Oversikt over tilskuddsordninger sortert etter søknadsfrist.

Løpende saksbehandling, ingen søknadsfrist

Strakstiltak fritidskulturlivet
Behandlingstid ca 3 uker

Frivillighetsmillionen for kultur og fritidstiltak
Behandlingstid ca 3 uker

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge
Behandlingstid ca 3 uker

Tilskudd til frivillige lag for tiltak i friområder

Kulturfondet
Dersom du arbeider med planer for utviklingsprosjekter eller større arrangement ber vi om at du tar kontakt for å avklare om dette er relevant for kulturfondet, eller om det faller inn under de ordinære tilskuddsordningene.

Verkstedhallen, kjøp av tid
Behandlingstid ca 1 uke

Tilskudd til helgeaktiviteter for ungdom
Behandlingstid 3 - 5 uker. Trondheim Kulturnettverk behandler søknader på vegne av Trondheim kommune.

Stimuleringsmidler for integrering av nybosatte flyktninger
Det opprettes en ekstraordinær tilskuddsordning i 2016 som skal styrke initiativ som fremmer integrering. Behandlingtid ca 3 uker

Tilskuddsordninger med faste søknadsfrister

Idrett - spillemidler
For prosjekt påfølgende år:
Søknadsfrist 1. september - Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (skriftlig søknad med tegninger og planer)                           
10. oktober - Spillemiddelsøknad (elektronisk søknad)

Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak
Søknadsfrist 1. september (for påfølgende år)
Behandlingstid 6-8 uker

Kulturstipend og kulturlegat
Søknadsfrist 1. oktober (for påfølgende år)

Tilskudd fra ungdommens bystyre
Søknadsfrist 31. oktober

Tilskudd fra Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet
Tilskudd til tiltak mot fattigdom, søknadsfrist 15. november
Tilskudd til åpne møteplasser for barn og unge, søknadsfrist 15. november

Tilskudd til fritidskulturlivet
Søknadsfrist 1. desember (for aktiviteter påfølgende år) og 15. april (primært for aktiviteter 2. halvår)
Behandlingstid 8-12 uker

Tilskudd til festivaler
Søknadsfrist 1. desember (for påfølgende år)
Behandlingstid inntil 8 uker

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle
Søknadsfrist 1. desember (for aktiviteter påfølgende år) og 15. april (primært for aktiviteter 2. halvår). Det kan gis flerårige tilskudd.
Behandlingstid 8-12 uker

Idrett - arrangementsstøtte
Søknadsfrist 1. desember og 1. juni

Tilskudd til atelierfellesskap
Søknadsfrist 1. desember (for påfølgende år)
Behandlingstid 8-12 uker

Kulturstipend Ramallah
Søknadsfrist 15. januar

Tilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner
Søknadsfrist 1. mars

Tilskudd til skolekor, skolekorps og skoleorkester
Søknadsfrist 1. mars

Inkludering av funksjonshemmede i frivillige organisasjoner
Søknadsfrist 1. mars

Tilskudd til frivillig aktivitet i lokalsamfunn - IMDi-midler
1) Frivillig aktivitet i lokalsamfunn som bidrar til å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen og 2) Tilskudd til drift av lokale innvandrerforeninger.
Søknadsfrist 1. mars for aktiviterter samme år

Tiltak for funksjonshemmede
Søknadsfrist 1. april
Behandlingstid ca 8 uker

Tilskudd til Fritidskulturlivet (se over)
Søknadsfrist 2 (andre halvår) 15. april

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak, profesjonelle (se over)
Søknadsfrist 2 (andre halvår) 15. april

Kommunal støtte til idrett
Søknadsfrist 1. juni

Kommunal støtte til utstyr i private idrettsanlegg
Søknadsfrist 1. juni

Idrett - arrangementsstøtte (se over)
Søknadsfrist 2 (andre halvår) 1. juni

Idrettsstipend
Søknadsfrist 1. juli

Tilskuddsordninger med varierende søknadsfrist

Instrumentfond - tilskudd til innkjøp av korpsinstrumenter
NMF Trøndelag behandler søknader på vegne av Trondheim Kommune.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (storbymidler)

 

ikon kultur Tilskudd og stipend