Bytte skole

Bytte skole

Det er viktig at du varsler skolen ditt barn allerede går på, hvis du skal flytte innad i Trondheim kommune eller fra en annen kommune til Trondheim. Da vil skolen sende flyttemelding til ny skole når ny bostedsadresse er klar. Når eleven skifter folkeregistrert adresse, vil barnet bli lagt inn i Trondheim kommunes oppvekstadministrative system. Dere vil da motta et vedtak om skoleplass. Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med den skolen barnet skal starte på, slik at du kan få praktisk informasjon og skolen har mulighet til å planlegge en god oppstart for barnet som kommer flyttende. Hva du skal gjøre hvis du ønsker å bytte til en annen skole enn nærskolen, eller ønsker å beholde plass på en skole som ikke er din nærskole lengre, kommer an på om eleven allerede har skoleplass eller ikke, og om det er i forbindelse med flytting. Reglene under gjelder både barneskole og ungdomsskole.

Skoleplass - nærskoleprinsippet

Ditt barn har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, eller ved den skolen som barnet sokner til. Kommunen bestemmer skolekretsene.

Hvilken skole en sokner til bestemmes av folkeregistrert adresse, og elever som har delt bosted vil ha rett til skoleplass på den adressen de er registrert på. Nærskoleprinsippet gjelder rett til skoleplass, men det er likevel mulig å søke skoleplass på en skole som ikke er nærskole.

For å bytte skole må dere fylle ut et søknadsskjema elektronisk eller for hånd.

Disse feltene i søknadsskjemaet er obligatoriske:

 • foresattes og elevens personalia
 • hvilken skole dere har plass på per i dag
 • hvor dere ønsker plass
 • hvorfor dere ønsker å bytte skole
 • barnets mening om saken

Søknader behandles basert på følgende kriterier:

 • skolekapasitet
 • kort tid igjen av skoleåret/skoleløpet (beholde plass ved flytting)
 • særlig tungtveiende grunner (alvorlig sykdom, store tilretteleggingsbehov og så videre)
 • vurdering av barnets beste, herunder eventuelle søsken på samme skole

Skoleskyss

Hvis du søker ditt barn til en annen skole enn nærskolen, mister du retten til gratis skoleskyss på grunn av avstand eller farlig skolevei (jf. §7-1. i Opplæringslova).

Vi ønsker plass på en annen skole enn nærskolen i Trondheim

Send skjemaet på e-post eller som vanlig post til rektor ved skolen du ønsker plass på. Det er rektor ved skolen som har mandat til å vedta skoleplass på sin skole.

Vi skal ikke flytte, men ønsker plass på en annen skole enn den vi tilhører

Vedtak om skoleplass for 1. og 8. klasse sendes ut i januar. Vi anbefaler at du søker så fort som mulig etter vedtak er mottatt, hvis du ønsker plass ved en annen skole enn din nærskole. Fyll ut søknadsskjema elektronisk eller for hånd. Elever som har vedtak om skolebytte ved en barneskole, må også søke seg inn på ungdomsskole, dersom de ønsker å fortsette på ungdomsskolen som mottar elever fra elevens barneskole. Hvis ikke du gjør dette, vil eleven få vedtak om nærskole fra den ungdomsskolen eleven egentlig hører til. Se hvilken ungdomsskole dere hører til basert på adresse.

Vi har flyttet/skal flytte til en annen skolekrets, men vil beholde plassen på den gamle skolen

Dersom dere flytter til en ny skolekrets, mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt vedtak om skoleplass fra den skolen dere tilhører. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når dere flytter, må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. Ønsker dere at eleven skal fortsette på den gamle skolen, må dere søke om det. For å beholde plass ved en skole ved flytting, må dere fylle ut søknadsskjemaet for skolebytte elektronisk eller for hånd.

Send skjemaet på e-post eller som vanlig post til rektor ved skolen du ønsker plass på. Det er rektor ved skolen som har mandat til å vedta skoleplass på sin skole.

Vi ønsker plass på en skole i en annen kommune enn den eleven bor i

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

For å bytte skole til en i en annen kommune enn du bor i, fyll ut søknadsskjemaet elektronisk eller for hånd.

Kontaktinformasjon Oppvekstadministrasjonen i Trondheim kommune:

 • e-postadresse:
 • postadresse: Trondheim kommune, Oppvekstadministrasjonen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
Vårt barn bor i Trondheim, men vi ønsker at barnet skal gå på skole i en annen kommune

Foresatte kan søke om at barnet sitt skal gå på/beholde plass i en barne- eller ungdomsskole i en annen kommune f.eks. ved flytting. Søknad om dette må du sende både til Oppvekstadministrasjonen i Trondheim, og skolen i den andre kommunen.

I utgangspunktet skal barnet ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

Trondheim kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Kommuner kan ikke gi plass på en skole til elever bosatt utenfor kommunegrensen, om dette fører til at elever bosatt i egen kommune ikke kan få plass på skolen.

Vårt barn bor utenfor Trondheim, men vi ønsker at barnet skal gå på skole i Trondheim

Som foresatt kan du søke om at barnet ditt skal gå på/beholde plass i en barne- eller ungdomsskole i en annen kommune f.eks. ved flytting. Søknad om dette må du sende både til oppvekstadministrasjon i hjemkommunen, samt Oppvekstadministrasjonen i Trondheim.

I utgangspunktet skal barnet gå ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

Trondheim kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Kommuner kan ikke gi plass på en skole til elever bosatt utenfor kommunegrensen, om dette fører til at elever bosatt i egen kommune ikke kan få plass på skolen.

Klage på vedtak om skoleplass

Avslag på søknad om skoleplass er et et enkeltvedtak som kan påklages. Send klagen til skolen du ønsker å bytte til innen tre uker etter at du har fått avslag på søknaden. Dersom rektor opprettholder avslaget, sendes klagen videre til Oppvekstadministrasjonen før den legges frem for behandling i Formannskapet. Dersom Formannskapet opprettholder avslaget, sendes saken til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig behandling. Du kan ikke klage på Statsforvalterens vedtak.

Regelverk

Sist oppdatert: 10.04.2024

Fant du det du lette etter?