Lærling

Lærling

Banner Mange muligheter med fagopplæring

Bli lærling i Trondheim kommune

Trondheim kommune er Midt-Norges største lærebedrift. Vi kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, kursdager og andre samlinger. Vi gir deg lønn under utdanning og mulighet for praksis i utlandet i flere ulike yrkesfag. Vi ønsker å ha deg som kollega når du er ferdig med fagbrevet.

Trondheim kommune lyser ut lærlingestillinger i starten av februar, og fristen for å søke er 1. mars hvert år.

På denne siden finner du informasjon om fagopplæring i Trondheim kommune. 

Ansettelsesprosessen

Februar / Mars

 • Ledige læreplasser i Trondheim kommune utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger.
 • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
 • Søknadsfrist for hovedinntak er 1. mars hvert år. Søker du utenom hovedinntaket kan dette gjøres på . Søknader som kommer inn etter fristen til hovedinntaket blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

April / Mai

 • Søkere på læreplasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget innkalles til felles intervju.
 • I øvrige fag gjennomføres intervju med den enkelte søker.

Juni

 • Tilbud om læreplasser sendes ut.
 • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli.

August

 • Oppstart læretid.
 • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes Trøndelag fylkeskommune for godkjenning.

Fordeler med å bli lærling

Lønn under utdanning!

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. For de fleste fag utgjør læretiden to år hvorav ett år er avsatt til opplæring og ett år til verdiskapning. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn.

Lærlinger med 2 års læretid i Trondheim kommune

 
1. år som lærling 40% av årslønn p.t. kr. 437.300,-
( = årslønn 174.920,-)
kr 14.576,- pr. mnd
2. år som lærling 60% av årslønn p.t. kr. 437.300,-
( = årslønn 262.380,-)
kr 21.865,- pr. mnd

Lærekandidater med 2 års læretid i Trondheim kommune

 
1. år som lærekandidat 40% av årslønn p.t. kr. 382.500,-
( = årslønn 153.300,-)
kr 12.750,- pr. mnd
2. år som lærekandidat 60% av årslønn p.t. kr. 382.500,-
( = årslønn 229.500,-)
kr 19.125,- pr. mnd

Lønn justeres etter gjeldende avtaleverk (oppgitt gjeldende lønn pr. 01.05.24).

Muligheter for deler av læretiden i utlandet

Som lærling i Trondheim kommune kan du søke om å få ca. tre måneder av læretida i utlandet. En opplevelse for livet!

Utvekslingsprogrammet Erasmus+

I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune kan du gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+ søke om å ta tre måneder av læretida i en bedrift i Europa. Utdanningsprogrammet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Her får du muligheten til å tilegne deg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir deg personlig utvikling.

Programmet legger til rette for utveksling av lærlinger, og du får bedre språkkunnskaper og bredere faglig kompetanse i tillegg til en unik kompetanse du får glede av resten av livet. Dette gjelder alle fag.

Læretid på St. Olavs hospital HF

Trondheim kommune har en samarbeidsavtale med St. Olavs hospital om utveksling av helsefagarbeiderlærlinger. Lærlingene kan søke om å få deler av læretida ved enkelte avdelinger ved St. Olavs hospital.

Yrkeskonkurranser

Hensikten med yrkeskonkurranser er å fremme motivasjon og kvalitet i yrkesutdanningen, samt øke rekrutteringen til yrkesfag. Ved å delta i internasjonale konkurranser får vi viktig tilbakemelding på vår utdanning og internasjonale kontakter.

World Skills Norway organiserer det norske yrkeslandslaget, som hvert andre år konkurrerer i verdens største yrkesfaglige konkurranse, World Skills Competition. Det norske yrkeslandslaget består av ungdom i alderen 19-22 år, og er best i Norge i sine fag. De er tatt ut etter regionale og nasjonale konkurranser. Trondheim kommunes lærlinger deltar i NM yrkesfag i henholdsvis barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget.

Stipend og lån

Lærlinger har de samme rettighetene til lån og stipend som elever i videregående utdanning. Les mer om lån og stipend på Lånekassens nettsider.

Studentpris ved kollektivreiser

Se AtB.no for mer informasjon om studentrabatt

Trøndelag fylkeskommune tilbyr digitalt studentbevis, se trondelagfylke.no for mer informasjon om PocketID.

