Hjem Virksomheter og foretakTrondheim kommunale pensjonskasse

Trondheim kommunale pensjonskasse

Kontakt Trondheim kommunale pensjonskasse

Telefontid ved spørsmål om pensjon

Mandag til fredag kl. 09.00 - 14.00 (lunsj kl 11.30 - 12.15)

Medlemsportal

Beregn din pensjon på vår pensjonskalkulator

Du må logge deg inn via ID-porten med din BankID.

Søknadsskjema 

Alderspensjon

Uførepensjon

Etterlattepensjon

AFP -Avtalefestet pensjon

Oppsatt pensjon

Forhøyet uførepensjon

Barnepensjon

Pensjon

Hva er pensjon? 

Pensjon fra Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) er en ytelse fra tjenestepensjonsordningen som du opparbeider deg rett til gjennom jobben. Som medlem av en offentlig pensjonsordning i TKP er du bedre sikret enn de fleste. Det er arbeidsgiver som melder deg inn i pensjonsordningen. 

Hva består din samlede pensjon av?

 • Pensjon fra NAV/folketrygden. Les mer på NAV/Din pensjon
 • Tjenestepensjon som du har opparbeidet deg rett til gjennom et arbeidsforhold. Pensjon fra TKP er en tjenestepensjon
 • Sparepenger, f.eks. penger du har på sparekonto eller i fond eller i en individuell pensjonsspareavtale


Offentlig tjenestepensjon utbetales som et tillegg til folketrygden – etter samordning. Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon/barnepensjon.


Det kan være mange spørsmål knyttet til trygd og pensjoner. Informasjonen du vil finne her gir deg en kort beskrivelse av dine rettigheter og svar på de vanligste spørsmålene som blir stilt om pensjonsordningen. Dersom du har behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med din personalavdeling eller TKP.


TKP forholder seg til Hovedtariffavtalen HTA og dens bestemmelser.

Pensjonsordliste - alle ord og begrep som brukes om pensjon

Privat pensjonssparing

Hvis du er usikker på om du har spart annen privat individuell pensjon, kan du sjekke på norskpensjon.no.

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen har medført at det gradvis innføres endringer i det norske pensjonssystemet fra 01.01.2011.
Les mer om dette på pensjonsreformen.no

 Alderspensjon

Når kan du gå av med alderspensjon i TKP?

Det er tre mulige tidspunkt for når du kan ta ut alderspensjon:

- Aldersgrensen
- Vanlig pensjonsalder ved 67 år
- Mulighet til å ta ut pensjon inntil 3 år før særaldersgrensen (”85 – årsregelen”).

Hvor mye får du i alderspensjon?

Som hovedregel får du minst 66 % av din sluttlønn i samlet pensjon fra TKP og folketrygden. Dette gjelder hvis du tar ut full pensjon og har en samlet medlemstid i offentlig sektor på minst 30 år og 100% deltid når du tar ut pensjon. Dette forutsetter samtidig uttak med NAV.

Vi kompenserer ikke for tidlig uttak fra NAV.

Alderspensjonen levealderjusteres fra fylte 67 år. Levealderjustering foretas ved hjelp av forholdstall. Forholdstallene beregnes ut fra forventet levetid for hvert årskull - fastsettes av NAV.

Se NAV forholdstall

Alderspensjon ved aldersgrensen

- Du har nådd stillingens aldersgrense. Det betyr at du har rett og plikt til å fratre din stilling med alderspensjon ved en bestemt alder.
- Inntil 3 år før aldersgrensen, hvis alder og tjenestetid tilsvarer 85 år eller mer. Dette er en regel for de som har en særaldersgrense ved 60 eller 65 år. Det går under 85 årsregelen.

For eksempel:

Aldersgrensen for din stilling er 65 år, men du ønsker å ga ved 62 år. Da kan du benytte deg av denne regelen ved å ta din alder 62 år + din opptjente medlemstid som da må være minimum 23 år. Til sammen utgjør dette 85 år. Regelen forutsetter at du har de riktige antall årene opptjent medlemstid, for å kunne oppfylle regelen.

- Ved fylte 67 år forutsatt samtidig uttak fra NAV.

Aldersgrensen for ansatte tilknyttet TKP varierer fra 60 – 70 år.

Arbeidstakere med særaldersgrenser

Den alminnelige aldersgrensen i Trondheim kommune er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske og psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

Arbeistakere med særaldersgrenser under 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter kan fortsette i sin stilling til fylte 67 år, om de ønsker det.

