Utforming av tiltak og visuelle kvaliteter

Utforming av tiltak og visuelle kvaliteter

Kommunen skal påse at ethvert tiltaks utforming og visuelle kvaliteter ikke strider med plan- og bygningslovgivningen. Lovverket skal sikre at nye tiltak har gode kvaliteter; visuelt, funksjonelt og i forhold til sine omgivelser.

Utforming av tiltak

Utforming av ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.

Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Oppsummert er det tre krav til visuelle kvaliteter:

Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i seg selv

I dette kravet ligger det at tiltaket isolert sett skal inneha gode kvaliteter.

Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til sin funksjon

Byggeprosjektet skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til hva slags funksjon det har. Rent konkret skal eksempelvis en bolig i vesentlig grad fremstå som en bolig og ikke som en annen bygningstype.

Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser og plassering

Selv om byggetiltaket i seg selv har gode visuelle kvaliteter, er det ikke sikkert at det kan plasseres i alle typer omgivelser. Viktige vurderinger vil være forhold som volum, høyde, takform, detaljering og materialvalg opp mot den omkringliggende bebyggelsen og tomtens topografi og terrengtilpasning.

Plan- og bygningsloven gir kommunen juridisk hjemmel til å avslå tiltak som ikke ivaretar tilstrekkelig krav til arkitektonisk utforming eller visuelle kvaliteter.

Det er ellers viktig å trekke frem at det i mindre grad bør tolkes som en vurdering av «stygt» vs. «pent», men i større grad «tilpasset» eller «ikke tilpasset».

Ved fortettingssaker med spesielt høy tomteutnyttelse vil bestemmelsen gjerne bli mer relevant. I praksis betyr dette at byggeprosjekter i noen tilfeller må endres, for eksempel ved å dempe størrelsen og/eller endre på utformingen for å tilpasse seg til eksisterende bebyggelse og omgivelser.

For søknadspliktige endringer på antikvarisk klassifisert eller bevaringsregulert bebyggelse er tilpasning spesielt viktig. Det samme gjelder ved planlegging av ny bebyggelse på en eiendom med en klassifisert eller bevaringsverdig bebyggelse.

Veileder for byform og arkitektur i plan- og byggesaker

Relevant lovverk

Pbl kapittel 29. Krav til tiltaket

Sist oppdatert: 06.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward