Vedtekter for kommunale barnehager på polsk

Vedtekter for kommunale barnehager på polsk

Uchwały dla gminnych przedszkoli

Rada Miasta w 2021 roku podjęła znowelizowane uchwały dla gminnych przedszkoli w Trondheim.

Rada Miasta daje dyrektorowi gminy pełnomocnictwo do nanoszenia poprawek w uchwałach, zgodnie z gminnymi i państwowymi uchwałami.

1. Stosunki własności i zasięg działania

Gmina Trondheim jest właścicielem lokali gminnych przedszkoli lub ich najemcą i ponosi odpowiedzialność za prowadzenie przedszkoli.

2. Cel

Przedszkola są prowadzone zgodnie z celami działalności opisanymi w Ustawie o przedszkolach, gminnymi uchwałami i planami dla poszczególnego przedszkola.

§ 1 Ustawy o przedszkolach Cele

Przedszkole, we współpracy i w porozumieniu z domem, powinno zadbać o potrzeby dzieci w zakresie opieki i zabawy oraz promować naukę i wychowanie jako podstawę wszechstronnego rozwoju. Przedszkole powinno opierać się na podstawowych wartościach dziedzictwa i tradycji chrześcijańskiej i humanistycznej, takich jak poszanowanie godności i natury ludzkiej, wolności intelektualnej, miłosierdzia, przebaczenia, równości i solidarności oraz wartości dotyczących praw człowieka.

Dzieci mają rozwijać twórczą radość, umiejętność zastanawiania się i chęć odkrywania. Muszą nauczyć się dbać o siebie, o innych i o przyrodę. Dzieci powinny rozwijać podstawową wiedzę i umiejętności. Muszą mieć prawo do współudziału dostosowanego do wieku i przesłanek.

Przedszkole musi wychodzić dzieciom naprzeciw z zaufaniem i szacunkiem oraz uznawać nieodłączną wartość dzieciństwa.

Przedszkole ma przyczyniać się do dobrego samopoczucia i radości z zabawy i nauki, a także stawiać wymagania i być bezpiecznym miejscem dla wspólnoty i przyjaźni. Przedszkole powinno promować demokrację i równość oraz przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji.

Przedszkola przestrzegają postanowień Ustawy o przedszkolach, ramowego planu dla przedszkoli oraz innych przepisów i wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Edukacji.

3. Prawo do otrzymania miejsca

Dzieci posiadające prawo do otrzymania miejsca w przedszkolu według

§ 16 Ustawy o przedszkolach . Dzieci, które ukończą rok najpóźniej do końca sierpnia tego roku, na który składa się podanie o miejsce w przedszkolu posiadają prawo do otrzymania miejsca w przedszkolu od sierpnia.

Dzieci, które ukończą rok we wrześniu, październiku i listopadzie tego roku, na który składa się podanie o miejsce w przedszkolu posiadają prawo do otrzymania miejsca w przedszkolu od miesiąca, w którym dziecko ukończy rok.

4. Nabór

Zespół Ekspertów ds. Dorastania i Edukacji przeprowadza rekrutację i przydziela miejsca w przedszkolu w oparciu o przyjęte kryteria naboru.

Dzieci zamieszkałe w gminie Trondheim mają otrzymać całościową ofertę przedszkolną w jednym przedszkolu.

Gmina Trondheim oferuje wyłącznie miejsca w pełnym wymiarze godzin. Zredukowany czas pobytu w przedszkolu oznacza ograniczenie ilości dni pobytu w przedszkolu, a ich najmniejsza ilość wynosi trzy dni.

4.1 Kryteria naboru

Następujące kryteria obejmują wszystkie rodzaje naboru.

4.1.1 Okręg naboru

Dzieci zamieszkałe w gminie Trondheim. Można składać podania o miejsce w przedszkolu niezależnie od miejsca zamieszkania w gminie. Warunkiem rozpoczęcia edukacji przedszkolnej w gminnym przedszkolu jest zamieszkiwanie rodziny w gminie, gdy dziecko ma rozpocząć edukację przedszkolną.

Przedszkola posiadające ofertę języka lapońskiego i migowego zostały zdefiniowane w obrębie własnego okręgu naboru. Oznacza to, że starający się o miejsce w przedszkolu, którzy należą do grupy docelowej otrzymają pierwszeństwo w naborze do tych przedszkoli.

4.2 Główny nabór

Główny nabór dotyczy dzieci, które posiadają ustawowe prawo do otrzymania miejsca w przedszkolu (patrz punkt 3). Prawo dotyczy dzieci nieposiadających miejsca w przedszkolu, w przypadku, gdy podanie o miejsce złożono w ustawowym terminie, tj. do 1 marca.

4.2.1 F Wspólne kryteria pierwszeństwa w naborze do gminnych i niegminnych przedszkoli

Dzieci niepełnosprawne i dzieci, w odniesieniu do których podjęto decyzję według §§ 4-12 i 4-4, drugi i czwarty ustęp Ustawy o Ochronie Praw Dziecka, patrz § 18 Ustawy o przedszkolach. Wymogi w odniesieniu do dokumentacji: Załącznik z Urzędu ds. Dzieci i Rodziny i/lub od kompetentnego personelu medycznego.

4.2.2 Dodatkowe kryteria dotyczące pierwszeństwa w naborze do gminnych przedszkoli

Rodzeństwo dzieci z tej samej placówki.
Dzieci zamieszkałe w pobliżu przedszkola.
Losowanie

4.3 Nabór w przypadku przeprowadzki

Nabór w przypadku przeprowadzki dotyczy dzieci posiadających miejsce w przedszkolu w Trondheim, a których rodzice złożyli podanie o przeniesienie dziecka do innej placówki/przedszkola. Termin składania podań to 1 lutego. Miejsca przydzielane są od sierpnia.

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola należącego do tej samej placówki należy wysłać do kierownika placówki.

4.3.1 Wspólne kryteria dotyczące pierwszeństwa w naborze do gminnych i niegminnych przedszkoli

Dzieci niepełnosprawne i dzieci, w odniesieniu do których podjęto decyzję według §§ 4-12 i 4-4, drugi i czwarty ustęp Ustawy o Ochronie Praw Dziecka, patrz § 16 Ustawy o przedszkolach. Wymogi w odniesieniu do dokumentacji: Załącznik z Urzędu ds. Dzieci i Rodziny i/lub od kompetentnego personelu medycznego.

4.3.2 Dodatkowe kryteria dotyczące pierwszeństwa w naborze do gminnych przedszkoli

Dzieci, które mają miejsce w rodzinnym przedszkolu posiadają pierwszeństwo, jeżeli składa się podanie o przeniesienie do zwykłego przedszkola. Warunkiem jest ukończenie przez dziecko trzech lat lub ukończenie przez nie trzech lat w przeciągu roku.
Rodzeństwo dziecka z tej samej placówki.
Dzieci mieszkające w pobliżu przedszkola, posiadające miejsce w przedszkolu, znajdującym się poza tym rejonem.
Dzieci mieszkające w pobliżu przedszkola, posiadające miejsce w przedszkolu tym rejonie.
Losowanie.

4.4 Nabór uzupełniający
Naboru dokonuje się na bieżąco w przeciągu całego roku, gdy zwalniają się miejsca przedszkolne. Ten nabór dotyczy dzieci posiadających miejsce w przedszkolu lub nieposiadających miejsca w przedszkolu, których rodzice składają podania po upływie terminu głównego naboru do przedszkola lub naboru związanego z przeniesieniem dziecka.

4.4.1 Wspólne kryteria pierwszeństwa w naborze do gminnych i niegminnych przedszkoli

Dzieci niepełnosprawne i dzieci, w odniesieniu do których podjęto decyzję według §§ 4-12 i 4-4, drugi i czwarty ustęp Ustawy o Ochronie Praw Dziecka, patrz § 18 Ustawy o przedszkolach. Wymogi w odniesieniu do dokumentacji: Załącznik z Urzędu ds. Dzieci i Rodziny i/lub od kompetentnego personelu medycznego.
Dzieci, które w przeciągu roku przedszkolnego stracą miejsce w przedszkolu z powodu likwidacji lub tymczasowego zawieszenia działalności/zamknięcia przedszkola.

4.4.2 Dodatkowe kryteria dotyczące pierwszeństwa w naborze do gminnych przedszkoli

Dzieci z rodzin z dużymi obciążeniami z powodu choroby i/lub innych okoliczności. Wymogi w odniesieniu do dokumentacji: Załącznik od lekarza, ze szpitala lub od Urzędu ds. Dzieci i Rodziny.
Dzieciom przyznaje się pierwszeństwo według wieku, a miejsce najpierw otrzymuje najstarsze dziecko.

