Byrådet

Byrådet

Hele byrådet står foran rådhuset
Byrådets politikk

Les byrådserklæringen 2024-2027

Saker og møter i byrådet

Byrådet har normalt møter hver tirsdag og torsdag. I noen saker innstiller byrådet til bystyrets utvalg, mens noen saker blir besluttet av byrådet.

Her finner du møteplan og tilhørende dokumenter

Presse/kommunikasjon

Kontakt:

Kristin Kulseth (H)
Telefon: 45 25 23 48
E-post:

Mats Ramo (H)
Telefon: 93 07 06 37
E-post:

Pressebilder

Slik styres Trondheim

Fra 13. juni er Trondheim kommune styrt etter en parlamentarisk modell. Det betyr at vi har et byråd og et bystyre. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Bystyret

Bystyret er kommunens øverste politiske organ, og består av 67 folkevalgte medlemmer. Disse velges av Trondheims innbyggere gjennom kommunale valg, som holdes hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester. Blant annet bestemmer de hvordan kommunens penger skal fordeles. Det gjør de ved å vedta et budsjett for Trondheim. Bystyret fører også tilsyn med byrådet og byrådets administrasjon. Det betyr at de kontrollerer at de følger opp og gjennomfører bystyrets vedtak.

Bystyret har vanligvis møter én gang i måneden, og møtene er åpne for publikum.

Bystyreutvalgene

Bystyreutvalgene gir innstilling i saker som skal vedtas i bystyret. Utvalgenes faste medlemmer og varaposisjoner skal bemannes av henholdsvis bystyrets faste medlemmer og varamedlemmer. Alle kommunestyrerepresentantene, unntatt ordfører, skal fordeles på utvalg. Unntaket er kontrollutvalget, som har egen forskrift.

 • Oppvekst- og kulturutvalget, 11 medlemmer
 • Helse- og velferdsutvalget, 11 medlemmer
 • Miljø, næring- og samferdselsutvalget, 11 medlemmer
 • Finans- og organisasjonsutvalget, 13 medlemmer
 • Byutviklingsutvalget, 15 medlemmer
 • Kontrollutvalget, 5 medlemmer
 • Forretningsutvalget, 7 medlemmer

Byrådet

Byrådet består vanligvis av medlemmer fra det partiet eller partiene som har flertall i bystyret. Det er vanlig at flere partier samarbeider for å danne et byråd som har støtte i bystyret.

Byrådet leder kommunens administrasjon, og har ansvar for den daglige driften av kommunen og de tjenestene kommunen leverer til innbyggerne. Kommunen har ansvar for velferdstjenester som skole, helsestasjon og eldreomsorg, og kulturtilbud som bibliotek og fritidsklubb. Kommunen har også ansvar for vann, renovasjon, og lokale veier og miljøtiltak.

Byrådet har fått fullmakt av bystyret til å ta avgjørelser på en rekke forskjellige områder.

Byrådet fremmer forslag i saker som skal avgjøres av bystyret, og har ansvar for å gjennomføre det bystyret vedtar. Blant annet legger byrådet fram forslag til budsjett for bystyret. Byrådet utvikler også langsiktige planer og strategier for byens utvikling, som må godkjennes av bystyret.

Byrådet ledes av byrådslederen. Medlemmene kalles byråder. En byråd er øverste leder av en byrådsavdeling, som kan sammenliknes med et departement. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor etatene på sitt område. Det betyr at byrådet kan pålegge spesifikke oppgaver og prioriteringer, gi retningslinjer for hvordan tjenester skal utføres og instrukser for administrasjonens drift. Dette gjør det mulig for byrådet å gjennomføre sin politikk, prioritere ressurser og sikre at arbeidet i administrasjonen bidrar til å nå byrådets politiske mål.

Byrådet er avhengig av bystyrets tillit. Hvis flertallet i bystyret vedtar at de ikke har tillit til byrådets arbeid, må byrådet gå av. Byrådet kan på sin side utfordre bystyret ved å stille et «kabinettspørsmål». Det innebærer at byrådet gir bystyret et valg; å akseptere byrådets politikk eller godta at byrådet går av.

Organisasjonskart

Byrådsleders avdeling

Byrådsleder, Kristian Dahlberg Hauge (H)

Kristian Dahlberg Hauge, portrett

Om byrådsleder

Byrådslederen leder byrådet og utnevner medlemmene av byrådet. Byrådslederen koordinerer byrådets arbeid, har overordnet ansvar for politikken og for samarbeid på tvers.

Kort biografi

Kristian Dahlberg Hauge (H) tiltrådte som byrådsleder 13. juni 2024.

Dahlberg Hauge kom fra stillingen som direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune da han ble utnevnt som byrådsleder. Han har tidligere jobbet som direktør for EBA Trøndelag (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg) og Håndverkerforeningen i Trondheim. Han var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet fra 2013-2016, og har før dette hatt ulike politiske verv i Trondheim kommune - blant annet bystyrerepresentant fra 1999 til 2013 og kommunalråd i Trondheim fra 2003 til 2013.

Dahlberg Hauge er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU.

Kristian Dahlberg Hauge er født i 1977 og oppvokst i Bergen, men har bodd i Trondheim siden 1996. Han bor i dag på Grilstad.

Kontakt Byrådsleders kontor

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsleder
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byrådsleder

Kristian Dahlberg Hauge (H)

Byrådssekretærer

Kristin Kulseth (H)
Telefon: 45 25 23 48
E-post:

Mats Ramo (H)
Telefon: 93 07 06 37
E-post:

Byrådets sekretariat

E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Trude Kjeldstad
Telefon: 92 82 37 69
E-post:

Ansvarsområder

Byrådsleders avdeling er sekretariat for politisk ledelse og bistår byrådslederen i å lede og samordne arbeidet i byrådet.

Virksomhetsnivå
 • Administrasjon og lederstøtte
 • Kommuneadvokaten
 • Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kommunikasjonsenheten
 • Arbeidsgiveriet

Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Byråd Christianne Bauck-Larssen (H)

Christianne Bauck-Larssen, portrett

Om byråden

Kort biografi

Christianne Bauck-Larssen (H) tiltrådte som byråd for sosiale tjenester 13. juni 2024.

Bauck-Larssen har vært heltidspolitiker i Høyres bystyregruppe siden 2019. Hun har vært leder for kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen og oppvekstkomiteen. Hun var gruppeleder for Høyres bystyregruppe og kommunalråd fra januar 2023 frem til valget høsten 2024, og var sentral i utarbeidelsen med sentrum-Høyres plattform for perioden 2023-2027. Bauck-Larssen er også nestleder i Trondheim Høyre.

Christianne Bauck-Larssen har studert sosiologi ved NTNU, og har flere års arbeidserfaring fra NAV. Hun ble født i 1984, vokste opp på Kalvskinnet i Trondheim og bor nå på Øya.

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for sosiale tjenester
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd

Christianne Bauck-Larssen (H)

Byrådssekretær

Siri Holm Lønseth (H)
Telefon: 41 90 69 99
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Marianne Hindrum Hyldmo (konstituert)
Telefon: 41 66 19 88
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Bo- og aktivitetstilbud
 • Arbeid og velferd
 • Barne- og familietjenesten
 • Psykisk helse og rustjenester

Byrådsavdeling for finans

Byråd Kjetil Reinskou (H)

Kjetil Reinskou, portrett

Om byråden

Kort biografi

Kjetil Reinskou (H) tiltrådte som byråd for finans og organisasjon 13. juni 2024.

Reinskou begynte sitt politiske engasjement i Unge Høyre mens han gikk på Adolf Øiens skole. Han satt som medlem av Sør-Trøndelag fylkesting i to perioder fra 1999 til 2007. Fra 2003 til 2007 var han leder i fylkets kontrollutvalg. Han er utdannet økonom fra Trondheim Økonomisk Høyskole, som i dag er en del av NTNU. Han har mange års erfaring fra bank og privat næringsliv både i Trondheim og på Røros. Han har også representert Høyre i Røros kommunestyre hvor han var næringssjef i perioden 2011 til 2014.

Han er født og oppvokst i Fossegrenda, er forlovet, har to egne barn og to bonusbarn og bor i dag på Angelltrøa i Trondheim. 

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for finans
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd 

Kjetil Reinskou (H)

Byrådssekretær

Carina Anastasia Lorentzen Hepsø (H)
Telefon: 47 85 83 70
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Olaf Løberg
Telefon: 90 88 30 99
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Trondheim eiendom
 • Eierskapsenheten
 • Regnskapstjenesten
 • Økonomitjenesten
 • Personaltjenesten
 • IT-tjenesten
 • Trondheim byarkiv
 • Arbeidsmiljøenheten

Byrådsavdeling for helse og omsorg

Byråd Merethe Baustad Ranum (H)

Merethe Baustad Ranum

Om byråden

Kort biografi

Merethe Baustad Ranum (H) tiltrådte som byråd for helse og omsorg 13. juni 2024.

Ranum var kommunalråd i Trondheim kommune i to perioder fra 2007 til 2015. Ranum er utdannet jurist fra Det juridiske fakultet i Oslo og har advokatbevilling. Hun har bakgrunn fra politi/påtalemyndighet, Domstoladministrasjonen og Barneverns- og helsenemnda. Merethe Baustad Ranum er født i 1966 og oppvokst på Byåsen i Trondheim. Hun bor i dag på Havstein på Byåsen, er gift og har to voksne døtre.

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for helse og omsorg
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd 

Merethe Baustad Ranum (H)

Byrådssekretær

Lasse A. Karlsen (H)
Telefon: 41 61 59 26
E-post: 

Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad (H)
Telefon: 40 04 18 61
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Wenche P. Dehli
Telefon: 95 29 39 26
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Sykehjem og omsorgsboliger
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Medisinske tjenester

Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning

Byråd Lucie Katrine Eidem (V)

Lucie Katrine Eidem, portrett

Om byråden

Kort biografi

Lucie Katrine Eidem (V) tiltrådte som byråd for oppvekst 13.06.2024.
Eidem har vært nestleder i Venstre sin bystyregruppe og sittet i bystyret for Venstre i perioden fra 2015 til 2023.  
Fra januar 2020 til oktober 2021 var hun statssekretær for næringsminister Iselin Nybø, hvor hun fikk erfaring med å utøve politisk ledelse av et stort embetsverk.
Hun var blant annet sentral i arbeidet med å lede utformingen av kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger for å hjelpe norsk næringsliv gjennom pandemien, i tillegg til å ferdigstille frihandelsavtalen med Storbritannia.
Lucie er fra Trondheim og har studert organisasjonspsykologi og ledelse ved NTNU, og ved universitetet i Wien. I tillegg til å være politisk aktiv i en årrekke har hun også vært fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Trøndelag.
Lucie har 16 års erfaring fra næringslivet i ulike roller innen HR og kommunikasjon, og kommer til stillingen som byråd fra stilingen som HR- og kommunikasjonsdirektør i konsernledelsen til det internasjonale havbruksselskapet ScaleAQ.
Lucie Katrine Eidem er født i 1981 og oppvokst i Trondheim. Hun har sønnene Syver og Peder som er født i 2006 og 2007. Lucie bor i dag på Bakklandet.

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for oppvekst og utdanning
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd

Lucie Katrine Eidem (V)

Byrådssekretær

Paal Christian Bjønnes (V)
Telefon: 93 24 00 74
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Lasse Arntsen
Telefon: 95 14 62 43
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Skole
 • Barnehage
 • Mestring og inkludering

Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv

Byråd Trond Åm (V)

Trond Åm, portrett

Om byråden

Kort biografi

Trond Åm tiltrådte som byråd for kultur, idrett og friluftsliv 13. juni 2024.

Åm kommer fra stillingen som daglig leder ved Litteraturhuset i Trondheim, som han har innehatt siden 2017, etter først å ha vært prosjektleder fram til åpningen av Litteraturhuset. Han har tidligere vært universitetsbibliotekar, stipendiat i filosofi, journalist og politisk rådgiver. Åm har vært bystyremedlem i Trondheim siden 2013, og mangeårig medlem av byutviklingskomiteen.  

Åm er utdannet idéhistoriker fra Aarhus Universitet, med studier i filosofi og fransk fra Trondheim, Caen, Berlin og Paris.
Trond Åm er født i Bergen i 1976, og oppvokst i Trondheim. Han bor i dag på Bakklandet. 

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for kultur, idrett og friluftsliv
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd

Trond Åm (V)

Byrådssekretær

Elisiv Hårstad Skjei (V)
Telefon: 92 83 89 80
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Ola By Rise
Telefon: 91 59 10 36
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Trondheim folkebibliotek
 • Kulturenheten
 • Enhet for idrett og friluftsliv
 • Trondheim kulturskole

Byrådsavdeling for byutvikling

Byråd Lars Viko Gaupset (MDG)

Lars Viko Gaupset, portrett

Om byråden

Kort biografi

Lars Viko Gaupset (f. 1984) tiltrådte som byråd for byutvikling 13. juni 2024.

Gaupset har en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo, og har også studert ved Science Po i Lyon. Han tok allmennfaglig studieretning ved Trondheim Katedralskole. Gaupset har tidligere vært partisekretær for Miljøpartiet De Grønne, politisk rådgiver i NHO Viken Oslo og fungerende sekretariatsleder og strategisk rådgiver for MDGs stortingsgruppe.

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd

Lars Viko Gaupset (MDG)

Byrådssekretær

Tore Dyrendahl (MDG)
Telefon: 97 00 98 86
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Bente Næverdal
Telefon: 46 47 26 48
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Kommunalteknikk
 • Trondheim bydrift
 • Byggesakskontoret
 • Enhet for kart og arkitektur
 • Byplankontoret

Byrådsavdeling for miljø, næring og samferdsel

Byråd Line Fjørstad (MDG)

 Line Fjørstad, portrett

Om byråden

Kort biografi

Line Fjørstad (MDG) tiltrer som byråd for miljø, næring og samferdsel 13. juni 2024.

Fjørstad har vært bystyrerepresentant sia 2015. Hun er kommunalråd før innføring av parlamentarisme. Fjørstad er utdanna lektor i idrett og kroppsøving med tillegg i psykologi fra NTNU.
Line Fjørstad er født i 1993 og oppvokst på Tiller. Hun bor i dag på Byåsen.

Kontakt

Telefon: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1.

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for miljø, næring og samferdsel
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Politisk ledelse

Byråd

Line Fjørstad (MDG)

Byrådssekretær

Norunn Krokeide (MDG)
Telefon: 46 63 94 95
E-post:

Administrasjon

Kommunaldirektør

Anne Reinton (konstituert)
Telefon: 91 76 02 97
E-post:

Virksomhetsnivå
 • Innkjøpstjenesten
 • Klima- og miljøenheten
 • Mobilitets- og samferdselsenheten
 • Enhet for næring og samfunnsutvikling
 • Trondheim parkering

Sist oppdatert: 24.06.2024

Fant du det du lette etter?