Hjem Veg, vann og avløpGraving og prosjektering

Graving og prosjektering

Graving

Det skal alltid sendes søknad om gravetillatelse ved graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer.

Retningslinjer for graving
Retningslinjene gjelder for all graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer. Ved behov for graving i annen kommunal eller privat grunn skal entreprenøren søke om tillatelse til den enkelte forvalter eller grunneier.

I graveretningslinjene for det kommunale vegnettet i Trondheim henvises det til gammel nummerering for Statens vegvesen sine håndbøker. Her finner du oversikt over gamle og nye nummer.

Trondheim kommune ønsker å koordinere gravearbeider i byen for å redusere graving i veggrunnen. Planlagte gravearbeider over 40 meter og kryssing av veg må registreres og godkjennes i KGrav før gravesøknad sendes inn. 

Ansvarshavende for varsling og sikring på arbeidsstedet skal fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomgått arbeidsvarslingskurs 2 i henhold til reglene i Statens vegvesens Håndbok-N301 ”Arbeid på og ved veg”. Vegholder krever at den som utarbeider arbeidsvarslingsplaner skal ha samme kompetanse som ansvarshavende. Du kan lese mer i Håndbok-N301

Midlertidig endring av pkt. 1.2 i "Retningslinjer for gravearbeider på det kommunale vegnettet i Trondheim" datert 01.02.2014:

TB krever, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, at entreprenøren innehar kvalifikasjoner og utdanning, tilsvarende byggesaksforskriften, kapittel 9 foretak og tiltaksklasser og kapittel 11kvalifikasjonskrav.

Gravetillatelse gis etter kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innen fagområde veg- og grunnarbeider, samt for Landskapsutforming tiltaksklasse 1-2-3, avhengig av kompleksitetsgrad.

For asfaltarbeider stilles det krav til at utførende innehar kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innen fagområde veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 eller høyere.

Viser til DIBK sin veiledning Veg og grunnarbeider og landskapsutforming.

Gravetillatelse

Hvis du skal søke kommunen om tillatelse til å grave i det kommunale vegnettet må du sende inn elektronisk søknad om gravetillatelse.

Skal du grave ved trær eller i grøntarealer må du legge ved et skjema for graving nær trær og i grøntområder med gravesøknadet.

Her finner du en veileder for graving ved trær og i offentlige grøntarealer.

 

I tillegg til en elektronisk søknad må du legge ved Byggherrevedlegg til gravesøknader.

Og her finner du oversikt over innvilgede gravesøknader.

Entreprenørene har selv ansvar for istandsetting etter graving.

Gebyrer

Graving i kommunalt vegnett utløser følgende gebyrer vedtatt av bystyret 2014 :

Gravesøknadsgebyr kr. 7231,-

Forringelsesgebyr kr. 759,-(fastdel) + kr 66/m2 (variabel del). Gebyret beregnes ut i fra ferdig istandsatt areal.

I forbindelse med endringer i ledningsforskriften som gjelder fra 01.01.2018, kan det ikke lenger kreves forringelsesgebyr. Gebyrendringen har ikke tilbakevirkende kraft, slik at ved pågående arbeider før denne dato, vil det bli krevd forringelsesgebyr for slik som tidligere.

Gebyrene kan reguleres en gang i året sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Ferdigmelding

Ferdigmelding må sendes inn senest 10 virkedager etter at gravearbeidet er avsluttet. Dette skal også leveres elektronisk. Her skal det legges ved logg og bildedokumentasjon.

I kundeportalen skal følgende inngå i ferdigmelding:

 • Utfylt ferdigmeldingsskjema med kart og punktbeskrivelse av istandsettingsareal iht. graveretningslinjene.
 • Vedlegg skal inneholde: bilder, loggbok og følgeseddel fra asfaltleverandør

Vedlegg for ferdigmelding

Bilder før graving:

 • 1 oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde
 • 1 oversiktsbilde med stedfesting, eksisterende husnr/omgivelser
 • 1 som er zoomet inn på selve gravehullet

Bilder under graving:

 • 1 som viser gravedybde, målestav i grøfta
 • 1 som viser riktig komprimeringsutstyr i grøfta
 • 1 når gjenfylt masse fylles, ved avretting av asfalt og asfalttykkelse med målestav

Bilder etter graving:

 • 1 Ferdig asfaltert m/forsegling av skjøten
 • 1 Oversiktsbilde på avsluttet arbeide og område er ryddet
 • 1 Oversiktsbilde som viser tilstand på eksisterende skilt i veiarbeidsområde

Logg:

 • Inneholder: når av-plan er iverksatt, ev avvik/endringer underveis, når av-plan er avsluttet

Følgeseddel fra asfaltleverandør:

 • Inneholder: leveringsadresse, asfalttype, mengde, leveringsdato, asfaltleverandør (følgeseddel kan erstattes med et internt skjema som ivaretar disse opplysningene)
Nedsenking av kantstein

Kommunen har ansvar for å godkjenne nedsenking av kantstein i forbindelse med private avkjørsler. Tjenesten må betales av huseier/bestiller.Tillatelse for opprettelse av avkjørsel til eiendom gis av Byplankontoret. Men utvidelse av eksisterende avkjørsel gis av Trondheim bydrift.

Graving i parker og friluftsområder

Ved graving i parker og friluftsområder skal Trondheim bydrift sin avdeling Idrett park og skog (IPS) kontaktes for godkjenning og dokumentasjon legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse. 

Hvis det skal graves i parker og friluftsområder langs offentlig veg, nærmere enn 3 meter fra vegkant, skal godkjenningen fra IPS legges ved søknad om grave-/arbeidstillatelse.

Henvendelser og søknader til avdeling for Idrett, park og skog i Trondheim bydrift leveres digitalt her.

Graving i private veger og privat grunn

For private veger/grunn rettes søknad om graving til den enkelte grunneier eller veglag.

Koordinering av graving

Trondheim kommune bruker et web-basert system – KGrav – for koordinering av planlagte gravearbeider.

Løsningen bidrar til å sikre bedre koordinering mellom infrastruktureierne i Trondheim. Målet er å redusere graving i veigrunnen og at både kostnad for vegvedlikehold og skader på annen infrastruktur blir redusert.

KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.

Andre aktører som ikke er ledningseiere eller kommunen selv, må kontakte Geomatikk for innlegging av planer i KGrav. Bestilling sendes til kgrav.trondheim@geomatikk.no.

Ferdig koordinerte planer oversendes aktuelle forvaltere for saksbehandling.

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktivitet i kommunen. Aktivitet i KGrav vil bli integrert i oversikten som allerede ligger ute for godkjente gravearbeider på www.trondheim.gravearbeider.no.

Leie av gategrunn

Dersom du må oppta gategrunn eller parkeringsplasser i forbindelse med arbeid, må du betale gategrunnsleie.

Regler for gategrunnsleie i Trondheim kommune

Regelverk for utleie av gategrunn i Trondheim kommune i tilknytning til midlertidige bygge- og anleggsarbeider.

Bakgrunn og virkeområde
Trondheim kommune har som vegmyndighet og gjennom sin eiendoms- og disposisjonsrett til gategrunnen, utformet disse retningslinjene for bruk av offentlig gategrunn i tilknytning til tidsbegrenset bygge- og anleggsarbeid. Ved slike arbeider /utplasseringer skal det betales leie til kommunen når offentlig gategrunn tas i bruk.
Som offentlig gategrunn regnes all grunn regulert til offentlige trafikkområder, - herunder veg, fortau, parkeringsareal, plass m v, som driftes og /eller vedlikeholdes av offentlig myndighet.

Regelverket gjelder ikke for bygge- og anleggsarbeider knyttet til investeringer, drift og vedlikehold, hvor stat, fylkeskommune eller kommune står som byggherre/forvalter for offentlig, teknisk infrastruktur.
Regelverket for utleie av gategrunn gjelder bare for aktiviteter på og over gateplan. Graving i gata dekkes av annet regelverk.

Formål

Utleieordningen med tilhørende regelverk skal medvirke til:

 • at byens fortettingsstrategi med tilhørende bygge- og anleggsvirksomhet gis gode rammebetingelser ved den praktiske gjennomføringen i gaterommet
 • en brukervennlig utleieordning av gategrunn som legger til rette for at midlertidige bygge- og anleggsarbeider kan gjennomføres på en smidig måte
 • at gatebrukere skal kunne ferdes forbi bygge- og anleggsområdet på en regulert og trygg måte og med minimal ulempe for så vel gatebruker som byggeaktør/leietaker
 • at byggeaktør/leietaker stimuleres til raskest mulig gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidet og med minst mulig arealbruk
 • at byggeaktør/leietaker opplever kommunen som en stimulerende samarbeidspartner med konkurransedyktige utleiebetingelser

Tillatelse til bruk av gategrunn

Tillatelse til slik bruk av gategrunn (overflateareal) gis gjennom godkjenning av varslingsplan i henhold til kommunens:
Retningslinjer for arbeid/utplassering på offentlig gategrunn i Trondheim
Bestemmelsene om arbeidsvarsling og godkjennelse av varslingsplan skal følges ved enhver bruk av gategrunn etter dette regelverket uavhengig av om gategrunnsleie kreves.
Ved avtalefestet disponering av gategrunn skal det samtidig settes opp en forpliktende fremdriftsplan og en sluttdato for når arealet kan tilbakeføres til sin gatefunksjon.

Arbeider som utløser krav om gategrunnsleie
4.1) Ved utplassering av containere, stillaser, kraner og lignende og ved lagring av nødvendig materiell mv, skal det betales leie til kommunen ved bygge- og anleggsarbeider som opptar hele eller deler av gaterommet. Leie betales også for plass til servicebiler hvor annen parkering ikke er hensiktsmessig.
4.2) I tilknytning til bygge- og anleggsarbeider hvor det av hensyn til byggetiltaket er nødvendig å anlegge riggområder, sette opp brakker og/eller foreta sikkerhets-avsperringer, skal det betales leie til kommunen for disponert gategrunn.
4.3) Hvor det på fortau er hensiktsmessig å bruke gangtunnel eller stillas med undergang, gis det fritak for generell gategrunnsleie. Fritaket gjelder også opp- og nedrigging for slik løsning.
4.4) I tilfeller hvor den disponerte gategrunnen med hjemmel i nye arealplaner eller andre varige vedtak utgår som offentlig gategrunn, - med eller uten parkering, skal det ikke betales gategrunnsleie fra det tidspunkt bygge- eller anleggsarbeider knyttet til nytt formål fysisk igangsettes.
4.5) Når privat aktør utbedrer eller rehabiliterer offentlig gategrunn som eget prosjekt eller som ledd i annet byggeprosjekt, fritas han for gategrunnsleie for den tid et slikt arbeid aktivt pågår.
4.6) For arbeider/utplasseringer med varighet inntil ett døgn kreves ikke gategrunnsleie. Bestemmelsene om arbeidsvarsling skal imidlertid følges.

Ansvarlig for gategrunnsleie
Om ikke annet fremgår av søknad og/eller arbeidsvarslingsplan, vil krav om leie rettes til det foretaket som står som ansvarlig for varslingsplanen og har fått denne godkjent.

Satser
Leien innkreves i henhold til gjeldende prisliste. Satsene vedtas politisk i tilknytning til de årlige kommunale budsjetter.
Det kreves gategrunnsleie beregnet som dagsatser per kvadratmeter for alt utleid areal for henholdsvis”indre sone” og ”ytre sone”. Det skilles ikke mellom areal avsatt til avgiftsparkering og annet areal. For oppmerkede P-plasser beregnes leien ut fra antall hele plasser som tas ut av bruk eller bortfaller.
Ved absolutt behov for bruk av HC-plasser, skal kommunen anvise erstatningsplasser nærmest mulig de utleide.
”Indre sone” omfatter Midtbyen og tilstøtende områder med tette gatefasader (Øya, Elgeseter, Nedre Elvehavn og så videre), mens ”ytre sone” er resten av kommunen. Grensen mellom sonene skal være kartfestet.
Kostnader knyttet til arbeidsvarsling/-skilting dekkes av leietaker. Kostnader for eventuelt utskilting og arbeid knyttet til endringer i parkeringsrutiner med mer dekkes av gategrunnsleien.
Kommunen kan kreve godtgjort utleie av utstyr, skilt med videre for arbeidsvarsling, og for bistand med mannskap og maskiner i den sammenheng. Slik bistand og godtgjørelsens størrelse skal være skriftlig avtalt på forhånd.

Oppfølging og kontroll
Kommunen vil utføre kontroll med at bruk av gategrunnen er i henhold til de tillatelser som er gitt gjennom godkjent varslingsplan. Ved overskridelse av avtalt utleietid kan kommunen kreve forhøyet leiesats for den resterende tid.

Trondheim 27.07.2011 Trondheim kommune Eierskapsenheten
*) Formålsbygg omfatter barne- og ungdomsskolebygg, kommunale barnehagebygg, sykehjem og bo- og behandlingsbygg, arbeidstreningslokaler, bygg til bruk for kultur- og idrettsformål, helsestasjoner, legevakt, samt administrasjonslokaler.
I punkt 6, er nytt avsnitt 3 inntatt etter vedtak i formannskapet 17.08. 2011, arkivsaksnummer 11/28290.

Utplassering av container

Plassering og valg av riktig type container er viktig for å forhindre branntilløp og minimalisere risikoen for brannspredning til bygninger. Brann i container kan få store konsekvenser hvis containeren ikke er forsvarlig plassert.

Det er viktig at containere er utført i stål eller annet ubrennbart materiale. Container må ikke plasseres over kumlokk med brannventiler for uttak for slokkevann eller til alvorlig hinder for fremkommeligheten til utrykningskjøretøy.

Her kan du lese retningslinjene for utplassering av containere på offentlig veg og gategrunn.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har derfor utarbeidet følgende veiledning for utplassering av containere.

Åpen container
Åpen container beregnet for bruk til brennbart innhold, skal plasseres minst 5 meter fra:

 • bygningsfasade med brennbar kledning (typisk trefasade)
 • lysåpninger (vindu, dører, ventilasjonsåpninger)
 • takutstikk eller lignende

Åpen container kan plasseres nærmere enn 5 meter hvis:

 • containeren har kontinuerlig tilsyn
 • containeren ikke forlates før den er tømt/fjernet før arbeidet/dagen avsluttes

Fulle containere skal tømmes snarest mulig og senest ved arbeidsdagens slutt.

Lukket container
Alternativt kan container plasseres nærmere enn 5 meter uten tilsyn hvis containeren har lokk i ubrennbart materiale som er forsvarlig lukket og låst.
Har du spørsmål knyttet til dette kontakt Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Priser

Priser for leie av gategrunn
Gategrunnsleie beregnes for alle dager unntatt hellig- og høytidsdager.
Unntak fra dette er leie av parkeringsplasser som har avgift også på disse dagene. Da beregnes leie 7 dager i uken.

Indre sone*: kr 6,30 kr pr m2 per dag

Ytre sone: kr 3,20 kr pr m2 per dag

*Indre sone: midtbyen med tilstøtende områder

Gategrunnsleie vil gjelde for alt gateareal uansett funksjon. Dersom gatearealet helt eller delvis består av parkeringsplasser med avgift, må du betale gategrunnsleie for hele parkeringsplassen.

Pris for container:
Container indre sone (15 m2 kr 6,30 pr.m2) sum pr døgn: kr. 94,50

Container ytre sone (15 m2 kr 3,20 pr. m2) sum pr. døgn: kr. 48,00

Arbeidsvarslingsplan

Trondheim kommune vil i forbindelse med leie av gategrunn, rette krav om leie og utskilting til det foretaket som står ansvarlig for arbeidsvarslingsplanen og har fått denne godkjent.

I forbindelse med arbeid på offentlig veg må du søke og sende inn arbeidsvarslingsplan. Det stilles spesielle krav til utforming av arbeidsvarslingsplan, så hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du kontakte de du leier utstyr fra for å få utarbeidet arbeidsvarslingsplan.

Formålet med arbeidsvarsling er å:

 • Sikre arbeidere og trafikanter
 • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
 • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

Arbeidsvarslingsplan må leveres minimum tre virkedager før oppstart av arbeidet.

Utskilting av parkeringsareal

Utskilting av parkeringsareal bestilles hos Trondheim bydrift. Send forespørsel til: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontakt oss

Her er kontaktinformasjon til ansatte ved Gravemeldingstjenesten i Trondheim bydrift.

Saksbehandling gravesøknader

Robert Haugen
robert.haugen@trondheim.kommune.no tlf 952 63 514

Øyvind Holmen
oyvind.holmen@trondheim.kommune.no 906 74 062

Saksbehandling K-grav

Morten Røvik
morten.rovik@trondheim.kommune.no tlf 932 00 537

Ferdigmelding

Bente Verkland
bente-karin.verkland@trondheim.kommune.no tlf 902 59 299

Terje Fossen
terje.fossen@trondheim.kommune.no 911 12 346

Gategrunnsleie og arbeidsvarsling

Magli Jakobsen
magli.jakobsen@trondheim.kommune.no tlf 911 00 569

Per Bjarne Voldhagen
per-bjarne.voldhagen@trondheim.kommune.no 928 47 172

Kontroll

Roger Berg (øst)
roger.berg@trondheim.kommune.no 979 96 011

Odvar Lorens Berge
oddvar-lorens.berge@trondheim.kommune.no

Driftsleder

Odd Johan Vangstad
odd-johan.vangstad@trondheim.kommune.no tlf 979 95 949

Sist oppdatert: 08.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css