85 års regelen

Dette er en regel for de som har en særaldersgrense ved 60 eller 65 år.

Når summen av alder og pensjonsgivende tjenestetid er 85 år eller mer, kan du ta ut alderspensjon inntill 3 år før aldersgrensen. Dersom aldersgrensen for stillingen din er 65 år, kan du etter denne regelen fratre ved fylte 62 år, dersom du har vært medlem minst 23 år (62+23=85)

Se oversikt over særaldersgrense 

Slik beregnes pensjonen din

Beregning av pensjon gjøres ut i fra medlemsår, lønn og stillingsstørrelse. Til sammen utgjør dette ditt pensjonsgrunnlag.

Du får full pensjon fra TKP hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon er avhengig av:

- Pensjonsgrunnlaget
- Stillingsstørrelsen
- Opptjeningstid / Medlemstid
- Pensjonsgraden
- Eventuelle barnetillegg

Dersom du har barn under 18 år, får du utbetalt barnetillegg med 10 prosent av alderspensjon for hvert barn.
Pensjonen, inkludert tillegg for barna må ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget etter levealders justering. Se vedtektene til TKP.
Er medlemstiden din mindre enn 30 år, eller du har tatt ut delvis (gradert), alderspensjon, reduseres maksimumsbeløpet tilsvarende. Dette gjelder ikke AFP.

- Samordning med alderspensjon fra folketrygden

Pensjonen fra oss er et tillegg til folketrygden for at du skal nå det ønskede pensjonsnivået på minimum 66 prosent av ditt pensjonsgrunnlag (etter 30 års medlemstid i full stilling). Dette forutsetter samtidig uttak med NAV. Hensikten med samordning er å sørge for at utbetalt pensjon ikke overstiger hva man tidligere fikk i lønn. Likeledes skal den regulere fordelingen mellom de forskjellige ordningene(offentlige og private). Det vil si at folketrygden utbetales i sin helhet, mens pensjonen fra oss reduseres.

- Eventuell samordning med en annen tjenestepensjon eller pensjonsskadetrygd.

Hvor mye kan jeg tjene ved siden av min alderspensjon?

REGLER FOR INNTEKT VED SIDEN AV ALDERSPENSJON FRA TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE (TKP)

Offentlig tjenestepensjon er som hovedregel tariffavtalt eller lovbestemt. De som fyller vilkårene for medlemskap har da både rett og plikt til slikt medlemskap. Alderspensjonister kan være tjent med å ikke bli innmeldt. Det er ikke tillatt å engasjere pensjonistene på pensjonistvilkår når tariffavtalen ikke åpner for det. Det vil være brudd på både tariffavtalen og innmeldingsreglene for pensjonsordningen. Reglene om medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning gjelder uavhengig av alder.

Offentlig sektor

Arbeidsinntekt ved siden av alderspensjon fra TKP vil i mange tilfeller medføre reduksjon eller stans av pensjonen. Det avgjørende for om denne inntekten vil føre til endring av din pensjon fra TKP, er om den gir deg rett til medlemskap i pensjonsordningen, eventuelt andre offentlige pensjonsordninger.

De som engasjeres på pensjonistvilkår skal ikke meldes inn i pensjonsordningen. Dette må i tilfelle være hjemlet i tariffavtale.

Ved gjeninntreden i medlemspliktig stilling etter uttak av 100 % alderspensjon fra TKP, gjelder egne regler. Dersom du etter uttak av alderspensjon arbeider slik at du skal innmeldes i pensjonsordningen etter uttak av alderspensjon fra TKP, blir pensjonen din redusert. Når du deretter tar ut pensjon på nytt, gjør vi deg oppmerksom på at du etter gjeldende regelverk ikke kommer til å få den pensjonen du hadde før reduksjonen. Gjeninnmelding og/eller uttak av alderspensjon etter fylte 67 år, vil som regel medføre en lavere årlig pensjon fra TKP.

Privat sektor

Har du inntekt fra arbeidsgivere som ikke har pensjonsordning i TKP eller andre pensjonsordninger som er med i overføringsavtalen, påvirkes ikke alderspensjonen fra TKP. Du kan arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full pensjon fra TKP.