5. Opłaty rodziców

Norweski Parlament każdego roku ustala maksymalną opłatę roczną za miejsce w przedszkolu. Opłata dotyczy całodziennej oferty pobytu w przedszkolu. W związku z dorocznym rozpatrywaniem budżetu Rada Miasta ustala stawki opłat dla rodziców oraz przepisy moderacji opłat i miejsca bezpłatne.

Maksymalna cena zostaje podzielona na jedenaście miesięcy, przy czym lipiec jest miesiącem wolnym od opłat.

5.1 Opłaty za wyżywienie

Opłaty z wyżywienie dochodzą dodatkowo. O cenach za posiłki decyduje kierownik placówki we współpracy z przedszkolną Radą Użytkowników.

5.2 Moderacja ceny dla rodzeństwa

Moderacja ceny dla rodzeństwa wynosi 30% dla drugiego dziecka i 50% włącznie od trzeciego dziecka. Moderacja ceny dla rodzeństwa przysługuje również, gdy dzieci chodzą do różnych przedszkoli.

Moderacja ceny dla rodzeństwa obejmuje rodzeństwo, które zamieszkuje razem na stałe. Dzieci uznaje się za zamieszkałe pod tym adresem, pod którym zostały zameldowane w Urzędzie Ewidencji Ludności.

W przypadku, jeżeli rodzice ustalili podzielone miejsce zamieszkania dla dziecka, dziecko należy uznać za zamieszkujące na stałe pod obydwoma adresami/z obydwojgiem rodziców. Należy złożyć podanie z dokumentacją na temat umowy o kontaktach z dzieckiem (minimum 40%).

Moderacja ceny dla rodzeństwa nie dotyczy opłaty za wyżywienie.

5.3 Zmniejszona opłata rodziców z powodów ekonomicznych i bezpłatny podstawowy czas pobytu

Gmina Trondheim rozpatruje podania o zmniejszenie opłaty rodziców, zgodnie z narodowymi zasadami dotyczącymi opłat rodziców stopniowanych według dochodów i bezpłatnym podstawowym czasem pobytu.

5.4 Zmniejszone opłaty rodziców w przypadku nadzwyczajnego zamknięcia przedszkola

W przypadku nadzwyczajnego zamknięcia przedszkola rodzice mogą otrzymać zwrot kontyngentu za dni, w których przedszkole było zamknięte.

5.5 Zwolnienie od opłat w przypadku choroby

Gdy dziecko z powodu choroby jest nieobecne w przedszkolu przez ciągły okres przekraczający jeden miesiąc, to na podstawie podania można zwolnić rodziców od opłaty. Okres choroby należy udokumentować poprzez zaświadczenie od lekarza.

6. Wypowiedzenie

6.1 Wypowiedzenia miejsca należy dokonać poprzez portal aplikacyjny

Okres wypowiedzenia miejsca wynosi jeden miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca. Kontyngent należy opłacać do końca okresu wypowiedzenia.

Przepisy dotyczące wypowiedzenia obowiązują również tych, którzy przyjęli miejsce, lecz rozmyślili się przed skorzystaniem z miejsca.

6.2 Wypowiedzenie miejsca w przypadku zmiany przedszkola w obrębie gminy

W przypadku zamiany miejsca pomiędzy gminnymi przedszkolami, obecne miejsce zostanie automatycznie wymówione, gdy rodzice przyjmą nowe miejsce.

W przypadku zamiany miejsca pomiędzy prywatnymi przedszkolami lub prywatnymi i gminnymi przedszkolami, dotychczasowe miejsce musi zostać wymówione przez rodziców.

Wyjątek: W przypadku naboru związanego z przeniesieniem, miejsce zostanie automatycznie wymówione w momencie zamiany pomiędzy przedszkolami w Trondheim. Dotyczy to zarówno dzieci posiadających miejsce w gminnych przedszkolach, jak i w prywatnych przedszkolach.

6.3 Wypowiedzenie miejsca przez gminę

Gmina może wypowiedzieć miejsce w przedszkolu z miesięcznym wyprzedzeniem od pierwszego dnia miesiąca.

Tego rodzaju wypowiedzenia można dokonać w przypadku nieuiszczania opłat za miejsce, wyprowadzki z gminy i jeśli miejsce zostało przydzielone na podstawie nieprawidłowych informacji.

