Pressemelding fra Trondheim kommune - Situasjonen ved Sjetne skole

Pressemelding fra Trondheim kommune - Situasjonen ved Sjetne skole

Det har gjennom siste dagers medieoppslag oppstått et svært uheldig og til dels feilaktig bilde av situasjonen ved en skole i Trondheim.

Rådmannen ønsker derfor å klargjøre faktiske forhold for å unngå ytterligere spekulasjoner og misforståelser. Trondheim er en liten by og ryktespredningen er svært belastende for alle berørte.

Det har også oppstått rykter om at alle negative medieoppslag knyttet til skole det siste året dreier seg om en og samme skole. Det stemmer ikke. Skolen vi orienterer om i denne pressemeldingen og som har vært i media den siste tiden er Sjetne skole.

Alle skoler opplever utfordringer knyttet til å håndtere enkelte elevers adferd. Adferd som kan ha sin årsak i flere forhold, alt fra hjemmesituasjon, elever med flyktningebakgrunn med store traumer, til elever med store og vedvarende behov ut fra diagnose. Flere skoler ønsker seg økte ressurser for å kunne tilsette personer med annen fagbakgrunn som er bedre egnet til å sikre at alle elever inkluderes i fellesskapet. Alle elever har rett til å høre til. Det er aldri enkeltelever som er problemet, og det er alltid fellesskapet som har ansvar for løsningen.

Problemene ved Sjetne skole har pågått over lang tid. Det høye konfliktnivået mellom skole og hjem, mellom ansatte, og mellom ansatte og ledelse har gjort det vanskelig å sikre elevene det gode læringsmiljøet de har krav på. Til tross for betydelig innsats fra skoleeiers side, har hverken skolen eller skoleeier lyktes i å oppnå ønsket resultat.

Personalet

Det er ulike utfordringer knyttet til personalet ved skolen. Resultatene fra elevundersøkelsen 2016 viser at flere elever opplever å bli utsatt for trakassering av lærere. Foreldre til tre av elevene har klaget tre ulike lærere inn for fylkesmannen. Dette er forhold som rektor har tatt tak i. To av disse lærerne har i sin tur sendt klage til kommunen for brudd på arbeidsmiljøloven. I tillegg er det meldt klage på fire andre saker til fylkesmannen, som gjelder elevenes skolemiljø.

Sykefraværet ved skolen har vært høyere enn ved andre skoler over tid. I 2012 var sykefraværet på 9 prosent, 10 prosent i 2013, 11 prosent i 2014, 12 prosent  i 2015. I 2016 var sykefraværet på 9,5 prosent og tredje kvartal 2017 viser 9 prosent. Høsten 2016 var sykefraværet på sitt meste oppe i 15,5 prosent. Sykefraværet er høyt sammenlignet med andre skoler. Årsakene til sykefraværet er sammensatt. Skolen har blant annet hatt en krevende klagesak i personalet knyttet til seksuell trakassering. Dette har vært svært belastende for både ledelse og personale.

Foreldresamarbeid

Foreldregruppen ved Sjetne skole er like sammensatt som elevgruppen. I den opphetede situasjonen som nå har pågått over for lang tid er det vanskelig for foreldre som har en positiv oppfatning av skolen å komme til orde. Noen foreldre har imidlertid gitt svært tydelig uttrykk for sin misnøye med skolens ledelse, også for forhold som ikke er rektors ansvar. Foreldre har også levert klager på lærere og elevenes skolemiljø til fylkesmannen. Kommunaldirektør og kommunalsjef deltok i februar 2017 på et foreldremøte for ett av trinnene ved skolen. På dette møtet var det nødvendig for kommunaldirektør å henstille til enkeltforeldre om å opptre med respekt i møtet. I sum har dette skapt en uakseptabel situasjon ved skolen hvor alle har et medansvar, skolens ledelse, lærere, foreldre, elever og rådmannen.

Rådmannens ansvar og tiltak

Rådmannen er som skoleeier ansvarlig for å sikre alle elever et trygt læringsmiljø. Det ble satt inn ekstra lederstøtte fra rådmannen fra desember 2016. Arbeidsmiljøenheten gjennomførte på oppdrag fra rådmannen en kartlegging av arbeidsmiljøet ved skolen januar/februar 2017, rapporten ble lagt frem for rådmannen og rektor 30. mars. Rapporten konkluderte med at skolen hadde åpenbare utfordringer knyttet til ledelse, personal og elevsyn. Rapporten ga imidlertid ikke grunnlag for å frata rektor ansvaret. Med utgangspunkt i denne kartleggingen ble ytterligere ressurser satt inn fra rådmannen. Et nytt lederteam var på plass ved skolen fra skolestart 2017. Skolens ledelse og arbeidsmiljøgruppe har vært fulgt tett opp av tre rådgivere fra rådmannen. Høsten 2017 har det vært gjennomført mer enn 20 møter mellom rådmannen og skolen.

Skoleteamet, som er kommunens spisskompetanse på utvikling av gode skolemiljø, har jobbet tett med flere ulike trinn både forrige og inneværende skoleår. Skoleteamet peker på utfordringer knyttet til elevsyn hos enkelte lærere, uheldige diskusjoner mellom foreldre og enkelte lærere på sosiale medier, og utfordringer knyttet til skolens ledelse.

Barne- og familietjenesten melder bekymring om de samme forholdene.

Rådmannens selvkritikk

Rådmannen ser i ettertid at:

  • Arbeidsmiljøenhetens rapport ble offentliggjort gjennom muntlig presentasjon for rektor, plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, lokalt verneombud, hovedverneombud, SFO leder, avdelingslederne ved skolen, rektor ved skolen og kommunalsjef skole. Rapporten burde vært gjort tilgjengelig som et verktøy for hele personalet ved skolen.

  • Rådmannens oppfølging kunne vært mer koordinert

  • Arbeidsmiljøenheten og PPT har tilbudt støtte til skolen, men dette har blitt avvist av skolens ledelse. Dette burde rådmannen har overprøvd.

  • Rådmannen har i for stor grad tenkt støtte og råd til lokal ledergruppe og Arbeidsmiljøgruppe. Vi burde heller gått inn med styring og strengere krav på et tidligere tidspunkt.

Rektorskifte ved skolen

Omtalte rektor tiltrådte ved skolen i august 2014 og har nå fratrådt stillingen. Ny rektor blir Øystein By Rise. Rådmannen understreker at rektor ikke alene er årsaken til de store problemene skolen har slitt med. Men Rådmannen vurderer til tross for dette at hun ikke kan være en del av løsningen. Rektor er ikke sagt opp fra Trondheim kommune og blir ivaretatt av kommunens tjenesteapparat.

For ytterligere informasjon

Camilla Trud Nereid, kommunaldirektør for oppvekst og utdanning telefon 920 36 940.

Vedlegg: Arbeidsmiljøundersøkelse ved Sjetne skole, vår 2017.pdf

Sist oppdatert: 29.08.2018

Fant du det du lette etter?