Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest markerer den formelle avslutningen av en byggesak og gis når det er dokumentert at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen og regelverket.

Dersom det kun gjenstår mindre vesentlige arbeider, kan man søke om midlertidig brukstillatelse. En midlertidig brukstillatelse er tidsbegrenset og skal etterfølges av en søknad om ferdigattest. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse skal søker foreslå en frist for ferdigstillelse. Dersom fristen overskrides, oppstår det et ulovlig forhold og kommunen skal gi pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt eller forelegg for de ansvarlige, men den midlertidige brukstillatelsen opphører ikke.

Det er normalt den samme søkeren som søkte om tiltaket, dvs. enten ansvarlig søker eller tiltakshaver, som skal søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest med unntak av saker om opprettelse og endring av ny grunneiendom, midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold og der tillatelse til skilt- og reklameinnretninger er gitt for et bestemt tidsrom.

For tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling gjelder ikke krav om ferdigattest. Det må likevel gis beskjed til kommunen når et slikt tiltak er ferdigstilt. Dette gjør du ved å fylle ut:

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

og sender det inn til . Det er også mulig å levere skjemaet i Bytorget – teknisk skranke eller sende det i posten til Trondheim kommune, Byggesakskontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 TRONDHEIM.

Vi har en egen veileder som beskriver hvordan man går fram for å avslutte gamle byggesaker.

Relevant lovverk

Pbl § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest

SAK10 § 8-1. Ferdigstillelse av tiltak

Sist oppdatert: 23.02.2021

Fant du det du lette etter?