Hvem kan få læreplass?

Det finnes ulike veier til fagbrev. Trondheim kommune har flere muligheter for opplæring i bedrift.

Lærling

Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du blir ansatt på en arbeidsplass, og har samme plikter og rettigheter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring på arbeidsplassen går du opp til en fag- og svenneprøve.

Krav til søker

Fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag- eller svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen i faget skjer i en lærebedrift, læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

HEFFI (Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere)

Trondheim kommune, i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, tilbyr annethvert år Helsefagarbeiderutdanningen for innvandrere. Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge og som har sterk motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. En forutsetning for å få plass er at du har gjennomført norskopplæring ved TROVO, eller tilsvarende.

Utdanningstilbudet går over 4 år, med 2 dager skole og 3 dager praksis per uke. Første år har du status som elev, fra andre år tegnes det lærekontrakt med Trondheim kommune.

Nærmere informasjon om utdanningstilbudet og søknadsprosessen kan du få ved Personaltjenesten/avdeling for fagopplæring i Trondheim kommune og Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO).

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Menn i helse

Menn i helse er et tilbud for menn mellom 25-55+ år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt og det tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.

Les mer om Menn i helse

Lærefag

Vi har læreplasser ved ulike enheter i kommunen. Det er behov for faglært arbeidskraft innen flere tjenesteområder. Det varierer fra år til år hvilke fag og hvor mange læreplasser vi utlyser.

Oversikt over hvilke fag du kan være lærling i:

Aktivitørfaget

Hva er en aktivitør?

Som aktivitør skal du tilrettelegge for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper. Aktivitetene kan være fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål. Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå både fysisk, psykisk og intellektuelt.

Hvor kan du jobbe?

Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentralen eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering.

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til å finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til å komme i kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. I tillegg må du ha kunnskap om menneskets naturlige utvikling, førstehjelp og enkel sykdomslære.

Les mer om utdanningsløpet til Aktivitørfaget

Kilde: Utdanning.no

Anleggsgartnerfaget

Hva er en anleggsgartner?

Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt. Du benytter deg mye av naturmaterialer som jord, planter, stein og tre. Vanlige arbeidsoppgaver for anleggsgartneren kan være å opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg.

Hvor kan du jobbe?

Som anleggsgartner kan du få jobb både innenfor offentlig sektor og i private foretak. Arbeidsplassen kan være alt fra torg, parker og lekeplasser, til større grøntanlegg ved private eller offentlige bygninger. Også industriområder, bygg- og anleggsnæringen, idrettsanlegg og kirkegårder kan være aktuelle arbeidsplasser.

Personlige egenskaper

For å trives i jobben som anleggsgartner er det viktig at du er glad i å jobbe ute. Du må ha evnen til å se for deg hvordan terrenget best kan utnyttes. Du må ha estetisk sans, være kreativ og ha interesse for planter og andre vekster.

Les mer om utdanningsløpet til Anleggsgartnerfaget

Kilde: Utdanning.no

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hva er en barne- og ungdomsarbeider?

En barne- og ungdomsarbeider jobber med å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom. Målet er å styrke barn og unges selvfølelse og identitet.

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med barn og unge med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene gjøres med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon og for å fremme barn og unges fysiske og psykiske helse. Aktiviteter kan være lek, drama, litteratur, sang og musikk, forming, friluftsaktiviteter eller daglige gjøremål som matlaging og husarbeid. Barne- og ungdomsarbeideren jobber i nært samarbeid med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Hvor kan du jobbe?

Barne- og ungdomsarbeideren jobber i alle arenaer der barn og ungdom ferdes. Eksempler er barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre forebyggende tiltak og i kommunale etater.

Personlige egenskaper

Som barne- og ungdomsarbeider er du interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen og samarbeidsvillig, være forståelsesfull og du må kunne kommunisere med mennesker i ulik livssituasjon og bakgrunn. Du må også kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst. Barne- og ungdomsarbeideren må ha kunnskap om mennesket og om hva som påvirker menneskers atferd og livssituasjon.

Les mer om utdanningsløpet til Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kilde: Utdanning.no

Byggdrifterfaget

Hva er en byggdrifter?

Jobben som byggdrifter er i sterk endring. Faget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket. I dag innebærer yrket et betydelig større innslag av elektronikk, teknikk og kontrollfunksjoner enn tidligere. Det er oppgaver som blant annet krever gode IKT-kunnskaper.

