Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning

Jente som rekker opp hånden

SteinSaksPapir

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barnefellesskap i Trondheim kommune.

Utenforskap og ensomhet skal forebygges gjennom inkludering og tilhørighet i gode fellesskap.

Strategien er en styrkebasert tilnærming. I stedet for å snakke om mobbing, seksuell trakassering og netthets, spør vi om barn og unges ressurser og drømmer.

I stedet for å se på det enkelte barnet som bærer av sitt problem, peker vi på fellesskapets ansvar. For å lykkes med strategien er vi avhengig av nettopp det: At alle barn er alle voksnes ansvar. Skole, nærmiljø, barnehage, idrettslag og korps.

Alle vi som jobber i kommunen og alle oss som bor i kommunen.

Les mer om SteinSaksPapir.

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) er en internasjonal avtale om barns rettigheter. Her presiseres det at barnets beste alltid skal være det grunnleggende prinsipp, og at alle barn har rett til utdanning og utvikling, omsorg og beskyttelse, og deltakelse og innflytelse.

Fagområdet oppvekst og utdanning er inne i en treårig satsing, som har som mål å ettergå og styrke kommunens ivaretakelse av rettighetene som følger av barnekonvensjonen. Satsingen er finansiert av skjønnsmidler fra Statsforvalteren og er et samarbeidsprosjekt med Malvik og Stjørdal kommune.

I planlegging og prioriteringer av tjenestene skal barns meninger og uttrykk innhentes og vektlegges før tjenestetilbudet utformes. For å ivareta Barnekonvensjonens formål og bestemmelser må vi både bearbeide systemiske faktorer som rutiner og retningslinjer, og utvikle kulturelle og holdningsmessige forhold. Det skal arbeides systematisk med forvaltningsrutiner knyttet til saker som angår barns liv, slik at barn involveres i tråd med barnets alder og sakens natur.

Når CRPD (konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne) blir en del av norsk lov, får dette betydning for utforming av tjenestene for barna med nedsatt funksjonsevne og tjenestene vi yter. Kommunen skal jobbe både med kompetanse og praksisendring, for å kunne fjerne det som er til hinder for at barn med funksjonsnedsettelser kan bli selvstendige og delta aktivt i samfunnet.

Du kan lese mer om hva vi jobber med på denne siden.

Sist oppdatert: 09.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6