Ulike fritak under grunnskoleopplæringa

Ulike fritak under grunnskoleopplæringa

Fritak fra aktiviteter

Ditt barn skal få fritak fra de delene av opplæringen i et fag som dere mener strider mot egen religion eller eget livssyn. Dere må melde fra om dette skriftlig til skolen.

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring til en bestemt religion eller et bestemt livssyn. (Opplæringsloven §§ 2-3a og 2-4)

Gudstjenester i skoletiden

Dere, eller barnet selv om det er over 15 år, kan melde fritak fra deltakelse i gudstjeneste. Fritak gjelder også øving til deltakelse i gudstjeneste.

Veileder fra Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester

Fritak fra vurdering med karakter i enkeltfag

Hvis ditt barn skal ha fritak for vurdering med karakter i et fag, skal det likevel få vurdering uten karakter. Det er rektor ved skolen som fatter vedtak om fritak fra vurdering med karakter. Det er ingen andre fritak fra vurdering med karakter enn de som finnes i forskrift til opplæringsloven §§ 3-20 til 3-24.

Elever med IOP

Når en elev har opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), avgjør foreldrene om eleven skal ha vurdering med eller uten karakter. Denne avgjørelsen gjelder bare fag som er omtalt i enkeltvedtak om spesialundervisning. Elever med IOP kan også få fritak fra karakter i skriftlig sidemål.

Elever i innføringstilbud

Minoritetsspråklige elever som begynner opplæringen i Norge i siste halvdel av et opplæringsår er fritatt for vurdering med karakter dette skoleåret dersom foreldrene ber om det.

Skriftlig sidemål (nynorsk)

Enkelte kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. Du må være oppmeldt i skriftlig hovedmål for å kunne søke om fritak. Det søkes skriftlig direkte til rektor (ingen standardskjema). Beskriv hvilket grunnlag du søker på.

Følgende elever har rett til å søke om fritak
  • Elever som har rett til særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet
  • De som ikke har gått i norsk skole på ungdomstrinnet
  • Elever med to førstespråk, hvorav det ene er samisk og elever med opplæring i samisk som andrespråk på ungdomstrinnet
  • Elever med IOP
  • Elever som har problemer med å greie begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon

Kroppsøving

Elever som ikke kan følge opplæringen i kroppsøving skal ha tilrettelagt opplæring så langt det er mulig. De kan få fritak fra vurdering med karakter i faget, og denne avgjørelsen er et enkeltvedtak.

Fritak ved eksamen

Elever som er fritatt for vurdering med karakter i et fag, skal ikke delta på eksamen i faget. Elever som er fritatt for vurdering i sidemål, skal ha eksamen på hovedmål begge eksamensdager i faget norsk.

Hva sier loven?

Fritak fra opplæringsplikten

I helt spesielle tilfeller kan det av hensyn til eleven være behov for fritak fra opplæringsplikten jf opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd. Dette krever en sakkyndig vurdering og samtykke fra foreldrene.

Sist oppdatert: 13.07.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242