Som byggdrifter er dine sentrale arbeidsområder:

 • Sørge for at tekniske installasjoner, som for eksempel heiser, brannvarsling, låsesystemer, varmeanlegg og andre maskinanlegg i bygg fungerer som de skal.
 • Kontakte eksterne bedrifter hvis det er store feil i anlegg.
 • Ansvar for at vannings- eller kjøleanlegg til uteområder, som for eksempel grøntarealer og isbaner, fungerer som de skal.

Hvor kan du jobbe?

De fleste skoler, idrettshaller, svømmeanlegg, sykehus, industri- og forretningsbygg og hoteller har egen byggdrifter. Det gjelder også mange private boligselskaper, bedrifter og organisasjoner. Kommunene har ofte byggdriftere tilknyttet enheter for drift eller vedlikehold. Private firmaer som utfører slike tjenester for kunder ansetter også byggdriftere.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt og kunne løse små og store oppgaver på en rasjonell måte. Som byggdrifter må du kunne arbeide selvstendig, men også ha evnen til å samarbeide med andre.

Les mer om utdanningsløpet til Byggdrifterfaget

Kilde: Utdanning.no

Ernæringskokkfaget

Hva er en ernæringskokk?

En ernæringskokk har kunnskap om å tilpasse mat og retter etter ulike behov, allergier, intoleranser, livsstilssykdommer og i ulike livsfaser. Som ernæringskokk har du kunnskap om hvordan du kan lage dietter til dem som er syke, og hva man bør spise for å holde seg frisk.

Dette yrket handler mye om å glede dem du lager maten for, med fristende retter som kan gi positiv matopplevelser. Her blir det lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.

Hvor kan du jobbe?

Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken. Noen eksempler er helse- og sosialsektoren (sykehus, sykehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Personlige egenskaper

En ernæringskokk bør være glad i å lage mat, være nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan være fysisk krevende og det vil være en fordel å være i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Les mer om utdanningsløpet til Ernæringskokkfaget

Kilde: Utdanning.no

Gartner

Hva er en gartner?

En gartner er en fagperson med god kunnskap om plante- og grønnsaksproduksjon, for eksempel vekstklima og planteformering. Du må kunne planlegge og bruke ulike teknikker på ulike stadier i planetens vekst og utvikling. Du bør også ha god kunnskap om bruk og vedlikehold av nødvendig produksjonsutstyr.

Dette yrket handler mye om å være nevenyttig, ha en interesse for planteliv, økologi og kjemi. Du får bruke fagkunnskap og se hvordan arbeidet du legger ned gir synlige resultater i form av blomstring eller produkter som kan innhøstes.

Hvor kan du jobbe?

De fleste gartnere arbeider i det private næringsliv med produksjon av blomster eller mat. I kommunen vil en gartner ha et ansvar for det estetiske i et uterom. Ved å planlegge, etablere og skjøtte er du med på å legge til rette for at innbyggere får en frodig opplevelse av byen vår. 

Personlige egenskaper

En gartner bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å drive grønn drift ute i all slags vær. Du må trives med fysisk arbeid og evne til å stå på litt ekstra når vær og sesong tilsier det. Du bør kunne samarbeide godt med andre, men også arbeide selvstendig. 

Les mer om utdanningsløpet til Gartnerfaget

Kilde: Utdanning.no

Helsearbeiderfaget

Hva er en helsefagarbeider?

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeiderens viktigste oppgaver er behandling og rehabilitering, men også forebygging av sykdom hos pasienten. Som helsefagarbeider hjelper du pasienten eller klienten med daglige gjøremål, som personlig hygiene, klesskift og måltider, i tillegg til å gi behandling. Som helsefagarbeider har du en spennende og variert jobb som gir deg mange muligheter. Du kan arbeide med både yngre og eldre mennesker.

Helsefagarbeider er et yrke for fremtiden. Trondheim kommune skisserer et bemanningsbehov på om lag 1300 nye stillinger innenfor helse og velferd frem mot år 2035.

Hvor kan du jobbe?

Helsefagarbeideren kan jobber ved: Somatiske eller psykiatriske sykehus. Ved barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. Ved alders- eller sykehjem. I de hjemmebaserte tjenestene eller i kommunens helse- og sosialtjeneste. Det finnes også private bedrifter som yter hjemmebaserte tjenester.

