SFO-plass

SFO-plass

Ny plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Vi gjør oppmerksom på at tidligste oppstartsdato for høstens 1. klassinger er 1. august. Foresatte til høstens 1. klassinger kan søke om plass fra og med 15. mars. 

Søk om SFO-plass

Hvis du står fast i søknadsprosessen, ta en titt på våre veiledninger til portalen.

Hvis familien har ubetalte regninger fra en tidligere barnehage- eller SFO-plass, må du betale disse før barnet kan begynne i ny SFO.

Ved feil i søknadsportalen må du ta kontakt med Oppvekstadministrasjonen på .

Pris

For 1.-3. trinnselever fra 1.august 2024

Halv plass (inntil 12 timer): gratis. Kan benytte plassen mandag og tirsdag i skolefrie uker.

Hel plass (over 12 timer): Kr. 1710 per måned.

Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg.

For 4. trinnselever fra 1.august 2024

Oppholdstid inntil 12 timer per uke: Kr. 2290 per måned. Kan benytte plassen mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke: Kr. 3420 per måned.

Kostpenger/penger for mat kommer i tillegg. Prisen for kost besluttes av rektor i samarbeid med skolens brukerråd.

Faktura og betalingsvilkår

I de kommunale SFO kreves det betaling for elleve måneder per år. Det kommer ikke faktura i juli.

 • Både nye og gamle faktura kan du finne på Min side (BankID innlogging kreves).
 • Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned.
 • Betalingsfrist er den 20. hver måned.
 • Trondheim kommune tilbyr betalingsordninger som avtalegiro og e-faktura.

Dersom du ikke betaler innen fristen:

 • Du vil få tilsendt inkassovarsel. Det blir sendt bare ett varsel. Det blir beregnet forsinkelsesrente og purregebyr.
 • Du vil få varsel om oppsigelse av plassen hvis du ikke betaler innen inkassofristen. Oppsigelsestiden er en måned.
 • Opptak til SFO kan ikke gjennomføres dersom du har ubetalte regninger fra tidligere tilbud.

Endre mottaker av faktura

Skal du endre mottaker av faktura, skal dette meldes på eget skjema (PDF). Skjemaet skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere mottaker). Du kan ikke endre mottaker ved manglende betaling av tidligere faktura.

Fritak for betaling ved barns sykdom

Hvis barnet har hatt sammenhengende fravær ut over en måned på grunn av sykdom, kan du søke barnehagen/SFO om fritak fra kontingent og kostpenger. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring som legges ved søknaden.

Kostpenger/betaling for mat

Kostpenger kommer i tillegg til betaling for plass. Kostpengene fastsettes av enhetens brukerråd eller samarbeidsutvalg.

Oppstart i SFO

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien. Førsteklassingene kan starte på SFO 1. august.

Kan jeg søke om redusert betaling/moderasjon?

Trondheim kommune har nå satt i gang robotisering av redusert foreldrebetaling.

Hvis dere i SFO søknaden krysset av for at Trondheim kommune kan ta en sjekk på om dere har krav på redusert foreldrebetaling, vil dette bli automatisk beregnet.

Søsken på samme adresse i barnehage vil få søskenmoderasjon uavhengig av redusert foreldrebetaling. Det er ingen søskenmoderasjon i SFO eller på tvers av barnehage og SFO.

Vi behandler søknadene etter retningslinjene i Forskrift til opplæringsloven for inntektsgradert foreldrebetaling. I Trondheim gjelder ordningen for hele småbarnstrinnet (1-4. trinn).

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for en SFO-plass. De som ikke har skattepliktig inntekt skal ikke betale for plassen. SFO kan kreve kostpenger i tillegg.

I 2023/24 kan du søke om redusert foreldrebetaling hvis husstandens samlede inntekt er:

 • under 601 000 kr per år ved hel plass (3280 kr/mnd)
 • under 403 000 kr per år ved halv plass (2200 kr/mnd)

Du søker om redusert betaling i kommunens søknadsportal (se veiledning).

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding. Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vedtaket gjelder for ett SFO-år. Du må derfor levere ny søknad hvert år.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Trondheim kommune.

Endre oppholdstid

Oppholdstid er summen av tiden barnet skal være på SFO både før og etter skoletid. Oppholdstiden i SFO er enten inntil 12 timer per uke (ofte omtalt som halv plass) og hel plass som er fra og med 12 timer per uke. Endring av opphold skjer fra den første i måneden med én måneds varsel.

Du kan endre oppholdstid i SFO elektronisk i søknadsportalen.

Si opp plass

Oppsigelse av SFO-plassen skal skje elektronisk i søknadsportalen.

Oppsigelsestiden er en måned fra den 1. i måneden. Kontingenten skal betales ut oppsigelsestiden.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Kommunen kan også gi oppsigelse med en måneds varsel fra den første i måneden. Oppsigelse kan gis dersom SFO-leder erfarer at plass er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foreldre i søknaden, ved manglende foreldrebetaling, eller ved stort ulegitimert fravær og ved flytting ut av kommunen.

Kontaktinfo

Spørsmål om SFO plass kan rettes til Oppvekstadministrasjonen:

E-post:

Telefon: 97 99 61 00. Vår telefon er åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.08.30-11.30. Telefonen er stengt på torsdager.

Det er nå mulig for publikum å ta ut ligningsoppgave selv via Altinn.

Faktura kan man hente ut selv på Min side.

For generelle henvendelser om skoler i Trondheim, ring 72 54 00 00.

Om skolefritidsordningen

Generelt

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter. Når skolefritidsordningen er knyttet til skolen, skal rektor vanligvis være leder. Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom egenbetaling fra foreldrene.

Opplæringsloven § 13-7 skolefritidsordningen

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtektene på engelsk, polsk, arabisk, somali og ukrainsk.

Bystyret vedtar følgende vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene (SFO) i Trondheim kommune. Vedtektene gjelder fra 1. februar 2024.

1. Eierforhold

Trondheim kommune er ansvarlig for driften av de kommunale skolefritidsordningene (SFO). Kommunen driver SFO i eide eller leide lokaler.

2. Formål

SFO har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn og barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, tilsyn og omsorg. Samtidig skal barn med særskilte behov gis gode utviklingsmuligheter (jf. opplæringsloven § 13-7). SFO skal tilrettelegge for det enkelte barns utvikling, gjennom kommunikasjon og sosialt samspill, med fokus på barnas beste og med lek som aktivitet. Barn leker for å leke, og lærer gjennom lek. Barna skal gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål slik det kommer til uttrykk i opplæringsloven § 1. SFO skal drives i samsvar med sentrale bestemmelser, kommunale vedtak, nasjonal og kommunal rammeplan for SFO og planer for den enkelte enhet.

3. Leke- og oppholdsareal

SFO skal ha leke- og oppholdsareal som er tilpasset aktiviteten som drives og som tilsvarer minimum fire kvadratmeter per barn. I funksjons- og arealprogrammet er 0,35 m2 per barn øremerket SFO. Resten av arealet fordrer sambruk med skolens øvrige funksjoner (generelle og spesielle læringsarealer, gymsal, kantine, etc.).

4. Opptak

Alle barn på 1-4. årstrinn og alle barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn har rett til et tilbud før og etter skoletid.

Barn med særskilte behov defineres som barn med varige funksjonsnedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som har tilrettelegging innenfor ordinær undervisning og eventuelt spesialundervisning.

Oppvekstadministrasjonen foretar opptak. Barn med særskilte behov jf. definisjon i punkt 4 søker om plass, og rektor fatter vedtak om SFO-plass. Det er formannskapet som er klageinstans.

SFO har to tilbud om oppholdstid: Oppholdstid inntil 12 timer per uke og oppholdstid fra og med 12 timer per uke.

Oppholdstid barnet kan være på SFO før og etter skoletid skal samsvare med timetallet i betalingssatsen.

Det kan avtales avregning over lengre perioder når foreldres arbeidstid tilsier det.

5. Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetaling i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen, samt eventuelle regler for moderasjoner og friplasser.

Informasjon om foreldrebetaling og beregningsgrunnlag utarbeides i sammenheng med den årlige budsjettbehandlingen.

Alle aktiviteter, også heldagsturer i skolens ferier, skal være gratis og tilgjengelig for alle barn i SFO.

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys.

Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden. Oppsigelsen skal sendes elektronisk via søknadsportal.

Kontingent skal betales ut oppsigelsestiden.

Kommunen kan si opp plassen ved manglende betaling. Opptak til SFO kan ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kostpenger fra tidligere tilbud i barnehage/SFO.

Endring i oppholdstid skjer fra den første i måneden med en måneds varsel.

For SFO-tilbudet til barn med særskilte behov på 5.-7.trinn, er det ingen foreldrebetaling.

6. Åpningstid

Tilbudet i SFO går fra 1. august til 31. juli.

Den daglige åpningstiden skal være innenfor tidsrommet 07.00-17.00, tilpasset behovet ved de enkelte skolene. Skolen bestemmer hvilke tider på dagen SFO er åpen for barn som har gratis plass. Endring av åpningstider skal være drøftet i brukerråd. 

SFO er stengt på fem planleggingsdager og i uke 28 og 29 i sommerferien. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00, dersom ikke annet er bestemt. Åpningstiden besluttes av rektor i samråd med brukerråd.

SFO gir utover dette tilbud alle virkedager. På skolens fridager, kan flere SFO-er samarbeide om å holde åpent.

Alle barn skal ha ferie i tre uker i sommerferien.

I de skolefrie ukene i sommer-, høst- og vinterferie har elever med oppholdstid inntil 12 timer per uke tilgang til 3 dager i SFO (mandag, tirsdag og onsdag), til sammen 22,5 timer. 

Kommunen tilbyr gratis plass i SFO inntil 12 timer for alle barn i 1. og 2. klasse.  Her gjelder det egne regler for skolefrie uker, der det gis tilgang til SFO i to dager (mandag og tirsdag), til sammen 15 timer. Fra høsten 2024 vil også de som går i 3. trinn få gratis plass inntil 12 timer. 

Dersom bemanningen tillater det, kan det for barn med deltidstilbud gjøres avtale om bytte av enkeltdager.

7. Ledelse og bemanning

Rektor er administrativ og faglig leder av SFO. I tillegg skal det være en leder for SFO (i hovedsak som avdelingsleder). Den skal ha høyere relevant utdanning, og ha tid avsatt til administrasjon i henhold til avtaleverket.

Bemanningen i SFO skal som regel være inntil 15 barn per voksen. Bemanning skal tilpasses barnas alder, og i tillegg eventuelle behov for særskilt oppfølging av enkeltbarn eller grupper.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i vedtektene i tråd med kommunale eller statlige føringer som ikke har prinsipiell betydning.

Kommunal rammeplan for SFO 2020-2024

Kommunal rammeplan for SFO (PDF)

Referansegruppe fra bydelene

 • Midtbyen
  • Anders Jordbrekk, Ila skole
  • Linda Eggen Rønning, Nyborg skole
 • Lerkendal
  • Linda Øyen Skistad, Eberg skole
  • Stine Tøndel, Åsvang skole
 • Heimdal
  • Berthe Kristin Moslet, Stabbursmoen skole
  • Henning Loe, Sørborgen skole
 • Østbyen
  • Stian Rosvoll, Strindheim skole
  • Wenche Husby, Vikåsen skole

Her finner du nasjonal rammeplan for SFO

Ferie og fridager i SFO

Sist oppdatert: 10.06.2024

Fant du det du lette etter?