Hjem Om kommunenOrganisasjonenStrategisk ledelse

Strategisk ledelse

Kommunedirektøren er øverste administrative leder av kommunen.

Kommunedirektørens oppgaver er gitt i kommuneloven. Kommunedirektøren skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Kommunedirektør

Kommunedirektør Morten Wolden

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 81
Telefaks: 72 54 86 18
E-post: kommunedirektor.postmottak@trondheim.kommune.no

Kommunedirektørens ansvar og oppgaver

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Han skal sørge for at Trondheim kommune utvikles og drives i samsvar med lover og regler og de politiske vedtak som er fattet. Det er Kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale politiske organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene settes ut i livet. Kommunedirektøren skal videre legge til rette for dialog med innbyggerne, sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innenfor vedtatte budsjettrammer og sikre at de ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Kommunedirektøren har en viktig oppgave i å representere Trondheim kommune overfor byens og regionens mange viktige samfunnsaktører. Sammen med andre kommuner vil Kommunedirektøren også ha kontakt med statlige myndigheter og andre relevante nasjonale miljøer om utviklingen for kommunesektoren.

Oppvekst og utdanning

Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
E-post: camilla.trud.nereid@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, oppvekst og utdanning

Oppvekst- og utdanningsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Barnehager
 • Grunnskolen
 • Musikk og kulturskolen
 • Barneverntjenesten
 • Pedagogisk/psykologisk tjeneste
 • Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
 • Tiltak for enslige mindreårige flyktninger
 • Helsestasjoner (0-20 år)
 • Skolehelsetjenesten
 • Jordmortjenesten

Byutvikling

Byutviklingsdirektør Einar Aassved Hansen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 930 58 685
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: einar-aassved.hansen@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, byutvikling

Bærekraftig byvekst

Trondheim har de siste årene opplevd en betydelig innbyggervekst. Dette er først og fremst uttrykk for at byen, og spesielt næringslivet, blomstrer.

Byveksten er en både villet og ønsket utvikling, men sammen med økende klimautfordringer stiller det krav til byens videre utvikling og hvilke valg vi tar på kort og lang sikt. En bærekraftig byvekst må først og fremst være basert på en fortettingsstrategi hvor målet er mindre energibruk og vesentlig lavere utslipp av klimagasser.

Byutviklingsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • miljø-, energi- og klimaspørsmål
 • strategisk eierskap og samarbeid med næringsaktører om utvikling av områder
 • arealplanlegging, reguleringsplaner og byggesaksbehandling
 • utbygging og forvaltning av kommunale bygg og eiendommer
 • utvikling og drift av kommunale veger, vannforsyning, avløp og grøntområder
 • kart, oppmåling og vedlikehold av eiendomsregister

Det arbeider rundt 1200 personer innen byutviklingsområdet.

 

Økonomi og finans

Finansdirektør Olaf Løberg

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 908 83 099
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: olaf.loberg@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, økonomi og finans

Finansdirektøren har ansvaret for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

 • Budsjett og økonomiplan
 • Rapportering
 • Økonomistyring
 • Lønn
 • Økonomioppfølging mot enhetene
 • Regnskap
 • Innkjøp
 • Skatteinnkreving, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll
 • Finansforvaltning (likviditetsstyring, lån og plassering av langsiktige finansielle midler (Trondheim kommunes kraftfond))

Helse og velferd

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 911 12 656
Telefon forkontor: 72 54 61 20
E-post: helge.garasen@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, helse og velferd

Helse- og velferdsdirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av følgende områder:

 • Hjemmetjenester
 • Sykehjemstjenester
 • Helsetjenester, herunder fysioterapi-, ergoterapi-, psykiatrisk sykepleietjeneste, svangerskapsomsorg hos fastlege og legetjeneste
 • Rusomsorg
 • Rehabiliteringstjenester
 • Sosiale tjenester for personer over 18 år
 • Voksenopplæring
 • Dagsentra for funksjonshemmede
 • Kommunal administrering av statlig bostøtte og boliglån

 

Kultur, næring og idrett

Kultur-, nærings- og idrettsdirektør Ola By Rise

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 915 91 036
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
E-post: ola.by.rise@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, kultur og næring

Kultur-, nærings- og idrettsdirektørens viktigste ansvarsområder:

 • Å ivareta Trondheims rolle som motor i regionen
 • Å videreutvikle kommunens satsing på kunst, kultur, næringsutvikling og idrett
 • Å bygge gode relasjoner mellom kultur og næring
 • Å utøve strategisk ledelse innen disse arbeidsområdene

Organisasjon

Organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 916 72 833
Forkontor: 72 54 61 20
E-post: elin-rognes.solbu@trondheim.kommune.no

Ansvar og oppgaver, organisasjon

Organisasjonsdirektøren har ansvaret for organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, digitalisering og støttefunksjoner. De interne tjenestene og arbeidsgiverområdet har også en viktig rolle i å fremme og tilrettelegge for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid og Trondheim som en mer åpen kommune.

