Leirfossvegen 71, gnr/bnr 92/104 mfl., detaljregulering, r20220007

Frist for innspill: 29.01.2024

Leirfossvegen 71, gnr/bnr 92/104 mfl., detaljregulering, r20220007

Overnevnte plan er 21.07.2022 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å omregulere eksisterende rørfabrikk til boliger med grønnstruktur og turveier langs Nidelva.

Sammendrag

Planen omfatter ca 380 boliger fordelt på toroms, treroms og fireroms leiligheter samt noen rekkehus. Bebyggelsesstrukturen består av både mindre og større blokkhus.

Det er planlagt videreføring av eksisterende turvei langs Nidelva og området mellom boligbebyggelsen og elva skal oppgraderes til grønnstruktur og møteplasser. Det tilrettelegges for både større og mindre lekeplasser innenfor utearealene til boligfeltene.

Parkering løses i kjeller, Det opparbeides ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av Leirfossvegen fra krysset i Fossegrenda i nord, til enden av planområdet i sør.

Eksisterende boliger mellom Leirfossvegen og planområdet berøres ikke av tiltaket, men vil få ny gang- og sykkelveg foran innkjørselen sin. Det vil gå interne snarveier fra det nye boligområdet og ned til elva og turstien.

Det er planlagt felles renovasjonsanlegg for hele feltet som også inneholder plass for sykkelvask og heis fra boligfeltet og opp til Leirfossvegen.

Det opparbeides en bussholdeplass på hver side av veien ved planområdet. Boliger på østsiden av vegen får ny adkomstveg bak kollektivholdeplassen.

Det er ikke planlagt en ny butikk innenfor planområdet.

Saksdokumenter

Vedlegg

Bygningsrådet vedtok å legge ut planen i tråd med kommunedirektørens innstilling.

Et område i nord er tatt ut av planen etter kommunedirektørens anbefaling. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er oppdatert i henhold til vedtaket. Planbeskrivelsen er ikke endret etter politisk behandling. 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8396

Sist oppdatert: 11.12.2023