Klæbuveien 159, detaljregulering, r20220038

Frist for innspill: 19.02.2024

Klæbuveien 159, detaljregulering, r20220038

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for at eiendommen kan fortettes med inntil 25 nye boliger. I tillegg skal den eksisterende villaen med 2 boenheter bevares og restaureres.

Sammendrag

Bebyggelsen får tre etasjer mot vest og fire etasjer i bakkant. Høyden i framkant legger seg ca. 1 m under mønehøyden på eksisterende bygg.  

Tilbygget fra 70-tallet på eksisterende bygg fjernes, og den opprinnelige fasaden reetableres. Bygg B, mot nord, trekkes bakover og dreies for å følge terrengformen. Dette gir hovedfasade mot nord-vest med utsikt mot sentrum og sjøen. Bygg A trekkes mot søndre del av tomta. Organiseringen er ment å gi eksisterende bygg en fremskutt posisjon med et romslig uteområde rundt.  

Ny bebyggelse terrasseres bakover, for å tilpasses terrenget og ikke konkurrere med eksisterende bygg i vestfasaden. Det er valgt flate tak på den nye bebyggelse for å fremheve form og uttrykk på eksisterende bygg.  

Det er i hovedsak fire forhold som har vært utfordrende i planarbeidet:

  • hensynet til den eksisterende villaen med antikvarisk verdi B (høy), som er i svært dårlig forfatning, men skal beholdes
  • tilpasning til strøkskarakteren - bevaring av vegetasjonsområdet Sunnlandsskrenten med naturverdi C (viktig lokalt)
  • at en del av tomta er bratt

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/9393

Sist oppdatert: 11.01.2024

Gå til toppen

arrow_upward