Dispensasjon

Dispensasjon

Når et bygge- eller anleggstiltak bryter med lov, forskrift eller planer, må du søke om dispensasjon. Når det søkes om dispensasjon, kan kommunen tillate at det gjøres unntak fra bestemmelser og planer. Vilkår for å få innvilget en dispensasjon:

  1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det er søkers ansvar å redegjøre for hvorfor dispensasjonen bør innvilges.

Eksempler på situasjoner der det er nødvendig å søke om dispensasjon
  • Der plassering av en bygning du ønsker å sette opp er i strid med regulert byggegrense for den aktuelle eiendommen (i strid med plan).
  • Der du ønsker å lage et tilbygg til egen bolig som er nærmere nabogrensa enn 4 meter (i strid med bestemmelse i plan- og bygningsloven).

Det gis ikke dispensasjon fra saksbehandlingsregler.

Hvordan går du fram når du skal søke om dispensasjon?
  • Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.
  • Det må angis hvilke bestemmelser eller planer du søker dispensasjon fra.
  • Hvilke hensyn skal bestemmelsen ivareta? Dette må du vurdere og argumentere for. Hvilke fordeler og ulemper vil en dispensasjon kunne gi? Ikke bare for deg, men også for naboer, området osv. Det er du som må begrunne søknaden og synliggjøre for kommunen hvordan de to vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
  • Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarslet at du søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/planer du søker om unntak fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges.
  • Søknaden skriver du som et brev. Illustrer gjerne med bilder, tegninger eller lignende for å klargjøre hva du søker om.
  • Søknaden kan du enten sende inn sammen med byggesøknaden eller som en egen søknad hvis du ønsker separat behandling. Det siste kan være aktuelt hvis byggeprosjektet er avhengig av en dispensasjon og du gjerne vil få dette avklart før du bruker for mye tid og ressurser på prosjektet.

Søknaden kan du sende til:
Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM

eller

Behandling av dispensasjoner er gebyrbelagt. Prisen finner du i § 3-11 i vår gebyrforskrift.

Relevant lovverk

Plan- og bygningslovens kapittel 19

Sist oppdatert: 09.04.2024

Fant du det du lette etter?