Pensjonistlønn/pensjonistvilkår

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden alderspensjon eller AFP (som er beregnet som en alderspensjon) uten at pensjonen blir redusert. Ordningen gjelder ikke for de som mottar folketrygdberegnet AFP. Det må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår Det innebærer at du ikke ansettes på ordinære vilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (pr 01.05.17 kr 196,- pr time + tillegg). Du skal da heller ikke meldes inn i pensjonsordningen. Det er ikke alle arbeidsgivere som har tariffavtale som åpner for å engasjere noen på pensjonistvilkår, og spørsmål om du har denne muligheten må derfor rettes til arbeidsgiver.

Folketrygden og TKP har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

Slik søker du

- Meld fra til din arbeidsgiver at du vil gå av med pensjon i god tid før pensjonering.
- I samråd med arbeidsgiver må søknadsskjemaet sendes inn til TKP senest tre måneder før du skal gå av.

Alderspensjon fra fylte 67 år

For å få pensjon fra TKP fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om eller mottar alderspensjon fra folketrygden.

Uførepensjon

Blir du nødt til å slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Utbetaling av uførepensjon skjer først når du har vært sykemeldt i ett år.

TKP kan innvilge:

- Hel eller delvis uførepensjon
- Uførepensjonen kan være varig eller midlertidig
- Det gis ikke pensjon ved lavere uføregrad enn 20%. (Graden beregnes i forhold til hvor stort inntektsbortfallet er, ikke på bakgrunn av stillingsnedgang).

Midlertidig uførepensjon

Dette er en ytelse du kan få fra TKP samtidig med ytelse fra NAV. Hos NAV forutsetter det at du er minimum 50 % ufør for å kunne motta arbeidsavklaringspenger. TKP kan derimot under visse forutsetninger innvilge en lavere uføregrad enn NAV.

Varig uførepensjon

Ytelse fra TKP betinger at du mottar en varig uføretrygd fra NAV.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgivers oppgave å følge deg opp når du er langtidssykemeldt, og som har ansvaret for at TKP får den informasjonen vi trenger. Dette er viktig for at du skal få de nødvendige søknadspapirene sendt til deg i god tid før lønnen opphører.

Iverksettelse/oppstart av pensjonen

Vi gjør oppmerksom på at innvilget uførepensjon ikke blir iverksatt før maksdato er nådd. Vi avventer oppstart til vi har fått bekreftet stans- eller endringsdato for lønn. Dette pga. at maksdato ofte forskyves etter at søknad er innsendt (for eksempel pga. uttak av ferie i sykepengeperioden).

Vilkår for uførepensjon:

Uførepensjon fra TKP kan gis til den som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som følge av dette må arbeide mindre enn tidligere. Vi kan innvilge varig eller midlertidig pensjon.

Hel eller delvis pensjon

Graden på uførepensjonen bestemmes ut fra hvor arbeidsufør du til enhver tid er. Dersom helsetilstanden din blir bedre, vil vi endre pensjonsutbetalingen i samsvar med uføregraden/forventet inntekt. Har du beholdt en del av arbeidsevnen slik at du kan fortsette i delvis stilling eller skaffe deg inntekter ved annet arbeid, vil uføregraden bli fastsatt i forhold til den reduksjonen av inntekten som sykdommen har medført.

Dersom du har delvis alderspensjon og vedtektsberegnet AFP, kan du søke uførepensjon for den delen av stillingen som du fortsatt jobber i hvis du blir syk.

I folketrygden kreves det at uføregraden må være minst 50 prosent. Slike krav gjelder ikke i TKP, og vi kan under visse forutsetninger innvilge uførepensjon også ved lavere uføregrad enn 50 prosent (men minimum 20%).

Ytelse fra NAV

Dersom du søker om uførepensjon med en uføregrad på 50 prosent eller mer fra TKP, er det et krav at du også søker om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden. Søknaden om uførepensjon fra TKP blir behandlet når vi har mottatt melding om vedtak fra NAV. Hvis du søker om uførepensjon med lavere uføregrad enn 50 prosent, vil vi behandle søknaden uten vedtak fra NAV. Dette forutsetter innhenting av legeopplysninger, og lønn er stanset eller redusert. (Eget skjema som fås hos TKP)

Viktig!

Søknaden om uførepensjon fra TKP blir behandlet når vi har mottatt all nødvendig informasjon. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknadendin din.

