Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Jente som rekker opp hånden

Stein Saks Papir

Stein Saks Papir har vært strategien for å bygge sterke barnefellesskap i Trondheim kommune og blir vedtatt våren 2024 som en temaplan.

Utenforskap og ensomhet skal forebygges gjennom inkludering og tilhørighet i gode fellesskap.

Her kan du følge den politiske behandlingen av temaplanen.

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Her presiseres det at barnets beste alltid skal være det grunnleggende prinsipp, og at alle barn har rett til utdanning og utvikling, omsorg og beskyttelse, og deltakelse og innflytelse.

Fagområdet oppvekst og utdanning er inne i en treårig satsing, som har som mål å ettergå og styrke kommunens ivaretakelse av rettighetene som følger av barnekonvensjonen. Satsingen er finansiert av skjønnsmidler fra Statsforvalteren og er et samarbeidsprosjekt med Malvik og Stjørdal kommune.

I planlegging og prioriteringer av tjenestene skal barns meninger og uttrykk innhentes og vektlegges før tjenestetilbudet utformes. For å ivareta Barnekonvensjonens formål og bestemmelser må vi både bearbeide systemiske faktorer som rutiner og retningslinjer, og utvikle kulturelle og holdningsmessige forhold. Det skal arbeides systematisk med forvaltningsrutiner knyttet til saker som angår barns liv, slik at barn involveres i tråd med barnets alder og sakens natur.

Når CRPD (konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) blir en del av norsk lov, får dette betydning for utforming av tjenestene for barna med nedsatt funksjonsevne og tjenestene vi yter. Kommunen skal jobbe både med kompetanse og praksisendring, for å kunne fjerne det som er til hinder for at barn med funksjonsnedsettelser kan bli selvstendige og delta aktivt i samfunnet.

Her kan du lese mer om hva vi jobber med.

Sist oppdatert: 04.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward