Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det lokale frivillige kulturlivet. Midlene skal brukes til prosjekter og åpne arrangement i Trondheim.

Dette vil bli prioritert

 • Arrangement som er åpne for publikum
 • Prosjekter
 • Aktiviteter som øker mangfoldet av kulturuttrykk
 • Aktiviteter som øker samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn
 • Aktiviteter som bidrar til økt deltakelse av flerkulturelle aktører
 • Aktiviteter som bidrar til å styrke kommunens satsningsområder. Aktuelle planer slik som Kommuneplanens samfunnsdel, Temaplan for frivillighetspolitikk og Handlingsprogram for kultur finnes her:  Oversikt over kommunens planverk

Det gis ikke tilskudd til

 • Lukkede arrangement/medlemsaktiviteter
 • Studiereiser og kursdeltagelse
 • Reise- og turnestøtte
 • Underskuddsgaranti og fullfinansiering
 • Kommersielle arrangement
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Gratis servering
 • Støtte til idrettsarrangement, disse henvises til egne øremerkede tilskuddsordninger

Søknadsfrister

1. desember: For aktiviteter som gjennomføres året etter. Det kan også gis flerårige prosjekttilskudd (inntil 3 år).

15. april: Primært for aktiviteter som gjennomføres i andre halvår.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner i Trondheim
 • Enkeltaktører med bosted i Trondheim
 • Samarbeidsprosjekt mellom det frivillige og profesjonelle kulturlivet, eller offentlig kulturvirksomhet, der de frivillige står som ansvarlig

En samlet søknad per år for like aktiviteter

Planlegger dere flere aktiviteter gjennom året? Send en samlet søknad dersom dere har flere like aktiviteter gjennom året.

Søk om tilskudd

Søk om tilskudd i Tilskuddsbasen

Lurer du på noe om Tilskuddsbasen? Se Hjelp og ofte stilte spørsmål

Når får du svar på søknaden?

Du får vanligvis svar innen 8 - 12 uker etter søknadsfristen. Du får svaret i Tilskuddsbasen. Du må godkjenne vedtaket i Tilskuddsbasen innen tre uker etter at du har fått et svar.

Kontaktinformasjon for spørsmål

Generelle spørsmål:
Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til flerkulturelle aktiviteter / mangfold og inkludering:
Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 952 63 270
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Har du fått innvilget tilskudd? Informasjon om endringer, rapportering og utbetaling

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppvevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Send inn rapport i Tilskuddsbasen

Har du fått tilskudd i 2015 eller tidligere? Bruk gammelt Rapportskjema

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter at rapport er mottatt og godkjent av saksbehandler.

Dersom du ikke sender inn rapport innen avtalt frist kan tilskuddet bli trukket tilbake.

Nyttig informasjon for deg som skal søke om tilskudd fra Trondheim kommune

Et tilskudd per aktivitet

Ikke søk flere tilskudd eller på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Retningslinjer oversatt

Engelsk 
Fransk 
Spansk 
Arabisk 

Vedtatt i formannskapet i Trondheim kommune 6.12.2011 – sak 297/11.

Sist revidert av rådmannen 23.11.2016

ikon kultur Tilskudd og stipend