Høgskoleringen 11, detaljregulering, r20180034

Frist for innspill: 08.02.2019

Høgskoleringen 11, detaljregulering, r20180034

Overnevnte plan er 18.12.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fastsette arealbruk som tillater oppføring av nytt ZEB-laboratorium (Zero Emission Building) for SINTEF. Reguleringsplanen skal også utrede gang- og sykkelforbindelser samt byroms- og oppholdsareal i tilknytning til tiltaket og avklare forholdet til NTNU og Bycampus.

Sammendrag

Reguleringsplanen inneholder offentlig og privat tjenesteyting, fortau, gang- og sykkelvei, torg, gatetun, kjøreveg, parkeringsplasser og grønnstruktur. Mindre arealer vil reguleres til kjøreveg for å sikre atkomst for driftsbiler til planområdet og til parkeringsplass i øst.

Bebyggelsen vil plasseres sentralt i planområdet. For å optimalisere solforhold orienteres bygget i en nord/sør retning, og vil derfor være noe vridd i forhold til omkringliggende bebyggelse. Bygget vil på sitt høyeste bli ca. 23 meter og på sitt laveste ca. 13 meter høyt. Det vil på sitt høyeste kunne bli ca. 2 meter høyere enn NINA-bygget. Nullutslippslaboratoriet vil ha et totalareal på 2 000 m2. Frittstående bygg for sykkelparkering vil ha et areal på 30 m2.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak  og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk undersøkelse

Vurdering av områdestabilitet

Miljøgeologisk rapport

Trafikkutredning

Illustrasjonsplan

VA-utredning

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/12408

Sist oppdatert: 19.12.2018