Nabosamtykke, 4-metersgrense

Nabosamtykke, 4-metersgrense

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder.

Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense:

a. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
b. ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Mindre tiltak i denne sammenhengen er bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Skjema for skriftlig samtykke

Relevant lovverk

Pbl § 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

SAK10 § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

TEK17 § 6-4. Areal

Sist oppdatert: 30.05.2024

Fant du det du lette etter?