av vannstanden ved damstedet er redusert med 7,35 meter i perioden 01.05.2021 til 01.11.2021. En fangdam vil bli etablert for å holde et visst vannspeil i deler magasinet.

Gang- og sykkeltrafikk over damkrona vil ikke være mulig i anleggsperioden. Det vil ikke tillates fiske og svømming i anleggsperioden. Det vil bli gjort tiltak for å sikre anleggsområdet og for å tilrettelegge for turgåere.

Dyreliv

Det er observert mange forskjellige dyr rundt Lykkjdammen; blant annet gråhegre, rev, stokkender, rådyr, elg og bever. Det er etablerte beverhytter i magasinet. Kommunen er allerede i gang med overvåking av beveraktiviteter.

I Lykkjdammen settes det årlig ut et fåtall ørret for å opprettholde et fisketilbud. Det vil bli redusert næringstilgang og oppvekstvilkår for fisk i anleggsperioden. Som avbøtende tiltak er det planlagt økt utsetting av fisk i etterkant og tett oppfølging av bever i forkant og under anleggsperioden. Omfang bestemmes i samråd med relevante fagmiljø.

Kontaktperson

Trondheim kommune, Kommunalteknikk: Benedicta Kiplesund, prosjektleder tlf.: 93 20 84 24

Sist oppdatert: 02.06.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242