Fortetting

Fortetting

Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder langs kollektivtrase.

Fortetting forstås som en tilrettelegging for flere beboere i eksisterende bygg eller på eksisterende eiendom. Dette oppnås gjerne ved oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg eller ved bruksendring.

Rådmannen i Trondheim la i Bygningsrådets møte 25.09.2018 fram en orienteringssak om temaet:

Fortetting med kvalitet i plan- og byggesaksbehandlingen

Bygningsrådet gjorde følgende vedtak i saken:

  1. Bygningsrådet tar saken om fortetting med kvalitet i byggesaksbehandlingen til orientering.
  2. Bygningsrådet merker seg rådmannens vurdering av at mange eldre reguleringsplaner er dårlig egnet som styringsverktøy for utvikling av byggeområder i dag. I fortettingstiltak i slike områder skal tilpasning til eksisterende bebyggelse og bomiljø vektlegges.
  3. I slike fortettingssaker skal det også vektlegges hvorvidt og hvordan summen av mindre fortettingstiltak kan gi uønsket effekt på etablerte bomiljøer.
  4. Bygningsrådet understreker viktigheten av god og forståelig kommunikasjon med berørte naboer, både for å ivareta interessene til berørte naboer og for å gjøre det enklere for dem å sette seg inn i konsekvensene av planlagte fortettingstiltak.
  5. Bygningsrådet vil understreke at der «visuelle kvaliteter» (PBL § 29-2) brukes som avslagsgrunn, skal avslaget være tilstrekkelig begrunnet. Der det kan fremstå som uklart eller tvetydig hvorfor avslaget er gitt, forventer formannskapet at kommunen følger opp sin veiledningsplikt overfor tiltakshaver (jfr. forvaltningslovens §11).

Sist oppdatert: 22.09.2021

Fant du det du lette etter?