Realfag

Realfag

Trondheim var tildelt status som Realfagkommune i perioden 2015-2019. Dette var et tiltak i den nasjonale strategien Tett på realfag med overordnet mål å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. Politikerne vedtok i 2019 videreføring av Trondheim kommune som Realfagkommune basert på det nasjonale rammeverket for Realfagkommuner.

Les mer om Tett på realfag

Regjeringens satsing beskrives i strategien: Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019)

Trondheim kommunes realfagsstrategi

Trondheim kommunes realfagstrategi: “Utforsker i dag, utvikler i morgen” ble vedtatt i 2017.

Trondheim kommune ønsker til enhver tid å tilby en opplæring basert på oppdatert forskning og erfaring. Vår realfagstrategi skal bidra til å synliggjøre hvordan nå målet om å være teknologihovedstad i Norge.

Rammeplanen for barnehage har hovedtema innen natur, miljø og teknologi og antall, rom og form.

Skolenes læreplan, Kunnskapsløftet 2020, tydeliggjør hvor viktig realfaglig kompetanse er for menneskers allmenndannelse. Læring i realfagene har betydning for å nå målene i planens sentrale prinsipper; kritisk tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og miljøbevissthet, demokrati og medvirkning.

Bærekraft

Trondheim kommune arbeider for å nå FNs bærekraftsmål. Gjeldende læreplaner for barnehage og skole har tydelige målsettinger på området.

Rammeplan for barnehagen

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (s.10)

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. Elevene skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning.

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i dette temaet.

Grønn barneby leder Grønt Flagg ordningen med opplæring for bærekraftig utvikling. Alle enheter må årlig resertifiseres i prosjektarbeidet. Samtidig driver skolene egne miljøråd, for elevers medvirkning og samarbeid på området.

Universitet- og høyskolesektoren er svært viktige medspillere. Samarbeid videreutvikles for å gi innhold til læring i teknologihovedstaden. Samarbeid med NTNU, Vitensenteret, First Scandinavia, Ungt entreprenørskap med flere gir barn og elever i Trondheim mulighet til læring på flere arenaer.

I skolen og barnehagen settes fokus på utforskende og kreative prosesser for økt forståelse, mestring og motivasjon i realfagene. Alle skoler i Trondheim kommune har fått utstyr for å gjøre realfagsundervisningen mer praktisk og utforskende.

Utvikling av tilbudet til barn og unge språk, ikt og realfag sees i sammenheng.

Eksempler på realfagssatsingen i Trondheim

Fagfornyelse ved hjelp av Realfagsløyper/Utviklingsløyper
Realfagløyper er utviklet av nasjonale senter i naturfag og matematikk for bruk i fagfornyelse ved innføring av ny læreplan, LK20. Siden høsten 2018 har flere skoler deltatt i et kompetanseutviklingsprosjekt, faglig ledet av Nasjonalt senter for naturfag.  
Vitensenteret i Trondheim

Vitensenteret i Trondheim tilbyr praktiske læringsaktiviteter innen naturfag, teknologi og matematikk.  Trondheimsskolen har en Skaperlærer tilknyttet senteret.

 Som del av ordinær undervisning gjennomfører 9.trinnselevene i Trondheim kommune et 2-dagers opplegg innen Energi og bærekraft.

Alle elever på 9. trinn får delta i et todagers oppdrag som forskerteam i prosjektet IEA – Energi for framtiden.

Elever fra 7.-12.trinn med stort læringspotensial gjennomfører skoledager på Talentsenteret som del av sitt ordinære skoleløp.  Elevene får tildelt skoleplass etter søknadsprosess.

Valgfag 8.-10. trinn

Valgfag – skal bidra til å gjøre ungdomstrinnet mer motiverende gjennom mer praktisk og variert undervisning. Kommunen har opprettet nettverk for lærerne i valgfag. Fordypning innen områder i realfag finnes for eksempel i:

  • Teknologi og design
  • Programmering
  • Friluftsliv
  • Ideer og praktisk forskning
  • Utvikling av produkter og tjenester
  • Design og redesign

Oversikt over alle valgfagene på Utdanningsdirektoratets nettsted.

First Lego League

First Lego League er en kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år). Stavset skole er ressursskole, les mer om lokal turnering i First Lego League på hjernekraft.org.

Grønn Barneby

Grønn Barneby er en arbeidsgruppe som støtter offentlige og private skoler og barnehager i Trondheim med opplæring for bærekraftig utvikling, klima og folkehelse. Alle kommunale skoler, samt kommunale og private barnehager har gjennomført en sertifisering for å få heise Grønt Flagg, prosjektene innen bærekraftsarbeidet må resertifiseres hvert år.

Science Camp sommerskole

Trondheim kommune tilbyr gratis en ukes sommerskole med workshops innen realfag, musikk og kunst. Den arrangeres for elever fra 5.-10. trinn i deres første sommerferieuke. (sites.google.com/skole.trondheim.kommune.no/sciencecamp/hjem)

Eksempel på nyere forskningsprosjekter
  • ICSE Academy

Målet med ICSE Academy er å styrke realfagsundervisningen innenfor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i skole og lærerutdanning. Prosjektet ledes av naturfagseksjonen ved Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU. Trondheim kommune deltar med tre ungdomsskoler.

Lærere fra to barneskoler, Huseby og Jakobsli, arbeider sammen med forskere i utprøving og utvikling av undervisningsressurser til bruk i barneskole.

  • KreTek  - Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

Sist oppdatert: 28.12.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward