Arbeidsgiverpolitikken i Trondheim kommune 2021 - 2024

Arbeidsgiverpolitikken i Trondheim kommune 2021 - 2024

Vedtatt av bystyret 3. mars 2021.

1. Bystyret vedtar at arbeidsgiverpolitisk plattform videreføres. Arbeidsgiverpolitikken legger til grunn at ledere og medarbeidere i Trondheim kommune tar og får ansvar for å

Tenke modig

Vi er en organisasjon som bygger på demokratiske verdier, der det er mulig å tenke modig og hvor ingenting er så hellig at det ikke lar seg diskutere.

Ytringsfrihet betyr at vi aldri pålegges munnkurv, og den enkelte har et personlig ansvar for å sette søkelys på forhold som er problematiske og på muligheter for forbedring.

Mangfold er en ressurs, og organisasjonen dyrker mangfold ved å legge til rette for mangfold i rekruttering av medarbeidere og ledere, og bekjemper alle former for diskriminering og sosial dumping.

Respekt for arbeidslivets spilleregler, anerkjennelse av partssamarbeid, tilgang til faste, hele stillinger og etterlevelse av avtalen om inkluderende arbeidsliv gir oss trygge rammer for å engasjere oss og ta ansvar.

Utfordre åpent

Vi er en innovativ organisasjon der ideer, folk og virkemidler knyttes sammen slik at det er naturlig og enkelt å medvirke i utviklingen av kommunen.

Alle opplever at det er lett å få tilgang til informasjon, og beslutningsprosessene er forutsigbare og gjennomsiktige. Når beslutninger er fattet, vet de som er berørt hva beslutningene betyr for dem og hva som er deres ansvar i den videre utviklingen av kommunens tjenester, arbeidets organisering og et godt arbeidsmiljø. Vi blir fulgt opp av én ansvarlig leder som hjelper oss med de avklaringene vi trenger.

Handle kompetent

Oppdraget til kommunen definerer kompetansebehovet, og vi som jobber her har kompetanse kommunen trenger. Vi tar ansvar for at oppgavene våre løses slik at det skaper tillit til kommunen. Oppgavene våre er meningsfylte og gjør at vi får brukt det vi kan, samtidig som vi kan utvikle oss som fagpersoner gjennom jobben vi gjør. Når oppgavene endrer seg finnes det utviklingsplaner og -tiltak.

2. Bystyret vedtar at hovedmålet med arbeidsgiverpolitikken er å ivareta og bedre de ansattes arbeidsmiljø og styrke kommunens omstillingsevne ved å

  1. Være en foregangskommune når det kommer til partssamarbeid på alle nivå i kommunen og tilrettelegge for at den enkelte tillitsvalgte får tid til å utøve vervet
  2. Etablere og årlig revidere en overordnet oversikt over hvilke større omstillinger og endringer som vil påvirke ansatte i de kommende årene, og dele denne med partene på enhetene
  3. Styrke forbedringsarbeidet i merkantile og administrative områder for å bygge en sterkere læringskultur og muliggjøre vridning av ressurser til utadrettede tjenester og utviklings- og analyseoppgaver
  4. Videreutvikle driftsnært partssamarbeid i tjenesteutvikling, omstilling og i pågående satsinger innenfor områdene heltid, sykefravær og andre relevante tema
  5. Igangsette et langsiktig kompetanse- og rekrutteringsarbeid for å sikre at kommunen rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere og ledere som i tillegg til å oppfylle kompetansebehovet skaper en omstillingsdyktig kommune preget av en sterk tillits -og læringskultur
  6. Igangsette systematisk utprøving av nye arbeidsmetoder for å styrke arbeidet med tjenesteinnovasjon for bedre å møte endringer i omgivelsene og nye innbygger- og brukerforventninger
  7. Utlyse og være tilbyder av hele stillinger. Der man lyser ut deltid må dette begrunnes
  8. Motarbeide skjevheter mellom kjønn i kommunens enheter og etterstrebe å ha likelønnsprofil på lønnsoppgjørene ved å sette av en egen likelønnspott for de lokale oppgjørene i kommunen
  9. Sørge for å inkludere flere som står utenfor arbeidsmarkedet ved å etablere en praksis som sikrer at personer med hull i CV blir vurdert i ansettelsesprosesser
  10. Legge til rette for en god seniorpolitikk med mål om at seniorer skal trives og stå i sitt arbeidsforhold lengst mulig

3. Bystyret vedtar at kommunedirektøren må initiere et langsiktig arbeid med å etablere forutsigbare rammevilkår og arbeidsmodeller for ansatte, ledere og partnere i framtidige samskapte tjenester

Mer informasjon

Saksprotokoll fra behandling av arbeidsgiverpolitikken 2021-2024 i bystyret 4. mars 2021.

Sist oppdatert: 13.06.2023

Fant du det du lette etter?