Bygg- og anleggsavfall

Bygg- og anleggsavfall

Byggebransjen og offentlige myndigheter har et felles mål om at bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyest mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering. Som et ledd i dette arbeidet stilles det krav til avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse.

Avfallsplan

Avfallsplan skal utarbeides - og krav til kildesortering gjelder - for følgende tiltak:

  • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA
  • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen
  • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall

Tiltak som omfatter flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Skjema for avfallsplan skal underskrives av ansvarlig søker. Før det gis ferdigattest skal det leveres en sluttrapport som viser hvilke avfallsmengder og fraksjoner som faktisk er oppstått i tiltaket og dokumentasjon (kvitteringer) på mengder og leveringssted. Dersom det foreligger store avvik fra den opprinnelige avfallsplanen (fremkommer av samme skjema) skal dette begrunnes. Det må komme klart fram av søknaden hvem som har ansvar for avfallshåndteringen i byggesaken.

Avfallsplan skal i utgangspunktet ikke sendes inn sammen med byggesaken. Den skal likevel foreligge hos ansvarlig søker, og Byggesakskontoret kan be om den ved tilsyn.

Miljøsaneringsbeskrivelse

Ved riving og rehabilitering ut over de arealgrenser som er nevnt over, skal det også utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse. Dette er en rapport som skal utarbeides av en kompetent aktør (ansvarlig prosjekterende) som blant annet beskriver hvor i bygningen det finnes komponenter av farlig avfall, i hvilke mengder, og hvordan det tenkes fjernet. En viktig del av rapporten er også å gjøre rede for prøvetakning og analyser, og hvordan disse kan sies å være representative.

Byggesakskontoret vurderer dokumenttilsyn i alle saker hvor det gjennomføres miljøkartlegging. I saker hvor dette er påkrevd (altså riving og rehabilitering over 100 m2) skal miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan sendes inn sammen med søknad om tillatelse. Det må komme klart fram av søknaden hvem som har ansvar for rollen prosjekterende miljøsanering.

Relevant lovverk

TEK17 §§ 9-5 - 9-9. Bygg- og anleggsavfall

SAK10 § 8-1. Ferdigstillelse av tiltak

For mer informasjon

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?