Krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet innenfor hyblifiseringsområdet

Krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet innenfor hyblifiseringsområdet

Trondheim kommune vil fra og med 01.01.2023 kreve uavhengig kontroll i tillegg til det som er obligatorisk i dagens lovverk ved søknad om tillatelse til tiltak.

Hvilke tiltak omfattes av kravet?

Alle søknadspliktige tiltak hvor det er krav om ansvarlige foretak, og hvor brannsikkerhet er et tema. Det gjelder for tiltaksklasse 1, 2 og 3.

Kravet gjelder innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg og Bakklandet. Områdene er nærmere avgrenset i oversiktskartet.

Generell begrunnelse for krav om uavhengig kontroll innenfor hyblifiseringsområdet

I Trondheim kommune har vi i en årrekke ført tilsyn med brannsikkerhet i byggesaker. Mye er bra, men det gjøres dessverre feil i en rekke prosjekter.

Brannsikkerhet er et felt hvor de aller fleste utbyggere og hjemmelshavere ønsker å følge regelverket. Det er derfor lite trolig at hovedårsaken er manglende bevisstgjøring. Vår erfaring etter mange år med tilsyn er at de fremste årsakene er:

 • Mangel på kompetanse.
 • Dårlig samhandling og ansvarsavklaring mellom ulike fagområder.
 • Mangelfull/manglende detaljprosjektering.
 • Slurv i utførelsen, ofte som følge av tidsnød.

De prosjektene hvor vi finner flest feil og mangler er gjerne ombygginger og bruksendringer. Dette er typiske prosjekter vi finner mye av innenfor hyblifiseringsområdet. I tillegg er konsekvensene ved manglende brannsikkerhet spesielt store i områder med tett trehusbebyggelse.

Omfanget av kontrollen

Byggesaksforskriften kapittel 12-5 og 14 gir rammer for gjennomføring av kontrollen. Det foreligger videre noen retningslinjer i forskriftens veiledning og annet veiledningsmateriale utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Kontrollforetaket må imidlertid bestemme detaljene i kontrollmetode og -omfang ut fra det konkrete tiltaket, og ut fra sine kvalitetssikringsrutiner. Byggesakskontoret anser at følgende temaer vil være relevante i de fleste tiltak:

Brannalarmanlegg

Kontroll av prosjektering:

 • Det må foreligge detaljprosjektering.
  • Er detaljprosjekteringen i tråd med brannkonseptet?
  • Er detaljprosjekteringen tilstrekkelig grunnlag for utførelsen?
  • Er det en hensiktsmessig plassering av detektorer?

Kontroll av utførelse:

 • Foreligger det produktgodkjenning for anlegget?
 • Er det utført i tråd med detaljprosjektering?
 • Er det alarmoverføring, og i så fall: er denne koblet til?

Sprinkleranlegg

Kontroll av prosjektering:

 • Det må foreligge detaljprosjektering.
  • Er detaljprosjekteringen i tråd med brannkonseptet?
  • Er detaljprosjekteringen tilstrekkelig grunnlag for utførelsen?
  • Er det en hensiktsmessig plassering av dyser?
  • Er det tilstrekkelig kapasitet og vannmengder?

Kontroll av utførelse:

 • Foreligger det produktgodkjenning for anlegget?
 • Er det utført i tråd med detaljprosjektering?
 • Er det koblet til vann?
 • Er det merking fram til sprinklersentral?

Brannskiller

Kontroll av prosjektering:

 • Er det tatt hensyn til brannsmitte til nabobygg?
 • Det må foreligge detaljprosjektering.
  • Er detaljprosjekteringa i tråd med brannkonseptet?
  • Er detaljprosjekteringa tilstrekkelig grunnlag for utførelsen?

Kontroll av utførelse:

 • Er det utført i tråd med detaljprosjektering?
  • Overganger mellom vegg/tak/etasjeskiller og så videre
  • Dører, vinduer m.m.
 • Branntetting av gjennomføringer
  • Er det benyttet riktig produkt?
  • Er det utført riktig?

Rømningsveier

Kontroll av prosjektering:

 • Det må foreligge detaljprosjektering.
  • Er detaljprosjekteringen i tråd med brannkonseptet?
  • Er detaljprosjekteringen tilstrekkelig grunnlag for utførelsen?
  • Ikke-brennbare materialer i rømningsveier/trapperom.

Kontroll av utførelse:

 • Er det utført i tråd med detaljprosjektering?
  • Er valg av materialer i rømningsveiene i tråd med detaljprosjektering?
  • Overganger mellom vegg/tak/etasjeskiller og så videre

Tidspunkt for kontroll

DiBK har en temaveileder for uavhengig kontroll. I temaveilederen står det:

Gjennomføring av kontroll skal skje på et tidspunkt som er egnet for å avdekke eventuelle avvik. Kontrollen bør gjennomføres på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at eventuelle avvik kan rettes uten for store kostnader.

Kontrollforetaket må bestemme detaljene i kontrollmetode og -omfang ut fra det konkrete tiltaket, og ut fra sine kvalitetssikringsrutiner.

All kontroll må imidlertid senest være gjennomført ved søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Saksbehandling

Vi oppfordrer ansvarlige søkere om å sørge for at uavhengig kontroll tas med i gjennomføringsplanen allerede når byggesøknaden sendes inn. Dersom det ikke tas med vil Byggesakskontoret fatte et vedtak om krav om uavhengig kontroll i den enkelte byggesak.

Når byggesøknaden sendes inn til kommunen trenger ikke kontrollforetaket være valgt. På gjennomføringsplanen må fagområdet for kontroll av brannsikkerhet tas med, og tiltaksklassen må være valgt. Kontrollen settes normalt i samme tiltaksklasse som fagområdet som kontrolleres.

Relevant lovverk

Pbl § 24-1. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse

SAK10 § 12-5. Ansvarlig kontrollerendes ansvar

SAK10 § 14-3. Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering

Veileder for Møllenberg, Rosenborg og Kirkesletten

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward