Brukerne bidrar i Helseplattformen

Som brukerrepresentant kan jeg være med å bidra til at helsetjenestene blir best mulig for alle innbyggere! Det sier Britt Elin Strand, en av Trondheim kommunes representanter i brukerpanelet for Helseplattformen.

Sist oppdatert: 18.03.2022

Bilde av Britt Elin Strand.
- Det handler om å involvere pasientene selv i mye større grad, og ikke minst la dem få innsikt i sin egen helseinformasjon, sier Britt Elin Strand, brukerekspert og deltaker i Brukerpanelet for Helseplattformen.

Brukerpanelets oppgave er å fremme alle innbyggere sine interesser og behov, og sørge for at mange ulike brukerstemmer blir hørt. Sammen med fageksperter og helsearbeidere har de bidratt i utforminga av den nye Helseplattformen som innføres i Trondheim kommune og ved St.Olavs hospital fra 30. april i år.

Britt Elin Strand snakker varmt om viktigheten av brukermedvirkning i utvikling av helsetjenestene, og om rollen hun har hatt i Brukerpanelet de siste to årene.

- Som brukerrepresentant snakker du på vegne av flere, og det har vært viktig å representere mange ulike grupper i befolkningen. Vi skal ivareta deres interesser, forteller hun.

Bedre dialog mellom helsevesen og pasient

Siden 2019 har Strand og andre representanter fra ulike brukerorganisasjoner og råd deltatt i arbeidet med Helseplattformen. Hun understreker at de ikke har vært med på å bygge selve den tekniske løsningen, men at de som brukereksperter har vært med på testing av løsningen underveis.

- Blant annet har vi gitt innspill til hvordan dialogen mellom innbygger og helsekontakter kan bli best mulig. Vi har fått påvirke hvordan dialogen kan skal skje og gitt innspill på “innbyggervennlig” språk, forteller Strand.

Brukerpanelet har bestått av mer enn 30 brukere fra spesialisthelsetjeneste og kommunal helsetjeneste, godt fordelt på geografi, kjønn og alder. De har gitt innspill på temaer som trygghet, personvern, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og helhetlige løsninger som omfatter alle pasienter.

- Det har vært viktig for oss å lage en skreddersydd løsning for at den skal være mest mulig brukervennlig både for helsearbeidere og pasienter, forteller kommunikasjonssjef i Helseplattformen AS, Sigrun Berge Engen.

Sigrun Berge Engen

Kommunikasjonssjef i Helseplattformen AS, Sigrun Berge Engen, forteller at den nye innbyggerportalen HelsaMi vil få en stegvis utvikling og stadig mer innhold, og at Brukerpanelet også skal delta i videre arbeid med portalen.

Engen bekrefter at Brukerpanelet har vært viktige samtalepartnere for de som har utviklet den tekniske løsningen.

Selve datasystemet bygger på amerikanske EPIC, men har blitt tilpasset av helsearbeidere for norske forhold.

- Fagekspertene som har deltatt fra sykehus og kommuner var tydelige fra starten av om at de ønsket brukerrepresentanter inn i arbeidet. Brukerpanelet ble oppnevnt gjennom brukerutvalgene i helseforetakene og kommunale råd, og det ble lagt vekt på bred sammensetning i alder og geografi, samt interessegrupper, forteller Engen.

Ny digital innbyggerportal: HelsaMi

Engen understreker at brukerpanelets stemmer og kompetanse har spilt en viktig rolle i arbeidet med å utvikle den nye journalløsningen som kommer denne våren.

Spesielt har de hatt en avgjørende betydning i bygging og testing av en helt ny innbyggerportal kalt HelsaMi, som innbyggerne i Trondheim kommune denne våren vil få tilgang til.

- Vi som innbyggere skal involveres i mye større grad og få mer innsikt i egen journal og behandling. Da er det helt vesentlig å ha kunnskap om behovene til de ulike brukergruppene og støtte seg til den kompetansen brukerrepresentantene har, sier Engen.

Ett av målene med den nye Helseplattformen er at innbyggerne skal få enklere tilgang til sine egne helseopplysninger, og til å delta aktivt i sin egen behandling og helse.

- Med den nye innbyggerportalen HelsaMi i Helseplattformen vil all relevant helseinformasjon være tilgjengelig på ett sted, noe som vil gi deg som innbygger eller pasient mye bedre oversikt over egen helsesituasjon! forteller Britt Elin Strand engasjert.

HelsaMi vil nemlig gi oversikt over dine kommunale helsetjenester og timeavtaler, opplysninger om legemidler, diagnoser, allergier, medisinsk historikk, vaksiner, vekstkurver, prøvesvar, notater og besøkssammendrag – for å nevne noe.

Involverer pasienten i mye større grad

Strand er glad for at den nye innbyggerportalen i HelsaMi legger opp til en helt ny dialog mellom helsevesen og pasient. En utvikling som av mange betegnes som et paradigmeskifte innen medisin og helse i Norge. Ikke minst når det gjelder å ivareta pasientens egne interesser.

- Dette er en kjempestor endring i forhold til tidligere, og legger opp at pasienter kan få større innflytelse på sitt eget behandlingsforløp, sier Strand.

Sammen med andre brukereksperter har hun vært med på å teste ulike funksjoner i HelsaMi.

Blant annet har de testet brukervennlighet ved å bestille time, avbestille time og sende meldinger.

- Når helsetjenestene involverer innbyggeren i større grad, kan man for eksempel legge forholdene bedre til rette for et helhetlig pasientforløp. På denne måten er HelsaMi et viktig skritt på veien til å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste i Midt-Norge, avslutter hun.

Tidligere artikler

Mindre dobbeltarbeid og tryggere arbeidshverdag med Helseplattformen

Hensynet til pasientene må veie tyngst

Mer om Helseplattformen

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward