Tidsfrister

Tidsfrister

Tidsfristene avhenger av flere forhold, blant annet om det er kommet inn nabomerknader og om det må innhentes uttalelse fra andre myndigheter. Konsekvensene hvis Byggesakskontoret ikke overholder fristen varierer i de ulike sakene.

Byggesakskontoret har mulighet til å forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter. Hvis dette skulle bli aktuelt i din sak skal du orienteres om lengre saksbehandlingstid før den opprinnelige fristen går ut.

Beregning av tidsfrist

Saksbehandlingstiden begynner normalt å løpe når søknaden er mottatt. Dersom søknaden ikke er komplett, vil fristen bli forlenget. Forlengelsen avhenger av om søknaden inneholder grunnleggende mangler eller kun mindre feil og mangler.

Ved grunnleggende mangler beregnes saksbehandlingsfristen fra når søknaden er fullstendig. En grunnleggende mangel er en nødvendig opplysning som kommunen trenger for å kunne ta stilling til søknaden. En oppramsing av nødvendige opplysninger finnes i byggesaksforskriften (SAK10) § 5-4.

Ved mindre feil eller mangler starter fristen når kommunen mottar søknaden. En mindre feil/mangel må rettes før Byggesakskontoret kan behandle søknaden. Tiden søker bruker til å komplettere søknaden trekkes fra saksbehandlingstida.

Figurene under viser forskjellen på hvordan man beregner saksbehandlingsfristen avhengig av om det foreligger grunnleggende mangler eller mindre feil/mangler. Saksbehandlingstiden er merket med rød farge:

Grunnleggende mangler:

Tidsfrist ved grunnleggende mangler

Mindre feil eller mangler:

Tidsfrist ved mindre feil eller mangler

Klagesaker

For klagesaker starter saksbehandlingsfristen når klagen er mottatt kommunen. Hvis klagen er sendt kommunen etter klagefristens utløp kan kommunen likevel velge å ta klagen til behandling.

Tidsfrister i saksbehandlingen

Rammesøknad (totrinnssøknad): 12 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25% pr. påbegynt uke.

Igangsettingstillatelse (i tråd med gitt rammetillatelse): 3 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

Ett-trinns søknad: 3 uker

Byggesakskontoret skal behandle søknaden innen 3 uker. Fristen forlenges til 12 uker dersom:

  • Tiltaket er ikke i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
  • Det er kommet inn nabomerknader. Dette gjelder ikke for byggesaker uten ansvarsretter.
  • Det kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen på 3 uker regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen på 12 uker reduseres gebyret med 25% pr. påbegynt uke.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett: 3 uker

Dette gjelder også dersom det er kommet inn nabomerknader på tiltaket.

Endring av gitt tillatelse: 3 uker

Byggesakskontoret skal behandle søknaden innen 3 uker. Fristen forlenges til 12 uker dersom:

  • Det er kommet inn nabomerknader til endringen. Dette gjelder ikke for byggesaker uten ansvarsretter.
  • Det kreves ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen regnes tillatelsen som gitt, forutsatt at det ellers er i samsvar med lov og forskrifter.

Ferdigattest: 3 uker

Byggesakskontoret må ha mottatt nødvendig dokumentasjon.

I byggesaker med ansvarlige foretak skal det alltid sendes inn oppdatert gjennomføringsplan. I slike saker kan det i tillegg være nødvendig å dokumentere for eksempel at rekkefølgebestemmelser er oppfylt, at ev. vilkår i tillatelsen er oppfylt, og at avfall er håndtert forskriftsmessig.

I byggesaker hvor du selv står ansvarlig er det normalt tilstrekkelig med søknad om ferdigattest.

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen, kan bygget tas i bruk.

Midlertidig brukstillatelse: 3 uker

Byggesakskontoret må også her ha mottatt nødvendig dokumentasjon. Bygget kan ikke tas i bruk selv om Byggesakskontoret ikke overholder fristen.

Forhåndskonferanse: 2 uker

Tilstrekkelige opplysninger må være mottatt. Der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke eller lignende hendelse, skal forhåndskonferanse avholdes innen 5 dager.

Klagesak: 8 uker

Fristen er 6 uker dersom det er fattet vedtak om at arbeidet ikke kan igangsettes, jf. forvaltningsloven § 42, utsatt iverksetting.

Dispensasjon fra plan: 12 uker

Hvis Byggesakskontoret ikke overholder tidsfristen reduseres gebyret med 25% pr. påbegynt uke.

Bortfall av tillatelse

Er et tiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i mer enn 2 år. Disse fristene er absolutte. Søknad om igangsetting bør sendes inn senest ca 4 uker før rammetillatelsen utgår. Arbeidene må være fysisk igangsatt innen fristen.

Relevant lovverk

Pbl § 21-7. Tidsfrister med særskilte virkninger

Pbl § 21-9. Bortfall av tillatelse

SAK10 Kapittel 7. Tidsfrister for saksbehandling

Sist oppdatert: 14.09.2023

Fant du det du lette etter?