Lokalt råd for kunst og kultur i Trondheim

Lokalt råd for kunst og kultur i Trondheim

Råd for kunst og kultur i Trondheim ble opprettet i mai 2024. Rådet er organisert som en medlemsorganisasjon som skal jobbe overordnet for Trondheims kunst- og kulturliv.

Rådets formål

Rådet skal styrke og utvikle det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet i Trondheim. Rådet skal øke kunnskapen om feltets betydning, samt være en pådriver, innspillspart og høringsinstans i byutviklingen og i utarbeidelsen av relevante strategidokumenter, både for kommunen, samfunns- og næringslivet. Rådet skal jobbe overordnet for Trondheims kunst- og kulturliv i et lokalt og nasjonalt perspektiv.

Organisering av rådet

Rådet er organisert som en medlemsorganisasjon med et interimsstyre. Interimsstyret for rådet består av

Martin Palmer (styreleder)
Lars Eggen
Arnhild Staal Pettersen
Kjersti Greger
Ann Elisabeth Wedø
Gøran Bogstrand
Maria Soot-Ryen

Mer informasjon og innmelding

Rådet har opprettet en nettside på rkkt.no

På nettsiden finner du blant annet skjema for innmelding.

Gå til nettsiden for Råd for kunst og kultur i Trondheim

Du kan også sende en epost til om du har innspill eller spørsmål.

Interimsstyret for Lokalt råd for kunst og kultur i Trondheim

Bakgrunn

Bystyret i Trondheim vedtok i sak 27/20 å se nærmere på hvordan vi kan få etablert et lokalt kulturråd i byen vår. Målet med et lokalt kulturråd er å styrke hele kulturfeltet i Trondheim, dialogen internt mellom kulturaktørene og dialogen mellom kulturfeltet og kommunen.

Forprosjekt og rapport

Bjuda På AS har gjennomført et forprosjekt på vegne av kommunen. Gjennom dialog med kunst- og kulturfeltet utredet de ulike modeller for for hvordan et slikt kulturråd kan være. Rapporten ble lagt fram for formannskapet 13. september 2022, sak 203/22. Videre framdrift i arbeidet ble diskutert i KIF-komiteen 31. oktober.

Last ned rapporten fra forprosjektet: Etablering av lokalt råd for kunst- og kulturfeltet i Trondheim (pdf)

Gjennomført prosess etter forprosjektet

Innspillsmøte i januar 2023

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim kommune inviterte til et innspillsmøte om lokalt kulturråd på biblioteket 16. januar 2023. I møtet ble det gitt informasjon om arbeidet som er gjort så langt, og byens kunst- og kulturaktører kunne komme med sine innspill til den videre prosessen. Det var også mulig å sende inn skriftlige innspill i etterkant av møtet. 

Framdriftsplan behandlet i formannskapet

I sak 203/22 ble det bestilt en framdriftsplan for det videre arbeidet med etablering av et mulig lokalt råd for kultur i Trondheim. Fremdriftsplanen ble lagt fram for KIF-komiteen 31. mai 2023, og vedtatt i Formannskapet 6. juni. Fremdriftsplanen bygger på anbefalinger i rapporten, innspill fra kulturaktører fra møtet i januar og skriftlige innspill mottatt i etterkant av møtet.

Arbeidsmøter med kulturaktører

Det har vært gjennomført to arbeidsmøter 9. og 30. august 2023, hvor veien videre i arbeidet med etablering av et lokalt råd for kultur har vært tema. Deltakere i møtene har vært utvalgte representanter for paraplyorganisasjoner/interesseorganisasjoner innen kulturfeltet. De inviterte har samlet representert hele bredden av kulturfeltet i Trondheim.

Les oppsummering fra arbeidsmøtene

Opprettelse av arbeidsgruppe

I møtet 30. august 2023 ble det besluttet å opprette en arbeidsgruppe som skulle jobbe med organisering og mandat for et lokalt råd for kultur i Trondheim.

En valgkomité bestående av Tollef Østvang (Creo), Nina Skjemstad (Trondheim kulturnettverk) og Martin Smidt (Rotvoll kunstnerkollektiv) tok i mot innspill og vurderte kandidater til arbeidsgruppa. I arbeidet la valgkomiteen vekt på bred representasjon fra kunst- og kulturfeltet, i tillegg til at deltakerne har allsidig erfaring, bredt kontaktnett og organisasjonserfaring. Valgkomiteen avsluttet sitt arbeid i oktober 2023, og arbeidsgruppa startet sitt arbeid i november.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter for ulike deler av kunst- og kulturfeltet:

Martin Palmer, visuell kunst
Lars Eggen, musikk
Arnhild Staal Pettersen, scenekunst
Kjersti Greger, film
Ann Elisabeth Wedø, institusjoner/arrangører
Gøran Bogstrand, fritidskultur
Maria Soot-Ryen, fritidskultur (permisjon fra februar 2024)

Arbeidsgruppa fungerer som et interimsstyre for Råd for kunst og kultur i Trondheim i oppstarten.

Lanseringsmarkering 24. mai

Fredag 24. mai kl. 10.00-11.00 inviterte interimsstyret til en lanseringsmarkering for Råd for kunst og kultur i Trondheim i Olavshallen.

Lanseringen ga et innblikk i arbeidet som ligger til grunn for opprettelsen av rådet, gjennom innlegg fra direktør for kultur og idrett Ola By Rise, Bjuda på v/Thomas Ryjord og fra valgkomiteen v/Martin Smidt.

Interimsstyret presenterte sine planer og tanker rundt hvordan rådet skal fungere og jobbe i interimsperioden, og påtroppende byråd Trond Åm delte sine tanker rundt hvordan rådet og kommunen kan samarbeide fremover.

Kontakt

Har du spørsmål som gjelder rådets videre arbeid?

Send en epost til

Har du spørsmål om prosessen eller arbeidet frem mot opprettelsen av rådet?

Da kan du kontakte .

Sist oppdatert: 01.07.2024

Fant du det du lette etter?