Deponering av rene masser

Deponering av rene masser

Det er en sterk befolkningsvekst i Trondheimsregionen, som fører til stor byggeaktivitet til ulike formål i mange år framover. Å finne tilstrekkelig egnet areal til deponering av rene masser er en utfordring. I tillegg er det ut fra klima- og miljøhensyn en omforent strategi i Norge og Europa å satse på sirkulærøkonomi.

Å etablere en masseoppfylling krever at det blir utredet hvilke konsekvenser en masseoppfylling kan medføre i form av avrenning, rasfare, landskapsendringer, støy, støv, transport osv.

Kommunenes saksbehandling av søknader om etablering av masseoppfylling med rene masser, og eventuell ulovlighetsoppfølging av eksisterende deponi, krever vurdering etter flere regelverk. Innenfor disse regelverkene er det rom for skjønnsutøvelse. Det er derfor ønskelig med felles forståelse av regelverket i regionen. Felles praktisering kan bidra til å redusere unødvendig massetransport. Det er også behov for å samordne kommunenes håndtering av forespørsler for å tilstrebe likebehandling av søknader om masseoppfyllinger.

Det er videre behov for å gi informasjon til aktører innenfor bygge-, anleggs- og deponivirksomheten og grunneiere om hvilke regler som gjelder og hvordan de skal gå frem for å opprette nye masseoppfyllinger.

Med dette som bakgrunn er det utarbeidet en veilederen for deponering av rene masser i Trondheimsregionen som presenterer det viktigste regelverket, forslag til rutiner for saksbehandling, og retningslinjer for skjønnsutøvelser:

Deponering av rene masser i Trondheimsregionen

Det er også utarbeidet et vedlegg til veilederen som omhandler regulering av områder for masseoppfylling:

Reguleringsbestemmelser massedeponi

Sist oppdatert: 17.09.2019

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward