Ulike fritak under grunnskoleopplæringa

Ulike fritak under grunnskoleopplæringa

Fritak fra aktiviteter

Elever har rett til fritak fra aktiviteter i skolen som oppleves som utøvelse av en annen religion eller livssyn enn sitt eget. Dette står i opplæringsloven § 2-3 a. Retten til fritak gjelder også for øving og andre forberedelser til skolegudstjenester og skoleavslutninger. 

Gudstjenester i skoletiden

Å delta på gudstjeneste i skoletiden krever aktiv påmelding fra foresatte eller fra barnet selv hvis det er over 15 år. Dette betyr at man skal melde seg på en slik aktivitet, i stedet for at man ber om fritak. En manglende påmelding tolkes som at man ikke ønsker å delta på gudstjenesten. 

Skolen skal tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Det alternative tilbudet skal være et pedagogisk opplegg der eleven lærer om kultur og tradisjoner i Norge. 

Veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester

Fritak fra vurdering med karakter i enkeltfag

Hvis ditt barn skal ha fritak for vurdering med karakter i et fag, skal det likevel få vurdering uten karakter. Det er rektor ved skolen som fatter vedtak om fritak fra vurdering med karakter. Det er ingen andre fritak fra vurdering med karakter enn de som finnes i forskrift til opplæringsloven §§ 3-20 til 3-24.

Elever med IOP

Når en elev har opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), avgjør foreldrene om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Denne avgjørelsen gjelder bare fag som er omtalt i enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever med IOP kan også få fritak fra karakter i skriftlig sidemål.

Elever i innføringstilbud

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge i siste halvdel av et opplæringsår er fritatt for vurdering med karakter dette skoleåret dersom foreldrene ber om det.

Skriftlig sidemål (nynorsk)

Enkelte kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Du må være oppmeldt i skriftlig hovedmål for å kunne søke om fritak. Det søkes skriftlig direkte til rektor (ingen standardskjema). Beskriv hvilket grunnlag du søker på.

Følgende elever har rett til å søke om fritak
  • Elever som har rett til særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet
  • De som ikke har gått i norsk skole på ungdomstrinnet
  • Elever med to førstespråk, hvorav det ene er samisk og elever med opplæring i samisk som andrespråk på ungdomstrinnet
  • Elever med IOP
  • Elever som har problemer med å greie begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon

Kroppsøving

Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal ha tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. De kan få fritak fra vurdering med karakter i faget, og denne avgjørelsen er et enkeltvedtak.

Fritak ved eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i et fag, skal ikke delta på eksamen i faget. Elever som er fritatt for vurdering i sidemål, skal ha eksamen på hovedmål begge eksamensdager i faget norsk.

Hva sier loven?

Fritak fra opplæringsplikten

I helt spesielle tilfeller kan det av hensyn til eleven være behov for fritak fra opplæringsplikten jf opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd. Dette krever en sakkyndig vurdering og samtykke fra foreldrene.

Sist oppdatert: 05.02.2024

Fant du det du lette etter?