FAKTAARK 28: Grevling

FAKTAARK 28: Grevling

Dette faktaarket sier litt om biologi, forekomst av og hvordan vi bedre kan forholde oss til grevlingbestanden i og rundt byen. Serien med faktaark om vilt i Trondheim er en del av arbeidet med biologisk mangfold i kommunen.

Dette faktaarket sier litt om biologi, forekomst av og hvordan vi bedre kan forholde oss til grevlingbestanden i og rundt byen. Serien med faktaark om vilt i Trondheim er en del av arbeidet med biologisk mangfold i kommunen.

Biologi og forekomst

Grevlingen kom til Trondheimsområdet rundt 2. verdenskrig. Den har spredt seg over hele kommunen og er å finne i alle bydelene. Grevlingbestanden har økt de siste tiåra, og hi og leveområder finnes nå i mange villastrøk og i bysentrum.

Grevling (tegning)

I hi på vinteren

Grevlingen ligger i hiet fra oktober/ november og fram til februar/mars, avhengig av vinteren. Ved milde vintre kan den være ute store deler av vinteren. Grevlingen føder unger i mars måned. Ungene er ute av hiet først på slutten av mai eller i juni. Voksen grevling er vanligvis mellom 14 og 17 kg. Maksimal- vekt oppgis til 25 kg. 

Hva spiser grevlingen?

Grevlingen er alteter og meitemark- spesialist, men spiser også insekter, smågnagere, småfugl, egg, frosk, blåbær og snegler. Den graver i plener og blomsterbed på jakt etter meitemark. Grunnen til den store bestanden i tettbygde strøk, er også muligheten til å finne søppel, som utgjør en vesentlig del av maten for mange grevlinger.

Grevling i boligstrøk

Når grevlingen etablerer seg under trapper, under terrasser, i kjellere og ellers tett opp til bebodde hus reagerer folk. Mange som kontakter kommunen eller politiets vaktsentral har små barn som leker der grevlingen holder til.

Praktiske opplysninger når du har uønsket besøk av grevling

Det er brukt forskjellige stoffer for å få grevlingen til å sky områder. Eksempler er treterpentin, pepper og salmiakk. Effekten av stoffene er usikker. Et lavt strømgjerde med høyde på 20-40 cm kan prøves, (se tegninger neste side), men det egner seg ikke i tettbygde strøk med ferdsel av andre dyr og barn.

Et stengsel kan lages av et nettinggjerde som graves ned ca. 30 cm under overflata, og en i tillegg på utsiden lager et motgjerde, vinkelrett på nede i bakken.

Grevlinggjerde (tegning)

Det er også viktig at en holder området fritt for søppel, sikrer søppeldunker slik at grevlingen ikke kommer nedi eller har muligheter til å velte dem, og at man fjerner evt. nedfallsfrukt.

For å hindre at grevlingen etablerer seg under terrasser, trapper og ikke kommer inn i kjellere med gamle grunnmurer, så må en prøve å bygge hindringer, tette åpninger og/eller lage forsterkninger.

Tett på grevlingen

Er du plutselig kommet tett innpå grevlingen, trekk deg gjerne forsiktig tilbake slik at grevlingen kan forsvinne. Prøv ikke å ta i den eller fange den. Grevlingen er ekspert på såkalt skinnangrep, dvs. at den kan gjøre korte utfall mot deg, samtidig som den skriker.

Den går ikke til angrep, så forhold deg rolig.

Fangst eller avliving?

Vi må lære oss å leve med grevlingen nært inntil bebyggelse. Det vil likevel være tilrådelig å fjerne eller avlive grevling som gjør direkte skade på hus eller grunnmur og som etablerer seg direkte i og rundt bebodde hus.

Det er jakt på grevling i hele landet fra 21. august til 31. januar. Ut fra viltforskriften kan grevling felles hele året av eier/bruker/ rettighetshaver eller den han bemyndiger når skaden er eller kan bli av vesentlig økonomisk betydning på blant annet hus, hage, åker, plante eller frøkultur.

Vilkår før eventuell skadefelling iverksettes er at skadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning er forsøkt, og at et uttak er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen.  

Jakt kan likevel være et problem i tettbygde strøk der en må ha spesiell tillatelse av politiet for å bruke skytevåpen.

Skal en fange grevling i tettstedsnære områder, er levendefeller sannsynligvis å foretrekke. Når grevlingen er fanget kan dyret flyttes eller avlives i etterkant. Dersom hunnen dier er det snaue områder rundt pattene, og avliving bør da ikke skje.

Som åte kan peanøtter eller peanøttsmør anbefales sammen med ”Honni-Korn”, (katt og hund er ikke begeistret for dette). For øvrig kan alt husholdningsavfall benyttes.

Død grevling kan leveres til Renholdsverkets anlegg på Tempe. For å få vurdert fangst av grevling kontaktes vaktsentralen hos politiet på tlf. 02800. Politiet tar nødvendig kontakt med kommunen.

 

Sist oppdatert: 21.11.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward