Hjem Politikk og planerBudsjett, regnskap og årsrapporter

Budsjett, regnskap og årsrapporter

Handlings- og økonomiplan, budsjett

Vedtatte budsjett

Årsrapport

Finansrapporter

Årsregnskap

Om budsjettforslag/økonomiplaner

Kommunens budsjett er en plan for kommunens utgifter og inntekter i et gitt budsjettår. Budsjettet skal svare til de utgifter og inntekter som virkelig kan påregnes, og er bindende for de kommunale myndigheters forvaltning i budsjettåret. Budsjettet må være fullstendig.

Bystyret vedtar ved utgangen av hvert kalenderår budsjett for kommende år basert på forslag fra rådmannen.  Rådmannens forslag blir lagt ut til offentlig ettersyn, deretter forelagt formannskap og samtlige komiteer som avgir uttalelse til rådmannens budsjettforslag.   Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til Bystyret. Bystyret behandler formannskapets forslag til budsjett i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år. Bystyrets endelige budsjettvedtak må være spesifisert på formål og art i hht egen forskrift.

Kommunens økonomiplan strekker seg over fireårs-perioder og er rullerende. Økonomiplanen er til en hver tid et retningsgivende dokument og har ikke samme formelle binding som et årsbudsjett.

Kommuneloven har bestemmelser som gjør økonomiplan til viktigste del av kommunens sammenhengende plansystem. Denne lovs § 44 bestemmer at alle kommuner skal utarbeide og vedta en rullerende økonomiplan. Innstilling fra rådmann forberedes i formannskap og komiteer. Komiteene skal avgi uttalelse til rådmannens økonomiplanforslag. Innstillingen legges til offentlig ettersyn i minst 14 dager før Budsjett- og finanskomiteen innstiller til endelig vedtak i bystyret.

Budsjettdokumenter fra tidligere år
Vedtatte hovedoversikter 2016
 • Hovedoversikt driftsbudsjett 2016
 • Budsjettskjema 1A
 • Budsjettskjema 1B
 • Hovedoversikt investeringsbudsjett 2016
 • Budsjettskjema 2A
 • Budsjettskjema 2B

Sist oppdatert: 11.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css