Formål

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1.desember for festivaler året etter.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid inntil 8 uker etter søknadsfrist.

Tildelte tilskudd foregående år

Tilskudd til mindre festivaler 2013 - 2015

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådmannens fagstab, faggruppe kultur

Roald Birkelund
Telefon 95263352

E-post: kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

Retningslinjer

Hvilke festivaler kan få tilskudd

Festivaler og organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i Trondheim. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører med adresse og virke i Trondheim.

Hvilke festivaler prioriteres

 • Festivaler som har et program/innhold av høy kvalitet og som er byomfattende.
 • Festivaler som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturutrykk.
 • Festivaler som bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst-og kulturutrykk.
 • Festivaler som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
 • Festivalarrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.
 • Festivaler som i budsjett/finansieringsplan viser til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt.
 • Festivaler som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn. Oversikt over kommunens planverk

Hva prioriteres ikke

 • Feiring av nasjonaldager
 • Feiring av nyttår
 • Feiring av merkedager
 • Markering av helligdager
 • Bydelsdager

Krav til søknad

 • Organisasjonen må være registrert i Brønnysundsregisteret.
 • NB: Ta med under "Beskrivelse av projektet" i søknadsskjemaet:
  • Prosjektbeskrivelse med formål og bakgrunn for tiltaket.
  • Oversikt over kunstnerisk medvirkende og informasjon om programmeringen, inkludert konsertplan/arrangementsoversikt.

Annet

Hver enkelt festival innvilges i hovedsak tilskudd fra én av kommunens tilskuddsordninger. Søkere skal følgelig ikke sende samme søknad til flere av kommunens tilskuddsordninger. Det er mulig å søke andre av kommunens tilskuddsordninger for enkeltprosjekt tilknyttet festivalen.

Trondheim kommune ønsker at arrangører samarbeider og benytter seg av den samlede kompetanse som er og utvikles innen festivalfeltet. Trondheim kommune ønsker søknader som støtter opp under denne tankegangen.

Endringer

Festivalen skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte Trondheim kommune ved saksbehandler. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av festivalen er redusert.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknad

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

21496235

ikon kultur Tilskudd og stipend