Karens og vurdering av sykdom

Karens

Dersom du blir arbeidsufør innen 2 år etter at du tiltrådte stillingen, og uførheten skyldes en sykdom du led av, eller hadde symtomer på og antas å ha kjent til da du ble innmeldt i forsikringsordningen, vil du normalt ikke ha rett til uførepensjon. Det skal på samme måte også ses bort fra økning i stillingsprosenten senere enn 2 år før uførheten, dersom denne skyldes en sykdom du led av, eller hadde symtomer på og antas å ha kjent til ved økningen.

Vurdering av sykdom

Ved vurdering om det foreligger sykdom, benyttes samme sykdomdbegrep som i folketrygden. Sosiale problemer, mistrivsel eller konflikt på arbeidsplassen gir ikke rett til ytelser. En annen ting er at disse forholdene kan forårsake sykdom. Det skal videre løpe tilsvarende ytelse fra folketrygden.

Andre mer detaljerte vilkår går på behandlings- og arbeidsavklaringsopplegg. Midlertidig uførepensjon kan gis i de tilfeller hvor den pensonsberettige er under behandling med sikte på bedring av ervervsevnen, undearbeidsrelaterte tiltak/arbeidsutprøving, eller er under oppfølging av NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt. Hvis man uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbudet som nevnt, faller uførepensjonen bort. Det er forutsatt at det skjer en viss aktivitet for å kunne få ytelse.

Beregning av uførepensjon nytt fra 01.01.2015

Medlemstid

Medlemstiden regnes som om du hadde vært frisk og fortsatt i samme stilling frem til aldersgrensen, men ikke over 67 år. Denne "ekstra" medlemstiden beholder du når du ved aldersgrensen gåt over fra uførepensjon til alderspensjon.

Den som har fått innvilget uførepensjon før 01.01.2015, og som har aldersgrense 70 år, vil få medlemstiden omregnet ved overgang til alderspensjon, slik at amn får medregnet til 67 år.

Pensjonsgrunnlag/deltidsstilling

Pensjonen blir beregnet ut i fra det pensjonsgrunnlaget som du har når sykepengene dine opphører. Den stillingsprosenten medlemmet hadde før sykdom, skaden eller lyten oppstod, skal legges til grunn ved beregning. Når du ved aldersgrensen for stillingen din, eller ved fylte 67 år, går over på alderspensjon, beregnes alderspensjonen ut fra gjennomsnittlig deltid. Noen vil derfor oppleve at utbetaling av alderspensjon blir lavere enn ved uførepensjon.

Revurdering

Spørsmålet om du fortsatt har krav på uførepensjon og uføregraden kan til enhver tid tas opp til ny behandling.

Regulering av uførepensjon

Uførepensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten frem til fylte 67 år. Deretter med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

Inntekt og uførepensjon

Dersom inntekten din endres etter innvilgelse av uførepensjon fra TKP, skal utbetalingen som hovedregel endres både ved uttak av delvis og full uførepensjon.

Vær oppmerksom på at reglene vedrørende inntekt er annerledes i folketrygden.

Slik søker du uførepensjon

For å søke om uførepensjon, må du sende oss søknadsskjema. Vi skal normalt ikke ha legeerklæring i tillegg. Du vil få beskjed fra oss dersom vi trenger legeopplysninger.

Dette må du gjøre

- Fyll ut "søkand om uførepensjon" i samarbeid med arbeidsgiver.
- Send søknaden til TKP

For øvrige opplysninger, se under "vilkår for uførepensjon".

AFP - Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonering som gir deg mulighet til å gå av helt eller delvis i tiden mellom fylte 62 – 67 år. Ønsker du å gå av med delvis AFP må din arbeidsgiver godkjenne dette.

- AFP utbetales mellom 62 og 67 år.
- AFP utgjør like mye som din folketrygd ville utgjort dersom du hadde fortsatt i jobb til fylte 67 år. Du får også et AFP tillegg på kr 20 400 pr år.
- Fra fylte 65 år kan du alternativt få pensjonen beregnet som en ordinær alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning. Det betyr at fra 62 år er din AFP beregnet ut i fra folketrydensdata, men fra 65 år kan du få en vedtaksberegnet AFP også kalt alderspensjon fra TKP. Du velger selv hvilken du ønsker å benytte deg av.
- AFP kan ikke komme til utbetaling samtidig med at du mottar fleksibel alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller etterlattepensjon fra folketrygden/NAV.
- Ved særaldersgrense på 65 år, kan pensjonen beregnes som tjenestepensjon fra 62 år, hvis alder og medlemstid til sammen er 85 år eller mer (85 års regelen).

Regulering av AFP

- Pensjon under utbetaling blir regulert med lønnsvekst deretter fratrukket 0,75 prosent, mens pensjonsgrunnlag som ikke kommer til utbetaling eller pensjon som er under opptjening blir regulert med lønnsveksten.
- Merk at dersom du mottar folketrygdberegnet AFP er det bare folketrygddelen som blir regulert,mens AFP-tillegg ikke blir regulert.

Slik beregnes AFP

AFP mellom 62 og 64 år

- Du må være yrkesaktiv ved pensjoneringstidspunktet.
- Ansatt hos samme arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år.
- Minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år.
- En gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine ti beste inntektsår.
- Inntekt på minst 1 G de siste to år.
- Beregnes av NAV, men utbetales av TKP.
- AFP er begrenset til 70 prosent av pensjonsgivende inntekt i folketrygden ved fratredelsen.

AFP mellom 65 og 67 år

- AFP blir beregnet som en alderspensjon etter tjenestepensjonsordningens regler.

Du vil fortsatt få en folketrygdberegnet AFP etter fylte 65 år, dersom dette er det gunstigste.

- 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.
- Fylle vilkårene til AFP etter de samme reglene som for de mellom 62 – 64 år.

Den som ønsker å få serviceberegnet hva AFP vil utgjøre, må derfor kontakte NAV for å få dette beregnet, da TKP ikke har nødvendig tilgang til disse data.

Man kan enten benytte pensjonskalkulatoren på nav.no eller kontakte NAV personlig (tlf.: 55 55 33 33).

AFP og inntekt

Fra 62 til 65 år

Hvor mye kan jeg tjene?

Du kan jobbe samtidig som du mottar AFP, men i begrenset grad.

- Hvis du har tatt ut full eller delvis AFP har du kun muligheten til å tjene kr 15 000 i året inkludert feriepenger, i tillegg til dine ordinære utbetalinger, uten at pensjonen reduseres.

Hva regnes som pensjonsgivende inntekt?

- Lønnsinntekt
- Skattepliktige fordeler ved arbeid (forsikringer, fri telefon, bilordning, lån, avis etc.) både fra offentlig og privat arbeidsgiver.
- Næringsinntekt
- Kapitalinntekter regnes ikke som pensjonsgivende inntekt. Det er ligningsmyndighetene som avgjør hva som blir regnet som pensjonsgivende inntekt.
- Hva med feriepenger? Når du oppgir inntekt etter uttak av AFP må du huske å ta med de feriepengene du opptjener etter det første uttaket av AFP. Feriepenger opptjent før første uttak av AFP skal ikke medføre reduksjon av pensjonen, selv om de utbetales på senere tidspunkt.

Fra 65 til 67 år

Hvor mye kan jeg tjene?

Hvor mye du kan tjene ved siden av AFP fra 65 – 67 år er avhengig av hvilken AFP som bli utbetalt fra 65 år.

Alternativ 1

AFP beregnet etter reglene for AFP i folketrygden

Du kan jobbe samtidig som du mottar AFP, men i begrenset grad.

- Hvis du har tatt ut full AFP er forutsetningen at du ikke har pensjonsgivende inntekt. Det er likevel gitt et toleransebeløp på 15 000 kr per år.
- Ved gradert AFP gjelder også toleransebeløpet, slik at hvis pensjonen er gradert ut fra en forventet inntekt kan den faktiske inntekten avvike med inntil 15 000 i kalenderåret.

Alternativ 2

AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning

- Inntekt fra privat: Bare begrensning ved medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
- Inntekt hos arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning: Samme regler som for inntekt ved siden av pensjonen som gjelder for alderspensjon.

Dersom man fra fylte 65 år går over fra folketrygdberegnet AFP til AFP beregnet etter reglene for alderspensjon, i samme kalenderår, vil toleransegrensen på 15.000 kroner gjelde for hele dette året.

Slik søker du AFP

- Kontakt din arbeidsgiver i god tid før du tenker å ta ut AFP, eller redusere din stilling.
- Før du sier opp stillingen din bør du sjekke om du har rett til pensjon fra den dagen du tenker å slutte.
- Din arbeidsgiver fyller ut søknaden sammen deg og sender den til TKP.

Vi anbefaler også å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å finne ut hvilke rettigheter du har i folketrygden, se her

Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem av TKP, vil du ha rett til en oppsatt pensjon dersom du har en medlemstid på minst 3 år i TKP, og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger til sammen.

Du vil da ha rett til disse pensjonsytelsene:

Alderspensjon

- En oppsatt (tidligere medlem av TKP) alderspensjon kan tas ut når du når aldersgrensen for stillingen din, eller når du tar ut alderspensjon fra folketrygden etter fylte 67 år.

Uførepensjon

- Du kan ha rett på en oppsatt uførepensjon hvis du tidligere har vært medlem i TKP.
- Det forutsetter at du har en samlet medlemstid på minst 3 år i offentlige tjenestepensjonsordninger,og at vi er siste ordning.
- I tillegg må du være innvilget varig uførepensjon i folketrygden.

Ektefellepensjon og barnepensjon

- Ektefelle og barn under 20 år kan ha rett til etterlattepensjon når et tidligere TKP – medlem dør.
- Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon.
- Gifter ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.
- Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.
- Vi anbefaler etterlatte å kontakte TKP for nærmere informasjon.

Har du vært medlem i flere pensjonsordninger?

nav.no kan du se din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene, og på norskpensjon.no kan du få oversikt over dine private og individuelle pensjonsavtaler.

I løpet av 2014 vil du også kunne gå inn på TKP sine sider å finne opplysninger vedrørende din pensjon.

Ta kontakt med TKP for ytterligere informasjon

Etterlattepensjon

Hvem har rett til ektefellepensjon og barnepensjon?

- Enke, enkemann og registrert partner etter avdøde TKP medlem har rett til ektefellepensjon.
- Avdødes barn under 20 år.
- Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon.
- Hvis ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten bort.
- Samboere har ikke rett til etterlattepensjon.

Unntak

Hvis du som medlem dør innen ett år etter innmelding i TKP eller innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har din ektefelle ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder kun hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen.

Utbetaling av ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap, men starter igjen dersom det nye ekteskapet opphører ved død eller skilsmisse.

Ta kontakt med TKP for ytterligere informasjon.

Pensjonsordliste

A – E

Aldersgrense
Den alderen da du har rett og plikt til å fratre stillingen med alderspensjon. 70 år er den alminnelige aldersgrensen. For enkelte stillinger er det fastsatt lavere aldersgrense (særaldersgrense).

Barnepensjon
Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon fram til fylte 20 år. Barnepensjon etter medlem som er død før 1. juli 2000, løper likevel bare til utløpet av den måneden barnet fyller 18 år.

Barnetillegg
Hvis du har alderspensjon eller uførepensjon og forsørger barn under 18 år, har du rett på et barnetillegg på 10 prosent av pensjonen din. Alderspensjon og uførepensjon med barnetillegg må allikevel ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Bruttopensjon
Dette er pensjon beregnet på bakgrunn av medlemskapet iTKP før eventuell samordning med folketrygden og andre samordningspliktige ytelser.

Full bruttopensjon er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Bruttopensjonen utbetales dersom pensjonisten ikke får pensjon fra folketrygden. Når det utbetales pensjon fra folketrygden, gjøres det fradrag i bruttopensjonen. Reglene garanterer at samlet pensjon fra folketrygden og TKP minst skal være på nivå med bruttopensjonen ved full opptjening.

F – J

Forholdstall
Dette er en beregningsfaktor som brukes ved levealdersjusteringen for årskullene fra 1944 til og med 1963. For disse årskullene opptjenes pensjonen helt eller delvis etter gamle regler i folketrygden. Det endelige forholdstallet fastsettes det året du fyller 61 år for hvert årskull.

Forholdstallet fastsettes av NAV.

Garantert pensjonsnivå
Ved full opptjening (30 år) og full deltid garanterer TKP en pensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Garantien gjelder samlet pensjon fra TKP og folketrygden ved alderspensjon.

Gjennomsnittlig stillingsprosent
En arbeidstaker kan ha varierende stillingsprosent i løpet av medlemstiden. Når pensjonen skal fastsettes, vil TKP beregne hva den gjennomsnittlige stillingsprosenten har vært. Ved ansettelse i mer enn 30 år er det årene med høyest stillingsprosent som teller.

Gradert pensjon
Gradert pensjon er delvis alderspensjon eller uførepensjon som utbetales når arbeidstaker ikke fratrer helt, men går ned i deltidsstilling.

