BoA satser på positiv atferdsstøtte

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune skal innføre Positiv atferdsstøtte (PAS) som rammeverk for faglig arbeid. PAS skal bidra til å bedre livskvaliteten for mennesker med utviklingshemming. Sju omsorgsboliger er plukket ut som piloter, og skal få tett oppfølging.

Sist oppdatert: 09.02.2024

Eldre utviklingshemmet kvinne ser på bilder sammen med en kvinne
Foto: Mostphotos

- Det blåser en PAS-vind over landet, sier Rune Sandberg og Runar Karlsen, begge avdelingsledere i BoA. Flere og flere kommuner innfører PAS i sine tjenester for mennesker med utviklingshemming. Fra 2024 jobber de to på heltid med implementering av PAS i Trondheim kommune. De har nettopp avsluttet videreutdanningen “Forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemming”, ved VID vitenskapelige høgskole.  

To menn fra Bo- og aktivitetstilbudene skal jobbe med Positiv atferdsstøtteunder teto
Rune Sandberg og Runar Karlsen skal være veiledere på heltid når BoA innfører PAS. 

Hva er PAS?  

Positiv atferdsstøtte blir i den nasjonale veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming” anbefalt som ett av ti gode råd til kommunene i forbedringsarbeidet. I veilederen beskrives PAS slik:

“Positiv atferdsstøtte (PAS) er et rammeverk som benyttes for å øke livskvalitet og håndtere utfordrende atferd i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet er å øke livskvaliteten til en person og dens nærpersoner, mens reduksjon i utfordrende atferd er en sekundær gevinst. Fokuset er på at intervensjonene bygger på menneskerettigheter og verdier, at de er sosialt akseptable, raske, varige og effektive.”

Les mer om PAS

-Det handler om å utvikle en beste praksis og se bak diagnosene, sier de to. Å bygge en god relasjon er grunnleggende for å få til en god samhandling med brukeren. Grunnmuren er trygghet i relasjonen, god kjennskap til brukeren og hvordan hen tolker verden rundt seg. Samtidig er også kunnskap om diagnosene og hvordan de slår ut, sentralt.

-Målet er å gi brukeren best mulig forutsetning for å forstå og håndtere egen situasjon og hverdag, og på den måten forebygge atferd som utfordrer, og gi best mulig livskvalitet. Ole Paus beskriver det godt: “Hvis du ser at noen er svak, gi dem en verden der de er sterke nok”. Det er det PAS handler om, tilrettelegge og skreddersy hverdagen på en slik måte at de er sterke nok.

Egen nettside

Det er laget en egen opplæringsside om PAS med opplæringsmateriell og verktøy. Denne er under utvikling.  

Og filmen over viser noe av tankegangen bak og målsettingen i PAS. Det handler om å lage en god hverdag både for brukerne og for de som jobber i BoA.

Økende interesse

Sandberg og Karlsen sier de opplever en økende interesse og nysgjerrighet når det gjelder PAS, fra flere nivåer, ikke bare fra ansatte i BoA.
-Vi ble blant annet invitert til en samtale med Høyre og Kent Ranum nå i høst, forteller Sandberg. Det legges også merke til av andre kommuner i landet, at Norges tredje største by skal implementere PAS. Det har ikke skjedd før, at en så stor kommune gjør dette.  

Sju pilotboliger skal introduseres for rammeverket først. De er så smått i gang. En forsker ved NTNU skal også følge prosessen i pilotboligene over tid. Fagbladet har omtalt noe av arbeidet i denne artikkelen.

Alle nyansatte får undervisning om PAS, det er også tema på BoA-skolen.
-Det er et mål at flere skal ta videreutdanning i PAS, og vi ønsker å rekruttere vernepleiere og andre med videreutdanning i, og/eller kjennskap til og erfaring med PAS. PAS er med i de fleste utlysningene nå, når vi skal ansette vernepleiere og helsefagarbeidere, sier Sandberg.

Fagskolen har også startet opp en videreutdanning i PAS, for helsefagarbeidere.

Langsiktig arbeid

Rune Sandberg understreker at innføring i PAS og det å sette ansatte i stand til å bruke det, er et langsiktig arbeid. 
- Det er “slow cooking”, og et omfattende arbeid, som inkluderer 2000 ansatte og 500 brukere, i ulik grad. For å lykkes er vi avhengig av at alle er med. Det må være en rød tråd fra politisk nivå til ansatt. Alle ledernivåer må være involvert, og det må være forankra der.
-Vi må ha et realistisk blikk på dette, og vi skal ikke være naive å tro at PAS løser alt. Verktøyet er ikke bedre enn den som bruker det, sier han. “Det hjelper ikke å kjøpe dyrt verktøy til meg, jeg blir ikke noe mer handy av det”, sier Sandberg.   

PAS - en del av omstillinga

Det er kjent at BoA har et stort merforbruk, og at det jobbes med ulike tiltak for å få budsjett i balanse. Det betyr blant annet at tjenester til brukerne blir redusert. Hvordan ser du på det å drive endringsarbeid i innsparingstider? 

- Nedskjæringene i turnus og endringene i tjenestene som vi skal gjennom gir oss enda en grunn til at vi trenger et faglig rammeverk. PAS er et godt verktøy for å utnytte ressursene i BoA på en god måte, og for å synliggjøre behovene, sier Sandberg.

Han får støtte fra kommunalsjef Karin Erland i BoA.
- Jeg er veldig glad for at vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Det at vi står overfor krevende omstilling og etterhvert færre ressurser i helse-Norge, gjør dette til et enda viktigere verktøy og en retningsviser for oss. Jeg ønsker jo ikke at vi skal gå på akkord med det faglige gode tilbudet til mennesker som mottar tjenester fra oss i BoA, tvert i mot. Vi ønsker å omstille til en virkelighet vi ønsker oss. Satsingen på PAS er en del av omstillingsprosjektene i Boa, og det var en felles beslutning i ledergruppa i BoA å ta ut to heltids ressurser for å jobbe med dette. Vi har for første gang avsatt midler til kompetanseheving i BoA, og satsingen på Rune, Runar og PAS er en del av dette. Målet er at alle som jobber i BoA skal ha en bevissthet og en trygghet i å jobbe etter PAS, sier Erland.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?