Personlige egenskaper

Som helsefagarbeider må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du må ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere, også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Les mer om utdanningsløpet til Helsearbeiderfaget

Kilde: Utdanning.no

IT-driftsfaget

Hva er en IT-driftstekniker?

Som IT-driftsteknikeren sørger du for stabile, sikre og gode IT-løsninger for arbeidsplassen.

Vanlige arbeidsoppgaver for IT-driftstekniker er å overvåke, drifte og feilsøke infrastrukturen (servere/nettverk) og hjelpe til med å videreutvikle bedriftens IT-systemer. I tillegg kan oppgaver være å installere og vedlikeholde forskjellige programvarer. Du må også kunne hjelpe og veilede de som skal bruke IT-systemene og dokumentere og lage rutiner for hvordan IT-systemene skal brukes

Hvor kan du jobbe?

Driftsteknikere kan jobbe både i offentlig og privat sektor, og i små og store bedrifter. Du kan være en del av en IT-avdeling på en stor arbeidsplass, eller som eneste IT-medarbeider i en liten bedrift.

Personlige egenskaper

Som IT-driftstekniker bør du være serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må kunne samarbeide med andre og være flink til å kommunisere. I tillegg bør du være strukturert i arbeidet.

Les mer om utdanningsløpet til IT-driftsfaget

Kilde: Utdanning.no

IT-utvikler

Hva er en IT-utvikler?

Som IT-utvikler jobber du med å utvikle programvare, digitale tjenester og IT-løsninger for arbeidsplassen.

Vanlige arbeidsoppgaver for IT-utvikler er å lage brukervennlige, stabile og sikre IT-systemer. I tillegg må du kunne teste og feilsøke under utvikling og utvikle nye og innovative løsninger. Du må ha fokus på brukervennlighet, og utvikle systemer som er enkelt og forståelig å bruke.

Hvor kan du jobbe?

IT-utviklere jobber hovedsakelig i bedrifter som lager programvare og systemer, som apper spill og store IT-løsninger. Du kan også jobbe i store bedrifter som har behov for egne utviklere.

Personlige egenskaper

Egenskapene som kreves i jobben som IT-utvikler varierer fra størrelse på bedrift og oppdrag, og kan passe de fleste. I noen stillinger må du være nøyaktig, strukturert og systematisk. I mange sammenhenger må du også være kreativ og innovativ. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap hele tiden og ha evnen til å sette deg inn i andres behov.

Les mer om utdanningsløpet til IT-utviklerfaget

Kilde: Utdanning.no

Kjemiprosessfaget

Hva er en prosesstekniker?

En prosesstekniker (fagoperatør i kjemisk prosessindustri) arbeider med den daglige driften av prosessanlegg. Daglig drift av prosessanlegg innebærer: ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene. Følge instrukser og prosedyrer for drift. Drive med overvåking og feilsøking på anlegget. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

I arbeidet benyttes det mye mekanisk utstyr med store dimensjoner, det brukes en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Hvor kan du jobbe?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig, planmessig og effektivt. Prosessteknikeren må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til å kommunisere er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Les mer om utdanningsløpet til Kjemiprosessfaget

Kilde: Utdanning.no

Laboratoriefaget

Hva er en laborant?

En laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering. Oppgaver kan være å kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere produkter, metoder og materialer.

Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering. Mye av arbeidet innebærer dermed prøver og tester som kan utføres i laboratoriet, men blir også gjennomført andre steder når det er behov for dette.

Hvor kan du jobbe?

Som laborant jobber du som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høgskoler, eller i offentlige og private bedrifter.

Personlige egenskaper

I laboratoriefaget er det viktig at du er tålmodig, ryddig og nøyaktig. Du må kunne jobbe strukturert, ha gode kommunikasjonsevner og være flink til å samarbeide med kolleger og andre yrkesgrupper. Du må også ha gode ferdigheter innen teknologi, naturfag, matematikk, kjemi og bioteknologi, og ha evnen til å bruke disse ferdighetene i praksis.

Les mer om utdanningsløpet til Laboratoriefaget

Kilde: Utdanning.no

Mediedesignfaget

Hva er en mediedesigner?

