Pårørendestøtte

Pårørendestøtte

Kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Opplæring og veiledning

Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid har rett til å få opplæring og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsyter. 

Veiledningsteamet gir direkte veiledning på spesifikke tema som: 

  • Diagnose
  • Atferd
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Grensesetting
  • Rammer
  • Samhandling
  • Emosjonsregulering
  • Hvordan kan ditt barns diagnose påvirke deg som foreldre/pårørende
  • Veiledningsteamet gjør også observasjoner og tilbyr støttesamtaler

Avlastningstiltak 

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak for pårørendestøtte.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at foreldre blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt kunne delta i samfunnsaktiviteter.

Hvor mye avlastning som innvilges vurderes ut fra kartleggingen Helse- og velferdskontor, 0-18 år gjør.  Omfanget som innvilges kan variere fra noen få timer eller døgn i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har. 

Avlastning kan organiseres i en BPA-ordning om tjenesteomfanget er over 32 timer per uke, kan vurderes når tjenesteomfanget er over 25 timer per uke.

Avlastning er gratis for deg som pårørende.

Privat avlastning

Privat avlastning innebærer at en privatperson ansettes av kommunen som avlaster og ivaretar barnet i perioder, enten noen timer i uken eller døgn. De som ansettes som private avlastere kan være personer som kjenner barnet/familien, eller det kan være personer utenfra. Private avlastere ansettes i samarbeid med foreldrene. Det finnes også andre måter å organisere tjenesten på.

Avlastningsbolig

Trondheim kommune har ulike avlastningsboliger. Boligene er tilrettelagt for å kunne gi rett hjelp til barn med ulike behov. 
Får barnet tilbud i en avlastningsbolig, oppholder det seg i boligen i den perioden ut fra omfanget i vedtak.  Omfanget er basert på hvor store hjelpebehov barnet og familien har. Det kan dreie seg om noen timer i måneden til flere døgn i måneden.  
Avlastningsboligene har tett samarbeid med foreldre, skole og barnehage, samt andre. 

Barnebolig

For enkelte familier blir omsorgsoppgavene så store at det er nødvendig å få tilbud om barnebolig. Det vil si at barnet er i barneboligen på heltid, men har faste avtaler om overnatting og besøk hjemme.  
Foreldre/foresatte har fortsatt foreldreansvar, men ansatte i barneboligen ivaretar den daglige omsorgen for barnet. 
Barneboligene samarbeider tett med foreldre, skole og barnehage, samt andre. 

Tilsyn i ferier

Gjelder hovedsakelig for ungdom (av og til for yngre barn) som ikke kan ivareta seg selv på dagtid i ferier og der barnet/ungdommen har særlig tyngende omsorgsbehov. Omfang vurderes individuelt ut fra behov. 
Tilsynet kan for eksempel foregå i avlastningsbolig eller hos privat avlaster om barnet har tilbud der fra før.

Tilsyn før og etter skoletid

Gjelder ungdommer i ungdomsskole og videregående skole som ikke kan ivareta seg selv før og etter skoletid. 
Tjenesten innvilges for at foreldre kan stå i jobb. I hovedsak er det skolene som organiserer ordningen, men vurdering av behov og vedtak gjøres av Helse- og velferdskontor, 0-18 år.

Omsorgsstønad 

Hovedformålet med omsorgsstønad er å bidra til best mulig omsorg for de som trenger hjelp i dagliglivet, og å gjøre det mulig for private omsorgsytere å holde fram med omsorgsarbeidet. 

Helse- og velferdskontor, 0-18 år foretar en bred skjønnsmessig helhetsvurdering ved mottatt søknad. 

Alle helse- og omsorgstjenester som barnet og pårørende har, ses i sammenheng ved vurderingen av omfanget av omsorgsstønad. 

Kommunen og den pleietrengende må vurdere om den pårørendes omsorg er best og nødvendig. 

Omsorgsarbeid som det kan gis omsorgsstønad for, er for eksempel bistand til personlig hygiene, medisinering og bistand på natt.

Forholdet til hjelpestønad: 

Før søknad behandles er det et krav om at de har søkt hjelpestønad fra NAV. Søknad om omsorgsstønad skal behandles selv om søknaden om hjelpestønad ikke er ferdigbehandlet av NAV. 

Forholdet til andre økonomiske ytelser:

Dersom foresatte/den pårørende mottar uføretrygd, økonomisk sosialhjelp eller andre økonomiske ytelser fra NAV og kommune, kan disse ytelsene bli avkortet ved vedtak om omsorgsstønad.

Sist oppdatert: 11.07.2024

Fant du det du lette etter?