7. Wyprowadzka z gminy

Jeżeli rodzina wyprowadzi się z gminy, dziecko może zatrzymać miejsce w przedszkolu przez okres do jednego miesiąca.

Jeżeli szczególne okoliczności wskazują na to, iż dziecko powinno kontynuować edukację przedszkolną przez okres dłuższy od miesiąca, rodzina może złożyć o to podanie do Zespołu Ekspertów ds. Dorastania i Edukacji (Oppvekstadministrasjonen).

8. Tymczasowe zwolnienie miejsca w przedszkolu

Podanie o tymczasowe zwolnienie miejsca przedszkolnego wysyła się do przedszkola w terminie do pierwszego dnia miesiąca i co najmniej na miesiąc przed obowiązywaniem zwolnienia.
Pozwolenia na tymczasowe zwolnienie miejsca nie udziela się przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola. Podanie o tymczasowe zwolnienie miejsca przedszkolnego może być rozpatrzone pozytywnie wraz ze zwolnieniem od opłat, jeżeli miejsce może być udostępnione w okresie tymczasowego zwolnienia miejsca innemu dziecku.

9. Wakacje

Dzieci przedszkolne z reguły mają mieć cztery tygodnie wakacji każdego roku. Minimum trzy tygodnie w ciągu lata powinny być w ciągłości. Rodzice/opiekunowie prawni oddają powiadomienie o letnich wakacjach dziecka kierownikowi placówki w terminie do 1 maja.

Gminne przedszkola są zamknięte przez trzy kolejne tygodnie w lipcu. Wszystkie przedszkola mają być zamknięte w tygodniach nr 28 i 29. Kierownik placówki przedszkolnej decyduje w porozumieniu z Komitetem ds. Współpracy, w którym tygodniu jako trzecim przedszkole będzie również zamknięte, tj. czy będzie to tydzień nr 27 czy nr 30.

10. Dni przeznaczone na planowanie

Personel przedszkola przeznacza pięć dni na planowanie w przeciągu roku. Przedszkole jest wtedy zamknięte.

Informacje o dniach, w których przedszkole będzie zamknięte znajduje się w kalendarzu dla szkoły i przedszkola.

11. Godziny otwarcia

Codzienne godziny otwarcia mogą być odmienne w różnych gminnych przedszkolach. Informacje na temat godzin otwarcia należy podać na stronach internetowych poszczególnego przedszkola. O godzinach otwarcia lub zmianach w godzinach otwarcia decyduje kierownik placówki w porozumieniu z przedszkolną Radą Użytkowników.
W Wigilię, na Sylwestra i we środę przed Wielkim Czwartkiem przedszkola zamykane są o godz. 12.00, jeżeli nie postanowiono czegoś innego. Godziny otwarcia w pozostałe dni świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zostają ustalone po dokonaniu diagnostyki potrzeb i ogłaszane są przez kierownika placówki w porozumieniu z przedszkolną Radą Użytkowników Przedszkola/Komitetu ds. Współpracy.

12. Komitet Rodzicielski i Rada Użytkowników

Wszystkie przedszkola muszą posiadać Komitet Rodzicielski. Wszyscy rodzice dzieci z przedszkola są członkami Komitetu Rodzicielskiego i wybierają swoich przedstawicieli do Rady Użytkowników Przedszkola. Rada Użytkowników spełnia wymogi postanowienia § 4 Ustawy o przedszkolach o komitetach ds. współpracy i ma składać się z rodziców/opiekunów prawnych oraz pracowników, w ten sposób, by każda z grup była reprezentowana na równi.

Komitet Rodzicielski i Rada Użytkowników mają zachowywać interesy dzieci i rodziców i przyczyniać się do dobrej współpracy pomiędzy przedszkolem i rodzicami.

13. Teren zabaw i pobytu

Powierzchnia przedszkola do zabawy i pobytu musi odpowiadać wiodącej normie, który wynosi 4 metry kwadratowe dla dzieci powyżej trzech lat i 5,3 metra kwadratowego dla dzieci poniżej trzech lat.

14. Ubezpieczenie

Dla wszystkich dzieci, które otrzymały miejsce w gminnych przedszkolach obowiązuje wspólne ubezpieczenie od wypadków.

Sist oppdatert: 08.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward