Strindmarka næranlegg, detaljregulering, r20190030

Frist for innspill: 15.01.2024

Strindmarka næranlegg, detaljregulering, r20190030

Overnevnte plan er 21.11.2023 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å etablere ny skistadion, med stadionbygg, nye løyper, skilek og parkering, samt en adkomstløype fra Lohove. I tillegg vil planforslaget bidra til å sikre dagens turveger og skiløypetraseer for friluftslivet.

Sammendrag

Det planlegges skiløyper, skilek, skistadion, stadionanlegg, arenabygg, samt parkering og adkomst til området. Anlegget skal som hovedformål tjene ski og langrenn og skal være tilpasset rekruttering.

Flere alternativer er blitt vurdert for å finne det beste trasevalget. For å unngå for stort fotavtrykk og områder som er mye i bruk ble det gjort tilpasninger for å gjøre anlegget så kompakt som mulig.

Det legges opp til en ny skiløype som en rundløype på ca. 1900 m (blå løype). Denne kan ha en bredde på inntil 6,0 meter og det kan etableres en kjøresterk turveg med grusdekke på maksimalt 3,5 meters bredde. Det tillates snøproduksjon innenfor gitte områder. Det planlegges også en tilførselsløype på 600 meter fra Lohove til skistadion for gående, syklende og skigående. Dette planlegges for å legge til rette for at transporten kan skje miljøvennlig. Turvegen/skiløypa vil gå fra Lohove snuplass og vil reguleres med en bredde på 5 meter, herunder 3,5 meter kjøresterk grusveg.  

I planforslaget blir eksisterende turveger regulert til turveg (o_TV1 - 6). Reguleringsplanen åpner for at disse turvegene kan opparbeides med grusdekke på maksimalt 3,5 meter. Det vil også tillates å bearbeide sidearealene slik at det blir lav vegetasjon og mulighet for å etablere skiløyper på inntil 6 meters bredde. Her er det ikke krav om kjøresterkt underlag – og dermed mindre inngrep.  

Grunneierne mener at skianlegget ikke bør lokaliseres i dette området. Det har også vært motstand fra brukere av marka som heller ikke ønsker at et skianlegg etableres her. Stedvis dårlige grunnforhold har vært avgjørende for valg av løsning når det gjelder atkomst til området.

Saksdokumenter

Vi ønsker tilbakemelding på planforslaget slik det nå foreligger.

Bygningsrådet vedtok at det skulle jobbes videre med planforslaget før sluttbehandling. Endringene vil innebære et alternativ til dette planforslaget, og Trondheim kommune vil arbeide videre med disse frem mot sluttbehandling

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/11916

Sist oppdatert: 28.11.2023