Munkegata 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4, detaljregulering - Begrenset høring

Frist for innspill: 25.03.2024

Munkegata 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4, detaljregulering - Begrenset høring

Ny løsning for varelevering etter offentlig ettersyn

Løsning for varelevering i planforslaget for Munkegata 35, med flere, må høres på nytt.

Høringsinnspill fra førstegangsbehandling viser at løsningen for varelevering som ble lagt til grunn i første høring, ikke er gjennomførbar. Sporing av lastebil viser det samme. Saken sendes derfor på en ny begrenset høring til relevante høringsparter. Revidert ROS-analyse og trafikkfaglig redegjørelse for bylogistikk, varelevering og renovasjon er vedlagt.

Vi ønsker innspill på de to løsningene som høres

Det legges frem en kortsiktig løsning og en langsiktig løsning. Den kortsiktige løsningen for varelevering er lik den løsningen som praktiseres i dag, med rygging inn i veita. Den langsiktige løsningen er kantstopp i Olav Tryggvasons gate.

Eventuelle bemerkninger til endringene

Høringen gjelder kun endringene knyttet til bylogistikk. Vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler kun disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Planforslaget med tilhørende materiale ligger på Trondheim kommunes nettsider. Vi gjør oppmerksom på at dette materialet er fra første gangs behandling i bygningsrådet, og planforslagets planbeskrivelse er ikke oppdatert med ny løsning for varelevering.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim eller innen 25.03.2024.

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8722

Sist oppdatert: 17.04.2024

Gå til toppen

arrow_upward