Formål

Tilskudd kan brukes til informasjonstiltak, ferie- og fritidstiltak og sosiale tiltak for funksjonshemmede.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. april. 

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

Saksbehandlingstid

Svar på søknadene blir sendt ut i løpet av juni. 

Kontaktinformasjon for spørsmål

Rådmannens fagstab, faggruppe helse og velferd

Knut Meinert Kiplesund
Telefon 95263446

E-post: knut.kiplesund@trondheim.kommune.no

Retningslinjer

Søker

Rådmannen kan tildele midler til tiltak rettet mot funksjonshemmede hjemmehørende/bosatt i Trondheim kommune. Midlene tildeles funksjonshemmedes lag og organisasjoner i Trondheim kommune, eventuelt regionale organisasjoner for funksjonshemmede med medlemmer tilhørende i kommunen etter søknad. Antall medlemmer med tilhørighet må oppgis i søknaden.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Trondheim kommune tildeler midler til:
a.   Informasjonstiltak; opplæring og informasjonsvirksomhet
b.   Ferie- og fritidstiltak; turer og opphold
c.   Sosiale tiltak; tilstelninger, arrangementer og aktiviteter

Det forutsettes at tiltaket rettes mot funksjonshemmede som er hjemmehørende/bosatt i Trondheim kommune. Tiltak som går over tid vil bli prioritert.  Tiltaket må være i regi av laget/organisasjonen som søker midler.

Det gis ikke tilskudd til ordinær drift.

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Der skal det også gjøres rede for tilskudd som allerede er innvilget, andre omsøkte tilskudd og andre inntekter.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Søknad

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp og ofte stilte spørsmål

ikon kultur Tilskudd og stipend