Forskrift skolekretsgrenser

Forskrift skolekretsgrenser

Hjemmel: Fastsatt av Trondheim Bystyre 25. mai 2023 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1.

Kapittel 1. Formål, virkeområde og ansvar

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre forutsigbarhet ved tildeling av skoleplass samt sikre at alle elever i Trondheim kommune får oppfylt nærskoleretten sin jf. opplæringsloven § 8-1 første ledd: “Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.”

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle barn folkeregistrert i Trondheim kommune som har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1.

§ 1-3. Ansvar

Det er kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for å ivareta denne forskriften. Rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadressen innen egen skolekrets, slik den er definert i forskriften. Rektor ved skolen det søkes til fatter vedtak i søknader om å gå på skole utenfor skolekrets, og i alle klager i tråd med denne forskriften. Kommunedirektøren gjør forskriften kjent for elever og foreldre ved å legge den ut på kommunens nettsider.

Kapittel 2. Skolekretsgrensene

§ 2-1. Skolekretser for barneskoler, kombinert barne- og ungdomsskoler og ungdomsskoler

Trondheim kommune har 37 barneskoler, 6 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 12 ungdomsskoler. Alle bostedsadresser i kommunen sokner til en gitt skolekrets i henhold til et definert område. Se kartvedlegg til denne forskriften. Grensene og kartet er utarbeidet gjennom utrednings- og høringsprosesser, og skal ivareta de kravene som ligger i opplæringslovens § 8-1 første ledd.Kartgrunnlaget endres fra den datoen ny grense trer i kraft. Skolene har oversikt over endringer som er besluttet gjennomført. 

§ 2-2. Vedlikehold av lokal forskrift om kretsgrenser

Kommunedirektøren har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig. Der det er nødvendig å endre skolekretsgrensene i etablerte boområder, inviteres skolen og FAU til å gi uttalelser.

Kapittel 3. Vedtak om skoleplass

§ 3-1. Adresse i folkeregisteret

Denne forskriften avgjør hvilken skole eleven tildeles plass ved, ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Det er ikke fritt skolevalg i Trondheim kommune. Forskriften skal sikre at elevene tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven § 8-1. Den skal gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet. Alle elever får første gangs vedtak om skoleplass ved barne- og ungdomsskole ut fra den adressen barnet står registrert med i folkeregisteret, med de unntakene som fremgår i vedlegget.

§ 3-2. Vedtak om skoleplass for kommende førsteklassinger 

Til vanlig vil alle, som er folkeregistrert i Trondheim, innen 15. januar det året barnet starter på skolen få tilsendt enkeltvedtak om skoleplass fra den skolen barnet sokner til. 

§ 3-3. Vedtak om skoleplass for kommende åttendeklassinger 

Til vanlig vil alle, som er folkeregistrert i Trondheim, innen 15. januar det året eleven starter på ungdomsskolen få tilsendt enkeltvedtak om skoleplass fra den skolen barnet sokner til. Dette gjelder ikke elever som går på kombinerte barne- og ungdomsskoler. 

§ 3-4. Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever

Ved flytting innad i Trondheim kommune eller til Trondheim kommune, skal foreldre varsle både skolen de flytter fra og skolen de flytter til jf. kartvedlegg. Avgivende skole sender flyttemelding. 

§ 3-5. Vedtak om skoleplass til en annen skole enn nærskolen

Nærskoleprinsippet gjelder rett til skoleplass, men det er likevel mulig å søke skoleplass på en skole som ikke er nærskole. Søknader behandles av rektor ved den skolen det søkes til basert på følgende kriterier:

  • skolekapasitet ved skolen det søkes til
  • kort tid igjen av skoleåret/skoleløpet (beholde plass ved flytting)
  • særlig tungtveiende grunner (alvorlig sykdom, store tilretteleggingsbehov og så videre)
  • vurdering av barnets beste, for eksempel søsken på samme skole

§ 3-6. Bytte av skole som følge av adresseendring

Ved endring av folkeregistrert adresse, tilbys eleven plass ved ny nærskole, jf kartgrunnlaget. 

§ 3-7. Delt bosted

Elever som har delt bosted, det vil si bor fast hos begge foreldrene, har rett til skoleplass på den adressen de er registrert på. Hvis foreldrene ønsker skoleplass ut fra bostedsadresse til den forelderen barnet ikke er folkeregistrert hos, kan de søke om dette. Barnets beste skal da tas hensyn til. 

§ 3-8. Om skolenes kapasitet

Kommunen kan henvise elever til en annen skole enn nærskolen når kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Det tas utgangspunkt i kapasiteten på opptakstidspunktet  jf § 3-2.

Kapittel 4. Diverse bestemmelser

§ 4-1. Bestemmelse om ikraftsetting

Denne forskriften er gjeldende etter vedtak i bystyret den 25.05.2023. Forskriften gjelder inntil ny eller revidert forskrift er vedtatt.

§ 4-2. Klagebehandling

Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skoleplass ved annen skole, kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jf opplæringsloven § 15-1. Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak.Skolen ved rektor behandler alle eventuelle klager på vedtak eller avslag på søknader om skoleplass. Dersom skolen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken oversendes via kommunedirektøren til formannskapet for behandling. Dersom formannskapet opprettholder skolens vedtak, oversendes saken til Statsforvalteren i Trøndelag som fatter endelig vedtak.

Vedlegg

Dette vedlegget beskriver nærmere kretsene til de enkelte skolene og grenseområdene mellom skolene.

Kartvedlegg

Skolekretser

Sist oppdatert: 02.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward