Merk: Tilskuddsordningene på denne siden er ikke i regi av Trondheim kommune. For å få mer informasjon må du kontakte den enkelte instans.

Aktiv ungdom

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter.

www.aktivungdom.eu

Cultura gavefond

Cultura Gavefond har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftige og samfunnsnyttige formål, og er opprettet med utgangspunkt i det samme verdigrunnlaget som Cultura Bank bygger på.

www.cultura.no/gavefond

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

www.denkulturelleskolesekken.no/for-utvere/

ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar vi til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

www.extrastiftelsen.no/

Fond for utøvende kunstnere

Fond for utøvende kunstnere gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge.

www.ffuk.no/

Frifond

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for ungdom å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor.

www.frifond.no

Fritt ord

En allmennyttig privat stiftelse som blant annet bidrar med prosjektstøtte. 

www.frittord.no/

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

www.gjensidigestiftelsen.no/

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, organisasjoner, og virksomheter i privat og offentlig sektor.

www.imdi.no

JM Norway

Hvert år gir JM Norway støtte til unge norske musikere som skal reise utenlands i forbindelse med kurs, utveksling eller liknende. 

http://jmn.no/stotteordning/

Koro

Kunst i offentlig rom

koro.no/sok-tilskudd/tre-sokbare-kunstordninger/

Kulturdepartementet

Kulturdepartementets tilskuddsordninger

www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

www.kulturradet.no/sok-stotte

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

LNU ønsker å gi organisasjonene mulighet til å strekke seg mot nye utfordringer, og administrerer flere nasjonale og internasjonale støtteordninger til dette formålet. LNU forvalter rundt 150 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Ordninger under LNU:

Mangfold og inkludering

En støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Demokratimidlene

En støtteordning for barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge som samarbeider med barne- og ungdomsorganisasjoner i Øst-Europa. Formålet med ordningen er å styrke det unge sivile samfunn i Øst-Europa og i Norge.

Frifond

En støtteordning rettet mot lokal aktivitet for barn og unge over hele landet.

Frifond organisasjon

Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag.

Herreløs arv

Støtteordningen skal bidra til utvikling av nye frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Prosjekter som får støtte fra Herreløs arv skal særlig jobbe for å øke den frivillige deltakelsen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Informasjonsstøtten Nord/Sør

Målet med støtteordningen er å øke kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kultur

En støtteordning som skal stimulere til mer kulturaktivitet blant landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

www.lnu.no

Legatsiden

Omfattende oversikt over støtteordninger i Norge.

www.legatsiden.no

Lotteri og stiftelsestilsynet

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger.

lottstift.no/tilskotsordningar/

Midtnorsk filmsenter

Midtnorsk filmsenter har som formål å forvalte midler til utvikling og produksjon av film i Midt-Norge, og ellers bidra til faglig og kunstnerisk utvikling av trøndersk filmproduksjon. Filmsenteret har også ansvar for filmtiltak rettet mot barn og unge i regionen.

midtnorskfilm.no/filmsenter/sok-stotte/

Midtnorsk jazzsenter

Midtnorsk Jazzsenter (MNJ) har en AD HOC tilskuddsordning som skal bidra til å realisere gode prosjektideer i regi av musikere, konsertarrangører og fritidskulturlivet og evt. andre aktører i regionen. Ordningen må betraktes som et regionalt supplement til de støtteordninger som finnes i Norsk kulturråd, Frifond, kommuner, etc.

midtnorsk.jazzinorge.no/ad-hoc-tilskudd/

Music Norway

Music Norway jobber med norsk musikkeksport.

http://no.musicnorway.no/

Musikkfondene

Musikkfondene samlet på ett nettsted.

www.musikkfondene.no

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

www.musikkutstyrsordningen.no

Nordisk råd

Søk støtte til nordiske prosjekter.

www.norden.org/no/om-samarbejdet-1/stoetteordninger-og-legater

Norges korforbund

Norges Korforbund forvalter ulike støtteordninger for kor.

www.kor.no

Norsk musikkråd

Oversikt over støtteordninger for det frivillige musikklivet. 

www.musikk.no/nmr/tilskudd

Norsk tipping - grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag eller en forening. 

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Sparebank 1 SMN

Tilskudd til prosjekter innen innovasjon, næringsutvikling, kultur, idrett, miljø og humanitære formål.

www.sparebank1.no/nb/smn/om-oss/samfunnsengasjement.html

Sparebankstiftelsen 

Støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

www.sparebankstiftelsen.no

Spenn.no

Produksjonsmidler til scenekunst for barn og unge

www.spenn.no

Stiftelsen Scheibler

Stiftelsen Scheiblers formål er å støtte
samfunnsnyttige og kulturelle tiltak.

scheibler.mamutweb.com/

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilskudd til kultur

www.stfk.no/no/Tjenester/Kultur/Tilskudd-kultur/

Trafo

Trafo er nordens største nettsted for unge kunstnere. På Trafo.no kan du blant annet søke om tilskudd til kunstprosjekter. 

www.trafo.no

UDI

Tilskudd til barn og unge i asylmottak.

www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et-asylmottak/tilskudd-til-aktiviteter-for-barn-og-unge/

Ungdomsfondet

Ungdomsfondet er en stiftelse som ble etablert for å oppfordre og belønne ungdom som engasjerer seg i økonomisk aktivitet og nyskaping.

www.ungdomsfondet.no

Valgdirektoratet

For å bidra til å øke valgdeltakelsen og de stemmeberettigedes kunnskap om valget er det opprettet en tilskuddsordning for 2017, med søknadsfrist 14. november 2016. Tiltak rettet mot ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon blir prioritert.

https://skjema.valgdirektoratet.no/

ikon kultur Tilskudd og stipend