Fortetting

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen.

Fortetting er en økning i arealutnyttelsen i eksisterende bebyggelse. En fortetting skjer ved at det bygges nye hus på ledige arealer, ved oppdeling av tomter og ved påbygg eller tilbygg.

 

Rådmannen i Trondheim la 25.09.2018 fram en orienteringssak om temaet:

Fortetting med kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen

 

Bygningsrådet gjorde følgende vedtak i saken:

  1. Bygningsrådet tar saken om fortetting med kvalitet i byggesaksbehandlingen til orientering.

  2. Formannskapet merker seg rådmannens vurdering av at mange eldre reguleringsplaner er dårlig egnet som styringsverktøy for utvikling av byggeområder i dag. I fortettingstiltak i slike områder skal tilpasning til eksisterende bebyggelse og bomiljø vektlegges.

  3. I slike fortettingssaker skal det også vektlegges hvorvidt og hvordan summen av mindre fortettingstiltak kan gi uønsket effekt på etablerte bomiljøer.

  4. Formannskapet understreker viktigheten av god og forståelig kommunikasjon med berørte naboer, både for å ivareta interessene til berørte naboer og for å gjøre det enklere for dem å sette seg inn i konsekvensene av planlagte fortettingstiltak.

  5. Formannskapet vil understreke at der «visuelle kvaliteter» (PBL § 29-2) brukes som avslagsgrunn, skal avslaget være tilstrekkelig begrunnet. Der det kan fremstå som uklart eller tvetydig hvorfor avslaget er gitt, forventer formannskapet at kommunen følger opp sin veiledningsplikt overfor tiltakshaver (jfr forvaltningslovens §11).

Sist oppdatert: 04.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006