Grunnbeløp
Trygdesystemet i Norge er bygd opp rundt et regulerbart grunnbeløp som benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Det justeres av Stortinget i takt med lønnsveksten i samfunnet. Dette skal sikre at folketrygdens pensjonister får en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive.

Alle ytelser som beregnes ut fra grunnbeløpet, justeres hver gang dette blir endret. På NAV sine sider kan du finne gjeldende grunnbeløp.

Grunnpensjon
Grunnpensjon er en del av pensjonen fra folketrygden. Full grunnpensjon for pensjonister som ikke har ektefelle / samboer med egen inntekt eller pensjon, er lik grunnbeløpet. For de fleste andre er full grunnpensjon lik 85 prosent av G. For å få full grunnpensjon må man vanligvis ha vært bosatt i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år.

G-regulering
Pensjonene og de oppsatte pensjonsrettighetene økes hvert år i takt med økningen i folketrygdens grunnbeløp. Dette skal sikre opprettholdelse av kjøpekraften og en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive.

Individuell garanti
Det gis en individuell garanti for rettigheter i tjenestepensjonsordningene for medlemmer som per 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til 67 år. Disse er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år etter 30 års opptjeningstid.


K - O

Lønnsnedgang
Når et medlem har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringstidspunktet og dette ikke skyldes en alminnelig lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før grunnlaget gikk ned, og det lavere grunnlag for resten av medlemstiden. Ved eventuell deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget ved full stilling som er avgjørende for sammenligningen.

Levealderjustering
Alderspensjonen fra både folketrygden og tjenestepensjonsordningen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Alle som er født etter 1943 får alderspensjonen levealdersjustert. Dette betyr at hvert årskull må stå litt lenger i arbeid for å oppnå samme pensjon som før levealdersjusteringen ble innført.

Oppsatt pensjon
Med oppsatt pensjon mener vi retten til en fremtidig pensjonsutbetaling. Denne gis medlemmer som har vært med i TKP, men som har sluttet før de kunne få pensjon.

Du må ha vært medlem i offentlige pensjonsordninger i til sammen 3 år for å ha rett til oppsatt pensjon.

Overføringsavtalen – OFA
Mange skifter arbeidsgiver, og dermed pensjonsordning, flere ganger i løpet av sin yrkesaktive tid.

Det er inngått en avtale om overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter, der blant andre Statens Pensjonskasse, KLP, Storebrand, Vital og de selvstendige pensjonskassene er avtaleparter.

Takket være denne overføringsavtalen taper du ikke pensjonsmessig på å skifte arbeidsgiver innen offentlig sektor.

På Statens pensjonskasse sine nettsider kan du se oversikt over hvilke pensjonsordninger som er med i Overføringsavtalen.

P - S

Pensjonistlønn
Alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår etter avtale med arbeidsgiver, dersom dette er nedfelt i tariffavtalen. Arbeid på slike vilkår gir ikke rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning og påvirker ikke pensjonen fra TKP. Timelønn er per 01-05-2015 kr. 186,- brutto per faktisk arbeidet time samt eventuelle tillegg. Spørsmål om denne ordningen må rettes til arbeidsgiver.

Pensjonsgivende tjenestetid
Pensjonsgivende tjenestetid er den medlemstid du har i pensjonsordningen. Det vil si den tiden det er betalt premie for.

For å få full pensjon må du ha opptjent en pensjonsgivende tjenestetid på 30 år og full deltid. Ved attføringspensjon og uførepensjon medregnes også tiden fram til aldersgrensen som pensjonsgivende tjenestetid.

Pensjonsgrunnlag
Pensjonsgrunnlaget er den faste lønnen og eventuelle pensjonsgivende tillegg. Overtid regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Det tas hensyn til deltid. Lønn utover 12 G medregnes ikke.

Pensjonsgrad
Pensjonsgrad er den prosentandel av pensjonsgrunnlaget man benytter ved utregning av pensjon.

Pensjonspoeng
Pensjonspoeng brukes for å beregne tilleggspensjonen fra folketrygden. De fastsettes hvert år ut fra årsinntekten og gjennomsnittlig grunnbeløp for det samme året. Gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene utgjør sluttpoengtallet som brukes ved beregning av tilleggspensjon.

Samordning
Pensjonen fra TKP samordnes med ytelser fra folketrygden. Folketrygden utbetales alltid i sin helhet, slik at det er tjenestepensjonen som reduseres.

De offentlige tjenestepensjonene samordnes også med de andre pensjons- og trygdeytelsene som omfattes av samordningsloven, blant annet Pensjonstrygden for sjømenn, krigspensjon og yrkesskadetrygden.

Tjenestepensjonene samordnes også med andre offentlige tjenestepensjonsordninger som ikke går inn under overføringsavtalen, for eksempel Pensjonsordningen for folkevalgte.

Skjermingstillegg
Skjermingstillegget er et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden for tidligere uførepensjonister født i perioden 1944-1951. Tillegget gir denne gruppen en delvis skjerming mot levealdersjusteringen av alderspensjonen.

Personer født i perioden 1944-1951 får skjermingstillegget som et tillegg til alderspensjonen dersom de mottar uførepensjon når de fyller 67 år, og alderspensjon i måneden etter at de fyller 67 år.

Sluttpoengtall
Poengtall er en faktor som brukes ved beregning av tilleggspensjon i folketrygden. Når du er medlem i folketrygden, opptjener du pensjonspoeng for hvert kalenderår du har en pensjonsgivende inntekt på mer enn et grunnbeløp (G). Poengtallet beregnes ved at den del av den pensjonsgivende inntekten din som overstiger grunnbeløpet, divideres med grunnbeløpet. Er grunnbeløpet endret i løpet av kalenderåret, skal det gjennomsnittlige grunnbeløpet legges til grunn. Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene dine.

Stillingsprosent
Stillingsprosenten din finner du ved å ta arbeidstimer pr år / antall timer i et årsverk * 100.Ekstraarbeid med timelønn skal være medregnet, men overtid regnes ikke med.

Særtillegg

Ytelse som utgjør en del av pensjonen (minstepensjonen) fra folketrygden for dem som har opptjent liten eller ingen tilleggspensjon. Dette gjelder f.eks. hjemmeværende, de som kun har vært noen få år i arbeidslivet og deltidsansatte med lav lønn.


T – U

Tilleggspensjon
Ytelsen er i tillegg til grunnpensjonen en del av alders- og etterlattepensjonen fra folketrygden. Se også pensjonspoeng.

Tilleggslønn
Tilleggslønn kompenserer for ubekvem arbeidstid, og utbetales for enkelte yrkesgrupper i tillegg til hovedlønn.

Eksempler er lørdags- og søndagstillegg, samt kvelds- og nattillegg. Tilleggslønn er pensjonsgivende på lik linje med hovedlønnen.

Tilleggslønn skal fastsettes på årsbasis og utbetales med samme beløp hver måned. Det er bare faste varige tillegg som kan omgjøres til tilleggslønn. Tillegg som gis i forbindelse med ekstravakter faller derfor utenfor, og er ikke pensjonsgivende i TKP.

Uføregrad
Uførepensjonen fastsettes etter en uføregrad som svarer til den reduksjon av inntekt uførheten har medført. Som stillingsprosent før uførheten regnes stillingsprosent ved utløpet av siste kvartal før medlemmet ble ufør.

Medlem

Alle ansatte i Trondheim kommune og ansatte i de virksomhetene som er tilknyttet Trondheim kommunale pensjonskasse. Det er arbeidsgiver som melder deg inn i TKPs pensjonsordning. 

Arbeidsgivere tilknyttet TKP

Unntak

Sykepleiere, leger, helsesøstre er medlem av KLP.
Lærere er medlem av Statens pensjonskasse.

Nytt fra TKP 

Forslag til nye regler for tjenestepensjon til personer født etter 1953

Nye medlemsfordeler - gode tilbud på boliglån og skadeforsikring

Trondheim kommunale pensjonskasse kan nå tilby konkurransedyktige boliglån og skadeforsikring gjennom et samarbeid mellom Pensjonkasseforeningen og Storebrand. Tilbudet gjelder for våre rettinghetshavere, det vil si deg som er eller har vært medlem i pensjonskassen samt dere som mottar pensjon fra oss.

For å søke om lån/kjøpe forsikring klikker du på denne linken for ytterligere informasjon og kontaktopplysninger:

www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

Alle henvendelser om lån og forsikring må gjøres direkte til Storebrand gjennom kontaktopplysningene du finner ved å klikke på linken over.

Du som kunde har nå muligheten til å nå oss via flere kanaler -  Telefon, e-post, brev eller komme innom oss for en prat.

Om oss

Kart

Sist oppdatert: 14.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css