Overvik B6 sør, detaljregulering, r20230009

Frist for innspill: 27.05.2024

Overvik B6 sør, detaljregulering, r20230009

Overnevnte plan er 09.04.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikt med planen er å legge til rette for nye boenheter i form av frittliggende småhusbebyggelse i en tett og lav struktur.

Sammendrag

Planområdet omfatter deler av det verneverdige tunet til Overvik gård, alléen og grøntarealet mot nordøst, og ubebygd areal som tidligere var dyrkamark, mellom tunet og veien mot sørøst. Planforslaget legger opp til å anlegge boliger på arealet mot sørøst mellom tunet og veien, og i deler av grøntarealet mot nordøst. Det er foreslått 27 nye boenheter på 2-3 etasje. Det planlegges felles parkeringsanlegg under bakken.

Det er uenighet mellom forslagsstiller og Kommunedirektøren om hvordan grepet i planforslaget ivaretar kulturmiljøet og antikvariske verdier rundt Overvik gård.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/7783

Sist oppdatert: 14.05.2024