Formål

Formålet med ordningen er at mennesker med funksjonshemming skal få mulighet til deltakelse og medvirkning i lag og organisasjoner, på linje med andre.

Tilskuddet skal bidra til å tilrettelegge for aktivitet som fremmer inkludering dvs. samspill og samvær mellom personer med og uten funksjonshemming med felles interesser i fritiden.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad. 

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

Kontaktinformasjon for spørsmål

Kulturenheten

Kjetil Krøvel
Telefon 72 54 57 00/
916 72 398

E-post: kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Retningslinjer

Hvem kan søke om tilskudd

Frivillige organisasjoner som arbeider i Trondheim kommune hvor:

  • Organisasjonens virksomhet drives innenfor rammen av norsk lov
  • Organisasjonen fører regnskap
  • Utøvende organisasjoner prioriteres

Hva kan søkes om tilskudd til

«Funksjonshemming er et misforhold mellom individets forutsetninger og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlig for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse».

Det kan søkes om tilskudd til de merkostnader organisasjonen har for å tilrettelegge aktiviteten slik at funksjonshemmede og funksjonsfriske kan delta sammen.

Slike merutgifter kan være:

  • Lønn eller ekstra godtgjøring til instruktør, trener og/eller følgeperson
  • Kostnader for spesielt tilrettelagte lokaler
  • Kostnader til opplæring av tillitsvalgte/instruktører og metodeutvikling
  • Materiell og utstyr for aktivitet
  • Markedsføring av tilbud

Organisasjoner med langsiktige planer for inkludering av funksjonshemmede i sine ordinære aktiviteter, og som kan vise til en jevn aktivitet gjennom hele året, vil bli prioritert. For å sikre kontinuitet i aktivitetene vil søknader som innvilges ha prioritet i etterfølgende år hvis omfanget av aktiviteten opprettholdes og hvis ordningen med inkluderingstilskudd blir videreført.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknad

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

ikon kultur Tilskudd og stipend