Samarbeidet med FN

Samarbeidet med FN

Trondheim kommune fikk i 2019 status som FN-senter av UNECE. Den statusen hadde en varighet på tre år.

Bilde fra Climathon

Statusen som et “Geneva UN Charter Centre of Excellence” hadde kommunen fått for det utviklingsarbeidet Trondheim kommune gjør sammen med andre kunnskapsmiljøer i regionen. Kommunedirektøren etablerte i juni 2020 et sekretariat, Bærekraftssenteret, som videreutvikler samarbeidet i regionen med vekt på mulighetene som FN-statusen gir.

Bilde av tidligere varaordfører Ola Lund Renolen.png

Hva er Bærekraftssenteret?

Bærekraftssenteret var fra 1. oktober 2020 til 1. juli 2022 et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund, NTNU, SINTEF, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trøndelags Europakontor.

Trondheim kommune var vertskap, eller sekretariat, for samarbeidet. Utgangspunktet for partnerskapet var å finne og utnytte muligheter for bærekraftig verdiskaping i regionen, og dermed bidra til bærekraftig omstilling med Trøndelag som utgangspunkt. I samarbeid med FN evalueres for tiden nærmere 30 kommuners bærekraft, og funnene fra denne evalueringen brukes så til å koble lokale behov og muligheter til tilgjengelige løsninger og ressurser.

For at overgangen fra data til løsninger skal bli mest mulig effektiv utvikler og tester partnerne nye verktøy og arbeidsformer. Resultatene fra denne utprøvingen deles både med FN og med andre regioner i Norge gjennom det nasjonale bærekraftsnettverket.

Hva betyr bærekraftsmålene for Trondheim?

Formannskapet har besluttet (PS 164/20) at bærekraftsmålene skal innarbeides i kommunens planprosesser, budsjettprosesser og rapportering. Trondheim har som mål å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, og formannskapet ønsker at byens status som universitetskommune og foregangskommune (FN-status) brukes aktivt til å synliggjøre kunnskapsmiljøer og løsninger fra Trondheimsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

For å nå bærekraftsmålene må kunnskapen om målene være god både i kommunen og i resten av samfunnet. Kommunedirektøren innarbeider derfor bærekraftsmålene i kommunens ledelses- og kompetanseutvikling, samt i arbeidet med innbyggerinvolvering. Bærekraftig utvikling skal skje innenfor rammen av partssamarbeidet, og ansattes erfaring og kompetanse skal brukes aktivt for å finne de beste løsningene.

Kommunikasjon rundt tiltak og veivalg både internt og eksternt er viktig for å lykkes, og det utarbeides derfor en kommunikasjonsplan for arbeidet med bærekraftsmålene, der gode eksempler fra enkeltenheter og bydeler synliggjøres.

Bilde av direktør for næring, samferdsel og miljø, Kristian Dahlberg Hauge og kommunedirektør Morten Wolden foran bærekraftsmålbokser

Hvordan måler vi bærekraft?

Bærekraftssenteret var en forlenget arm av FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn, United for Smart and Sustainable Cities Implementation Program (U4SSC IP).

Kjernen i Programmet var en standard for måling, utviklet og forvaltet av 17 FN-organisasjoner under ledelse av FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), FNs Telekommunikasjonsunion (ITU) og FNs bosettingsprogram (UN Habitat).

Det finnes ulike måter å måle bærekraft på. Styrken til U4SSC er at målingen er utviklet i dialog med næringslivet. Det betyr at når kommunene identifiserer et gap så er det lettere å forstå hva det er mulig å gjøre fordi det allerede finnes løsninger tilgjengelig. I de tilfeller der en kommune får et godt resultat kan informasjonen brukes av andre kommuner til å undersøke hva som gjøres riktig.

Hvordan samarbeidet Bærekraftssenteret med FN?

Samarbeidet mellom Trondheim kommune og FN var forankret i en egen samarbeidsavtale vedtatt av formannskapet (PS 198/19). Utgangspunktet for samarbeidet var FNs 2030-agenda, bærekraftsmålene og FNs charter for bærekraftige bosteder og prinsipper for utvikling av tilstrekkelige, anstendige, rimelige og sunne bosteder.

Bærekraftssenteret var en forlenget arm i Norge av FNs program for smart og bærekraftig utvikling (U4SSC IP), og veileder kommunene i Bærekraftsnettverket i bruk av FNs målestandard for evaluering av egen bærekraft. FN brukte erfaringene fra Norge til å utarbeide veiledere og bygge kompetanse i andre FN-land slik at flere å nå bærekraftsmålene.

Hva har vi gjort i 2021?

PDF av Annual Review til Bærekraftsenteret

PDF av Annual Review til Bærekraftsenteret på Norsk

Hva har vi gjort i 2022?

PDF av Kulturrapporten med kulturenheten

PDF of Culture report in English

Praksisplasser

Bærekraftssenteret hadde til enhver tid en gruppe studenter i praksis. Studentene var en viktig del av hverdagen i senteret, og bisto enten på frivillig basis eller som en del av sine studieprogrammer ved universitetet. Blant oppgavene som studentene tok vare på for senteret var data og analyse, kurs og opplæring pluss digital kommunikasjon.

Næringssamarbeid

Samarbeid mellom kommuner og næringsliv er en forutsetning for å nå Bærekraftsmålene. For å forsterke arbeidet til senteret var det utviklet en modell for samarbeid med næringslivet. Gjennom næringssamarbeidet ble bedriftene involvert i kompetanseutvikling og opplæring, prosjektutvikling og sertifisering/evaluering med vekt på bærekraftsmålene.

Bærekraftige matsystemer

Trøndelag er en viktig global aktør innen mat og matteknologi. En av satsingsområdene for Bærekraftsenteret i 2020/21 var utvikling av prosjekter knyttet til bærekraftig matsystemer med vekt på eksisterende og fremtidige verdikjeder i regionen.

Strategisk råd

Senterets strategiske partnere bidro til å legge de overordnede føringene for senterets arbeid gjennom et strategisk råd. Rådet møtte hvert halvår.

Kontakt oss

  • Besøksadresse: Bytorget, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim
  • Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
  • Telefon: 72 54 00 00
  • E-post:

Sist oppdatert: 01.11.2022

Fant du det du lette etter?