Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Trondheim. Tilskuddsordningen skal bidra til kunstneriske prosjekter og arrangement av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. 

Søknadsfrister

Søknadsfristen er innen kl 23.59 på angitt dato.

Frist 1. desember: For aktiviteter som gjennomføres året etter. Det kan også gis flerårige prosjekttilskudd (inntil 3 år).

Frist 15. april: Primært for aktiviteter som gjennomføres i andre halvår samme år.

Det kan også søkes om strakstilskudd utenom søknadsfristene. Søknadsbeløp og tilskudd er da begrenset oppad til 15.000 kroner. Søknader utenom fristene, og som inneholder høyere søknadsbeløp enn dette, behandles etter de ordinære fristene. For 2017 er midlene nå fordelt, og det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd til aktiviteter dette året (oppdatert 12. oktober 2017).

Saksbehandlingstid

Det må påregnes en saksbehandlingstid på 8-12 uker etter ordinær søknadsfrist. For søknader om strakstilskudd er målet å ha en saksbehandlingstid på maks 2-3 uker.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådmannens fagstab, faggruppe kultur

Roald Birkelund
Telefon 95263352

E-post: kultur.postmottak@trondheim.kommune.no

Retningslinjer

Hva vektlegges

 • Prosjektets eller arrangementets kunstneriske nivå.
 • Prosjekter og arrangement som bidrar til nyskaping og utvikling.
 • Prosjekter og arrangement som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn. Oversikt over Kommuneplanens samfunnsdel, Handlingsprogram for kultur og Handlingsprogram for kunst finnes her: Oversikt over kommunens planverk
 • Søkers faglige kvalifikasjoner og nivå.
 • Søknader som i budsjett/finansieringsplan kan vise til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt vil bli prioritert.

Hvem kan få tilskudd

Kunstnere, organisasjoner og andre innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det gis i hovedsak tilskudd til aktører bosatt i Trondheim.

Følgende prioriteres ikke

 • Lukkede arrangement
 • Kurs-/seminardeltakelse
 • Studiereiser eller annet tilskudd til utdanning
 • Studierelaterte prosjekt
 • Ordinære driftstilskudd
 • Underskuddsgarantier
 • Fullfinansiering
 • Reise- og turnéstøtte
 • Kommersielt baserte arrangement/prosjekter
 • Innkjøp av utstyr

Søknader som omhandler støtte til utvikling og produksjon av kort-, dokumentar- og animasjonsfilm samt spille- og novellefilm, fjernsynsserier og dataspill, henvises til Midtnorsk filmfond og Midtnorsk filmsenter som har egne støtteordninger for dette formålet.

Krav til søknad

 • CV eller annen dokumentasjon som viser søkerens faglige kvalifikasjoner, kunstneriske virksomhet og kompetanse skal vedlegges. Eventuelle andre vedlegg skal kun inneholde tilleggsopplysninger (vedlegg returneres ikke).

En søknad pr tiltak

Du kan bare søke på en tilskuddsordning. Ikke søk på flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak.

Endringer

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte Trondheim kommune ved saksbehandler. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Skjemaer

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd for 2016 

Hjelp

Skjema for rapport for tilskudd gitt i 2015 eller 2014: Rapportskjema

Papirskjema for rapport fås ved henvendelse til:

Bytorget, Erling Skakkes gt 14. Tlf 72 54 25 10

Rapport på papir sendes til:

Trondheim kommune
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

--------

Vedtatt i formannskapet i Trondheim kommune 6.12.2011 – sak 297/11.
Revidert av rådmannen 15.12.2011
Revidert av rådmannen 13.08.2012
Revidert av rådmannen 26.09.2012
Revidert av rådmannen 27.10.2015

ikon kultur Tilskudd og stipend