Arbeidsområder organisasjonsdirektør:

 • IT-strategi, porteføljestyring og digitalisering

 • Lederutvikling, innovasjonsledelse, lederopplæring

 • FoU-strategi og universitetskommunesamarbeid med særlig ansvar for smartbysamarbeid med NTNU

 • Lede støttefunksjoner for 208 enheter

 • Utvikling av Kommunedirektørens styringssystemer

 • Strategier for innbyggerinvolvering

 • Lederrekruttering

 • Lønnspolitikk, lønnsforhandlinger

 • Lønns- og administrasjonsutvalg

 • Hovedtillitsvalgte - samarbeid

 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedverneombud

 • Internkontroll

 • Koordinering samfunnssikkerhet og beredskap

 • Etikk, verdier, ytringsfrihet

 • Varsling av kritikkverdige forhold, varslingssekretariatet

 • Strategisk kompetanseutvikling

 • Jus, kommuneadvokatfunksjonen

 • Forvaltning personal

 • Miljøstyring

Enheter under organisasjonsdirektørs ansvarsområde

 • IT-tjenesten

 • Personaltjenesten

 • Trondheim byarkiv

 • Arbeidsmiljøenheten (herunder bedriftshelsetjeneste)

 • Enhet for kommunikasjon, administrasjon og innbyggerkontakt

 • Tolketjenesten

Organisasjonsdirektør har også et overordnet ansvar for kommunedirektørens fagstab.

Kommunalsjefer

Kommunalsjefer for helse og velferd


Kommunalsjef for helse, Marit Ringseth Berg
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 61 20
Mobil : 911 12 831
E-post: marit-ringseth.berg@trondheim.kommune.no

Kommunalsjef helse har ansvar for følgende enheter/tjenesteområder:

Hjemmetjenestene, Hjemmehjelpstjenesten, Trygghetspatruljen, Legevakta, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for legetjenester og smittevern (ELS), Helse- og velferdskontorene og Helsehusene.

Kommunalsjef for kvalifisering, arbeid og velferd, Anders Stenvig
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 49 32
Mobil: 971 10 896
E-post: anders.stenvig@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har ansvar for Enhet for psykisk helse og rus, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Enhet for rustjenester, enhetene innen Bo- og aktivitetstilbud (BoA), Enhet for voksenopplæring (EVO), Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), NAV-kontorene (kommunalt område), Stavne arbeid og kompetanse KF.

Siri Ekle Skaanes

Kommunalsjef for helse- og velferdssentre, Siri Ekle Skaanes
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon forkontor: 72 54 49 32
Mobil: 476 68 113
E-post: siri.ekle.skaanes@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har overordnet ansvar for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune og Produksjonskjøkkenet.

Kommunalsjefer for Oppvekst og utdanning

Konstituert kommunalsjef for barne- og familietjenesten er Thomas Berge Mjølhus
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 913 05 194
E-post: thomas.mjolhus@trondheim.kommune.no

Kommunalsjef for barnehage er Ella Marie Ingdal
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 922 98 638
E-post: ella-marie.ingdal@trondheim.kommune.no


Kommunalsjef for skole er Eva Elisabeth Belboe
Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Mobil: 917 60 230
E-post: eva-elisabeth.belboe@trondheim.kommune.no

Kommunedirektørens fagstab

Kommunedirektørens fagstab skal følge opp og legge til rette for realisering av politiske mål og vedtak.

Fagstaben er organisert i ulike faggrupper, disse er:

 • faggruppe byutvikling
 • faggruppe finans
 • faggruppe helse og velferd
 • faggruppe kultur og næring
 • faggruppe oppvekst og utdanning
 • faggruppe organisasjon

Ansatte i kommunedirektørens fagstab

Pressebilder

Kommunens fotoarkiv

Sist oppdatert: 26.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004