Som en mediedesigner jobber du med bilde, tekst og lyd for å formidle et budskap til en målgruppe. Arbeidsoppgaver kan være design og produksjon av tekst, bilde og lyd, idéutvikling og kreativ tenkning, markedsstrategier og medieanalyse.

Mediebransjen er i konstant endring og det er viktig å holde seg oppdatert innenfor nye arbeidsmetoder og verktøy. Som mediedesigner har du kompetanse innen informasjonsarbeid, reklame- og markedskommunikasjon, kommunikasjonsrådgivning, medierådgivning, illustrasjon, grafisk design, og produksjon for film, TV, lydmedier, lys og nettbaserte tjenester.

Hvor kan du jobbe?

Mediedesigner kan jobbe i alle typer bedrifter som har behov for markedsføring. Mange jobber i ulike grafiske bedrifter, som reklamebyrå, trykkeri, aviser eller TV- og produksjonsselskaper. Andre kan jobbe i informasjonsrelaterte virksomheter.

Personlige egenskaper

Som mediedesigner må du være kreativ, ha evne til å løse problemer og ha gode kommunikasjonsegenskaper. Du må kunne jobbe selvstendig og i team. Overfor en oppdragsgiver må du jobbe planmessig og strukturert. Du bør ha interesse for teknisk utstyr og programvare.

Les mer om utdanningsløpet til Mediedesignfaget

Kilde: Utdanning.no

Renholdsoperatørfaget

Hva er en renholdsoperatør?

Som renholdsoperatør er du fagutdannet renholder, og utfører renholdsarbeid i virksomheter, næringsbygg og bedrifter. Renholdsarbeidet er med på å skape et trivelig og sunt innemiljø.

Jobben som renholdsoperatør regnes tradisjonelt som noe fysisk krevende, men i dag er ikke arbeidet mer fysisk krevende enn andre liknende manuelle arbeidsplasser. Dette skyldes lettere utstyr, tørrere renhold og mer maskinbruk i hverdagen. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver. Arbeidet kan variere fra renhold på sykehus, til renhold på fly og graffitifjerning på vegger. Faget har også byggteknisk innhold. Den faglærte skal vite hvordan renhold og behandling av flatene har betydning for slitasje og nedsmussing på flatene som behandles.

Hvor kan du jobbe?

Renholdsoperatører jobber i offentlige og private sektor. Som renholdsoperatør kan du være ansatt i et renholdsfirma, som utfører profesjonelt rengjøringsarbeid for virksomheter. Eksempler kan være sykehus, skoler, barnehager, store bedrifter, kjøpesentre og på transportmidler som tog og fly.

Personlige egenskaper

Renholdsarbeidere bør kunne jobbe effektivt og selvstendig. Kommunikasjons- og samarbeidsegenskapene dine kommer til nytte når du skal gi god service til brukerne. Arbeidsgivere setter krav til tilfredsstillende norskkunnskaper. Byggteknisk innsikt er et krav for fagbrevet i renholdsoperatør. En renholdsoperatør må kunne velge de rette kjemikalene for renhold på ulike overflater og håndtere ulike maskiner i arbeidet. Du har kunnskap om inneklima og hygiene og har kompetanse innenfor IKT-teknologi.

Les mer om utdanningsløpet til Renholdsoperatørfaget

Kilde: Utdanning.no

Service- og administrasjonsfaget

Hva er en service- og administrasjonsmedarbeider?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. Noen oppgaver kan være å besvare e-post og telefoner, enkel saksbehandling, regnskaps- og lønnsarbeid, planlegge arrangementer, kurs og konferanser.

Det er nødvendig med gode datakunnskaper, og kunnskap om de regelverk som gjelder for arbeidsgiver. Dette kan variere mye fra bransje til bransje.

Hvor kan du jobbe?

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du være ansatt i både offentlige og private virksomheter som har behov for å få utføre kontorarbeid og administrative oppgaver. Du kan også være ansatt i service- og informasjonssentre, eller bedrifter som leier ut slike tjenester.

Personlige egenskaper

Som service- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette. Du jobber i et serviceyrke og må like å hjelpe andre, både kolleger og kunder. Service- og administrasjonsmedarbeidere må også kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Les mer om utdanningsløpet til Service- og administrasjonsfaget

Kilde: Utdanning.no

Veidrift- og vedlikeholdsfaget

Hva er veidrift- og veivedlikeholdsarbeider?

