Hva er universell utforming?

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse.

Dette stiller krav til planlegging, oppfølging, gjennomføring og evaluering. Gode medvirkningsprosesser er viktig for å bringe fram mangfoldet fra brukergruppene. Det tas hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet eller følsomhet i forhold til bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/allergi).

Hovedløsningen som planlegges skal kunne brukes av alle i grunnutformingen. Vi legger vekt på å utvikle gode generelle løsninger slik at enkeltgrupper i befolkningen ikke trenger å benytte spesielle tekniske innretninger eller særløsninger. Dette omfatter samfunns-planlegging, arealdisponering, arkitektur og produktutvikling.

Sentral nettside for universell utforming:

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementets nyhetsnettside for universell utforming. Her finner du nyttige lenker.

Verktøy og veiledere:

Publikasjoner fra pilotkommune- og ressurskommuneprosjektene:

 

Universell utforming