Tilskudd til organisasjoner som driver forebyggende helsetiltak og/eller rusforebyggende tiltak

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale helse og/eller rusforebyggende tiltak i lag og organisasjoner i Trondheim, i tråd med kommunens vedtatte planer, målsettinger og utviklingsstrategier.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september (for året etter).

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

Saksbehandlingstid

Svar på søknadene vil bli sendt ut etter at budsjettet for kommende år er vedtatt i bystyremøte i desember. 

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådmannens fagstab, faggruppe helse og velferd

Knut Meinert Kiplesund
Telefon 95263446

E-post: knut.kiplesund@trondheim.kommune.no

Retningslinjer

Hvilke aktiviteter prioriteres

 • Tiltak som er rettet mot befolkningen i Trondheim kommune som er eldre enn 18 år.
 • Tiltak som er forebyggende helsetiltak/rusforebyggende tiltak.
 • Tiltak som er forebyggende og rettet mot klart definerte målgrupper- som vil hindre/ utsette behov for tyngre hjelpetiltak.
 • Tiltak som erstatter/utfyller manglende kommunalt tilbud.
 • Tiltak som kan dokumentere at den kommunale støtten bidrar til å generere mest mulig frivillig innsats.
 • Tiltak som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel finnes på: http://www.trondheim.kommune.no/plangrunnlag/

Hvem kan søke

 • Frivillige/ideelle organisasjoner og selvhjelpsgrupper for befolkningen i Trondheim.

Krav til søknad

 • I budsjettdelen i søknaden må det fremgå hvilke utgifter og tiltak som dekkes av det kommunale tilskuddet. Antall frivillige årsverk som genereres må synliggjøres.
 • Alle nødvendige opplysninger skal kunne leses ut fra det ferdig utfylte søknadsskjema. Eventuelle vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Der skal det også gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, andre omsøkte tilskudd og andre inntekter.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

For tilskudd over 100.000 må det leveres årsrapport og revidert regnskap innen den 01.05 før utbetaling av tilskudd.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Annet

 • Hvert enkelt prosjekt/tiltak innvilges kun tilskudd fra en av kommunens tilskuddsordninger. Søkere skal følgelig ikke søke flere tilskuddsordninger til ett og samme prosjekt.
 • Tiltaket/prosjektet skal gjennomføres i tråd med søknad og tilsagnsbrev. Ved vesentlige endringer skal Trondheim kommune v/saksbehandler kontaktes i forkant. Det vil bli vurdert om innvilget støtte avkortes.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknad

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

ikon kultur Tilskudd og stipend