En veidrift- og vedlikeholdsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier. Dette innebærer blant annet oppmåling, grunnarbeid, transport og sprenging i forbindelse med veidrift- og vedlikeholdsarbeid. Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider må du velge gode løsninger og materialer som opprettholder trafikksikkerheten og miljøhensyn.

Vanlige arbeidsoppgaver for veidrift og vedlikeholdsarbeider: Arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling. Stikking og oppmåling. Anleggs- og grunnarbeid. Bygging, drift og vedlikehold av veier.

Veidrift- og vedlikeholdsarbeider samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygg- og anleggsplass, deriblant anleggsmaskinførere, fjell- og bergverksarbeidere, anleggsgartnere, asfaltører, banemontører og betongfagarbeidere.

Hvor kan du jobbe?

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider kan du jobbe i entreprenørfirmaer, kommuner og fylkeskommuner.

Personlige egenskaper

En veidrift- og veivedlikeholdsarbeider må være allsidig, og kunne arbeide selvstendig. Du må følge lover, forskrifter og interne kvalitetssikringssystemer. Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider har et særlig ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen.

Les mer om utdanningsløpet til Vei- og anleggsfaget

Kilde: Utdanning.no

Opplæringsbok

Opplæring i bedrift skal dokumenteres i nettbasert opplæringsbok (OLKWEB). Lærling og veileder jobber kontinuerlig med dokumentasjon og vurderinger gjennom hele læreløpet.

Skjermbilde av innloggingsvindu på OLKWEB

OLKWEB - olkweb.no/trhkommune

Brukernavn og passord fås ved henvendelse til Personaltjenesten, avdeling for fagopplæring.

Lærebedrifter

Vi har mange ulike enheter som er godkjente lærebedrifter, men du søker læreplass gjennom Personaltjenesten, avdeling for fagopplæring.

Alle enheter har en egen hjemmeside og noen har også en Facebook-side. Her ser du noen eksempler:

For veiledere

Alle lærlinger får hver sin veileder/instruktør som er ansatt som fagarbeider ved læreplassen. Veilederen har ansvar for oppfølging og opplæring av læringen. Vi har samlet mer informasjon for veiledere her.

Personaltjenesten

Personaltjenesten, avdeling for fagopplæring, har faglig og administrativ oppfølging av kommunens lærlingen fra start til slutt. Når du blir lærling får du en egen kontaktperson som følger deg opp i læretiden. Her er en oversikt over ansatte ved avdeling for fagopplæring i Trondheim kommune.
 

Ansvarlige for fagopplæring

Trøndelag fylkeskommune (TFK)

Ansvar for videregående opplæring som fagopplæring er en del av.

Godkjenner lærekontrakter og læretid, og er ansvarlig for Prøvenemnda som gjennomfører fagprøver.

Trondheim kommune v/ Personaltjenesten, avdeling for fagopplæring 

Faglig og administrativ oppfølging av lærlingen fra start til slutt.

 • Tilsetting, arbeidsavtale og lærekontrakt.
 • Utbetaling av grunnlønn.
 • Kontaktperson fra Personaltjenesten er oppført som faglig leder i lærekontraktene.
Lærling
 • Være ansatt på lik linje med andre ansatte på enheten.
 • Følge arbeidslivets plikter og rettigheter parallelt med opplæring.
 • Jobbe aktivt med å oppsøke læresituasjoner.
 • Dokumentere måloppnåelse og arbeidsoppgaver i nettbasert opplæringsbok.
 • Delta aktivt i en refleksjonsgruppe.
 • Delta aktivt på fagdager.
Veileder
 • Sørge for et godt mottak og inkludering i arbeidsmiljøet.
 • Lede og legge til rette for læresituasjoner og bidra til å øke selvstendighet og ansvarsfølelse hos lærlingen.
 • Gi veiledning i det daglige arbeidet og minimum en avtalt time pr. 14. dag.
 • Gi lærlingen skriftlige tilbakemeldinger på arbeidet sitt i nettbasert opplæringsbok.
 • Gi lærlingen regelmessig tilbakemelding og framovermelding om faglig og personlig utvikling.
 • Gi lærlingen halvårsvurdering med tilhørende halvårssamtale en gang hvert halvår. Skrive kort referat fra samtalen.
Enhetsleder
 • Skaffe gode, motiverte veiledere i god tid før lærlingen kommer.
 • Informere hele personalet om at enheten får lærling(er) og hva det innebærer.
 • Gi veiledere anledning til å gå på veilederkurs/fagdager.
 • Legge til rette for at veileder kan planlegge og gjennomføre minimum en time veiledning hver 14. dag.
 • Legge til rette for at veileder jobber nok sammen med lærlingen for å kunne gi god veiledning/opplæring.
 • Personaloppfølging av lærlinger på samme måte som øvrige ansatte ved enheten, et eksempel er sykefraværsoppfølging.
Kontaktperson ved avdeling for fagopplæring
 • Lærlingoppfølging med ulike treffpunkt i løpet av læretida.
 • Legge til rette for et helhetlig læreløp i samarbeid med lærling.
 • Bistå lærling og veileder i opplæringen ved behov.
 • Organisere og kvalitetssikre fagopplæringen i samarbeid med TFK.
 • Melde opp lærlingen til fagprøve.

Tilsynsrepresentant

Alle lærlinger har i følge Opplæringsloven krav på en tilsynsrepresentant som skal se til at opplæringen foregår på riktig måte. Tilsynsrepresentantens navn står i lærekontrakten.

Elev- og lærlingombud

Trøndelag fylkeskommune har et elev- og lærlingombud som kan bistå lærlinger i spørsmål omkring deres rettigheter og plikter.

Samarbeidsavtale med videregående skoler

Trondheim kommune og fylkeskommunen har tatt grep for å få flere til å stå det 4-årige løpet helt ut og ta fagbrev som helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Kort om avtalen

Trondheim kommune (avdeling for fagopplæring), og de fem videregående skolene i Trondheim som har helse- og oppvekstfag, inngikk 1. juni 2016 en forpliktende samarbeidsavtale. Avtalen skal bedre kontakten mellom skole og arbeidsgiver slik at elevene vet mer hva de går til og gi enda bedre kvalitet i opplæringa.

En stor del av de som starter på helse- og oppvekstfagutdanningen i fylket velger allmennfaglig påbygging i stedet for læretid. Dessverre er det mange av dem som stryker på eksamen.

Målet er at flere skal fullføre, på normert tid.

Etterspørselen etter arbeidskraft er stor i disse yrkene. Alle som er kvalifisert og søker læreplass vil få det.

Flere konkrete grep

Her er noen av de konkrete grepene som ligger i avtalen:

 • Faste avtalte treffpunkt. Arbeidsgiver blir med på foreldremøter og treffer både elever og foreldre. Her skal både elever og foreldre få bedre grunnlag for å gjøre realistiske yrkes- og utdanningsvalg.
 • Karrieredager ute på skolene. Formålet skal være at elevene skal bli motivert og forberedt til å møte krav fra arbeids- og samfunnsliv. Trondheim kommunes behov for arbeidskraft skal også tilfredsstilles.
 • Årsplan for samarbeidet på hver skole. Opplæringen skal fremstå mest mulig helhetlig.

Samarbeidsavtalen er en del av Yrkesfagløftet, hvor nettopp omdømmebygging og samarbeidskultur er viktig.

Representanter fra Trondheim kommune og de videregående skolene i Trondheim med helse- og oppvekstfag.Representanter fra Trondheim kommune og de videregående skolene i Trondheim med helse- og oppvekstfag.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Personaltjenesten, avdeling for fagopplæring.

Kontaktinfo

Avdeling for fagopplæring følger opp lærlinger i Trondheim kommune. Vi er tilgjengelig for henvendelser på e-post og telefon, og prøver å svare innen rimelig tid. Om vi ikke svarer når du ringer kan du legge igjen beskjed og nummer, så ringer vi tilbake så snart vi har anledning.

Sentralbord: 72 54 00 00

E-post:

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14

Her er en oversikt over ansatte ved avdeling for fagopplæring i Trondheim kommune.

Lenker

Ung i jobb - sommerjobb for deg mellom 16 og 18 år!

Vil bli (Informasjon om videregående opplæring)

VIGO (Registrering av ønsket videregående opplæring)

Elev- og lærlingombud

Følg oss på Facebook

Sist oppdatert: 05.06.2024

Fant du det du lette etter?