Sikringsarbeid ved Theisendammen

Trondheim kommune skal utføre arbeider på Theisendammen. I den forbindelse må vannstanden senkes med 4 meter for å være sikker på at arbeidsområdet ikke blir oversvømt om det skulle bli flom i vassdraget i anleggsperioden. I tillegg tappes Baklidammen ned ca 2 meter for å ha en ytterligere buffer i tilfelle flom i vassdraget. Det er NVE som har satt disse kravene til nedtapping for å ivareta sikkerheten.

Sikringsarbeid ved Theisendammen

Trondheim kommune skal utføre anleggsarbeider på Theisendammen:

  • Overløpet skal utvides og rehabiliteres

  • Broen over overløpet skal bli høyere og utvides til samme bredde som dammen

  • Rekkverk forsterkes

  • Belysning skal monteres 

Anleggsperiode: Oktober - desember 2019

I forbindelse med arbeidet må magasinet tappes ned ca 4 meter under normal vannstand. Store deler av strandsonen vil da bli tørrlagt. Det er mudderbunn i store deler av dette området, og vi fraråder ferdsel her. 

Generell ferdsel i området vil bli berørt. For din egen sikkerhet anmoder vi deg om å følge entreprenørens anvisninger. Å bryte sperringer og ta seg inn på anleggsområdet medfører stor fare og kan bli anmeldt. 

Bakgrunnen for tiltaket er en tilstandskartlegging utført i 2017, samt skjerpede krav til flomavledning med bakgrunn i forventet klimaendring. Theisendammen er en nokså liten dam med et begrenset magasin. Nærheten til bebyggelse og veier gjør imidlertid at den er plassert i høyeste sikkerhetsklasse hos NVE, og dermed har strenge krav til sikkerhet. Vi beklager de ulempene dette medfører for brukere av området, men tiltaket er nødvendig for å oppfylle krav til sikkerhet.

Nedtapping av Baklidammen

I forbindelse med anleggsarbeid på Theisendammen lengre ned i Ilavassdraget, må vannstanden i Baklidammen senkes omlag to meter. Årsaken er at det er nødvendig med en buffer mot vannstandsstigning i Theisendammen om det skulle komme kraftig nedbør mens anleggsarbeidet pågår.

Nedtappingen er midlertidig og oppfylling forventes utført i løpet av desember.

Mer informasjon om Theisendammen

Theisendammen er den nederste av tre dammer som er i funksjon i Ilavassdraget. Den ble tidligere brukt i vannforsyningen til byen, men har nå ingen funksjon utover å demme opp magasinet som brukes til forskjellige uteaktiviteter året rundt. Dammen reguleres normalt ikke, og vannstanden bestemmes av høyden på overløpet. Om man fjernet dammen ville magasinet tømmes og Ilabekken renne gjennom området uten noen form for innsjø eller vannspeil. Dammen har imidlertid vært der så lenge at dagens tilstand kan betraktes som normaltilstanden. Det er imidlertid viktig å være klar over at dammen er et teknisk inngrep i vassdraget. Noen har også tatt til orde for å legge ned og fjerne dammen, men det ansees som lite aktuelt.

Theisendammen er en relativt liten dam om man sammenligner med de store kraftverksdammene. Nærheten til veier og bebyggelse nedstrøms gjør imidlertid at skadevirkningene ville bli store om noe skulle skje med damkonstruksjonen. NVE klassifiserer dammer etter skadepotensial ved brudd, Skalaen går fra 0 til 4, hvor 4 er høyeste risikoklasse. Theisendammen er i klasse 4. Dette betyr at den har strenge krav til sikkerhet, tilsyn og vedlikehold.

Hva skal gjøres?

Arbeidet som skal utføres nå består i å utvide overløpet både i bredden og i høyden. Det siste skjer ved at broen over overløpet heves noe. Platen på nedsiden av overløpet er i dårlig stand og skal bygges opp på ny. Det skal også legges fram strøm til motoren som åpner og stenger bunntappeløpet. Samtidig vil det bli etablert lys langs gangveien over dammen, samt et strømuttak som kan benyttes til lydanlegg, lys eller andre formål ved arrangementer.

Hvorfor gjøres dette?

Bakgrunnen for arbeidet er skjerpede krav til flomavledning over overløpet. NVE krever at det utføres flomberegninger for alle vassdrag med damkonstruksjoner. Dagens krav til slike beregninger er skjerpet i forhold til tidligere, blant annet om at det er krav om et «klimapåslag» for å ta høyde for forventet økning i nedbør som følge av klimaendringer. Etter de nye beregningene hadde ikke overløpet tilstrekkelig kapasitet til å ta unna en ekstremflom.

Kunne ikke dette vært gjort når dammen ble tappet ned i 2017?

Arbeidet som ble utført i 2017 var en utskifting av luken på bunntappeløpet. Denne hadde kilt seg fast, og kunne dermed ikke åpnes om det skulle bli behov for en hurtig nedtapping. Dette var en en uakseptabel situasjon, og måtte utføres relativt raskt.

Når dammen var nedtappet ble det samtidig utført et grundig tilsyn, revurdering. I henhold til damsikkerhetsforskriften skal dette utføres hvert 15. år. Ved en revurdering skal magasinet tappes ned slik at vannskadene på dammen kan inspiseres nøye. Vi var usikre på om det skulle være forhold som gjorde at det måtte gjøres tiltak her. I tillegg var ikke flomberegningen klar og godkjent av NVE på det tidspunktet. Vi var derfor ikke klar over behovet for å utvide flomløpet på det tidspunktet.

Kunne ikke dette vært utført på et annet tidspunkt på året?

I utgangspunktet ønsket kommunen å utføre arbeidet tidligere på høsten. Det har imidlertid tatt lengre tid enn forutsatt å få alle nødvendige godkjenninger og tillatelse på plass, slik at oppstart har blitt forskjøvet. Vår- og sommersesongen er mindre aktuell for denne type tiltak.

Hva med fisken i Theisendammen og resten av Ilavassdraget?

Baklidammen og Theisendammen tappes ikke helt ned og fisken vil dermed klare seg fint. Theisendammen er ca 11 meter dyp på det laveste punktet slik at det vil være omlag 7 meters dyp her. Det vil slippes vann i Ilabekken i hele perioden slik at fisk som står i bekken ikke blir vesentlig berørt.

Hva med beveren i Theisendammen?

Beveren som holder til i Theisendammen vil bli berørt av tiltaket. Ved nedtappingen i 2017 flyttet beveren opp til Stokkedammen. Det er sannsynlig at den vil flytte på seg nå også, men om det blir til samme sted som sist vet vi ikke. Det er innført ekstraordinær båndtvang i området siden beveren er ekstra utsatt nå. Når vi vet nærmere om hvor beveren flytter, vil vi vurdere andre tiltak for å lette situasjonen for dem, eksempelvis fremkjøring av greiner og kvist.

Når vil Theisendammen og Baklidammen bli fylt opp igjen?

Vi forventer at anleggsarbeidet er utført i løpet av desember måned. Så snart de delene av arbeidet som krever sikkerhet mot flom er gjennomført, vil vi starte oppfylling av dammene. Hvor lang tid dette vil ta avhenger av hvor mye nedbør som kommer i denne perioden. I Baklidammen må vi slippe videre noe av tilrenningen for å opprettholde en viss vannføring i bekken ned mot Theisendammen. I Theisendammen har vi mulighet til å stenge helt, og heller ta vann fra kommunalt nett for å opprettholde vannføringen nedstrøms. Estimert tid for full oppfylling er 3 uker ved normal tilrenning.

Hvordan blir isleggingen på Theisendammen påvirket?

Noe avhengig av når oppfyllingen kan starte, kan det forventes at det legger seg is på den vannfylte delen av Theisendammen om det kommer en kuldeperiode. Is er lettere enn vann og det kan forventes at denne isen flyter opp og at videre islegging vil skje både fra land og fra kanten av eventuell is som har flytt opp. Det antas derfor at isen langs land kan bli svakere i en lengre eller kortere periode avhengig av værforholdene. Nedbør som snø isolerer og gir også en dårligere iskvalitet enn stålis dannet under stabile kuldeperioder. Det må uansett regnes med svakere is en periode etter at magasinet er oppfylt.

Blir det flere nedtrappingen?

Det er ikke planlagt flere tiltak på Theisendammen de nærmeste årene. Damsikkerhetsforskriften stiller krav til nedtapping hvert 15. år for dammer i denne sikkerhetsklassen for å inspisere vannsiden av damkonstruksjonen. Det kan søkes om at denne inspeksjonen utføres med undervannsdrone eller lignende slik at en unngår nedtapping. Dette er det NVE som avgjør i hvert enkelt tilfelle.

Ved Baklidammen viser beregninger at den ikke er stabil etter dagens kriterier. I tillegg er et av to bunntappeløp defekt. Dette innebærer at det må utføres relativt omfattende arbeider her, og magasinet må derfor tappes ned i anleggsperioden. Arbeidet vil sannsynligvis bli utført i 2020.

Sist oppdatert: 29.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006