Endring av Kommuneplanens arealdel bestemmelse § 29.2 Hyblifiseringsbestemmelse

Endring av Kommuneplanens arealdel bestemmelse § 29.2 Hyblifiseringsbestemmelse

Melding om vedtak

Endring av Kommuneplanens arealdel bestemmelse § 29.2 ble behandlet i bystyrets møte 07.03.24

Vedtaket er slik:

Bystyret vedtar at virkeområdet til bestemmelse § 29.2 i kommuneplanens arealdel utvides, og at bestemmelsen lyder:

Innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg, Bakklandet, Ila og Midtbyen, nærmere avgrenset på vedlagt kart som viser virkeområdet, kreves tillatelse fra kommunen for å dele opp bolig til hybler. Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen. Dersom bolig er oppdelt til hybler i strid med bestemmelsen her, kan kommunen påby at den settes i stand slik at den kan tjene sitt opprinnelige formål.

Kart over virkeområdet tas inn som vedlegg til kommuneplanens arealdel. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. jf. § 11-17 Behandling: Magni Fjørtoft Svarstad (R) fremmet følgende tilleggsforslag "Moholt som en del av virkeområde for hyblifiseringsbestemmelse": Inkludere Moholt i listen over områder som skal inn under virkeområde for hyblifiseringsbestemmelse. Silje Naper Salomonsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag "Høre utvidelse av virkeområdet til boligsone 1, 2 og 3": Bystyret ber kommunedirektøren høre en utvidelse av virkeområdet til bestemmelse § 29.2 i kommuneplanens arealdel som omfatter boligsone 1, 2 og 3. Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet følgende alternative forslag "Opphev bestemmelsen": Bystyret vedtar å oppheve hyblifiseringsbestemmelsen i kommuneplanens arealdel.

Votering:

Ved alternativ votering mellom innstillinga og Andressens tilleggsforslag ble innstillinga vedtatt med 63 stemmer (20 H, 17 Ap, 9 SV, 4 MDG, 4 V, 3 PP, 3 R, KrF, SP, INP) mot 4 stemmer (4 FrP). Naper Salomonsens tilleggsforslag fikk 9 stemmer (9 SV) mot 58 stemmer (20 H, 17 Ap, 4 MDG, 4 FrP, 4 V, 3 PP, 3 R, KrF, SP, INP) og falt. Fjørtoft Svarstads tilleggsforslag fikk 3 (3 R) stemmer mot 64 stemmer (20 H, 17 Ap, 9 SV, 4 MDG, 4 FrP, 4 V, 3 PP, KrF, SP, INP) og falt.

 

Ønsker du mer informasjon?

Se også kommuneplanens egen nettside Kommuneplanens arealdel 2022 - 2034

 

Vedtaket kan ikke påklages.

Dersom du har spørsmål eller har andre henvendelser om saken, kan du ta kontakt på telefon 72 54 25 00 eller med Byplankontoret, Holtermanns veg 7. Vi ber om at du oppgir saksnummeret 2023/27430 ved alle henvendelser.

 

Sist oppdatert: 22.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward