Lilleby-området B6-1 og Ladeveien 7 B, detaljregulering, r20180024

Frist for innspill: 08.09.2018

Lilleby-området B6-1 og Ladeveien 7 B, detaljregulering, r20180024

Overnevnte plan er 06.07.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen. Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 40 boliger av variert størrelse i blokkbebyggelse på fire til seks etasjer med parkeringskjeller.

Sammendrag

Hovedformålet i reguleringsplanen er å legge til rette for inntil 40 leiligheter i en boligblokk på henholdsvis fire og seks etasjer. Planlagt boligblokk er anlagt med uterom mot sør og vest, med gode solforhold.

Uteoppholdsarealer tilfredsstilles på egen grunn. Felles utearealer dekkes delvis på bakken og på felles takterrasser over fjerde etasje.

Planlagt ny boligblokk på B6-1 vil ligge mot ny boligblokk-bebyggelse i øst, nord og nordvest, og mot eksisterende bebyggelse i vest. B6-1 er vist med seks etasjer mot øst hvor tilstøtende bebyggelse på begge sider av Stjørdalsveien vil være åtteetasjes boligblokk. Mot vest avtrappes B6-1 til fire etasjer som tilsvarer planlagte nye boligblokker mot nord og nordvest, mens eksisterende murhusbebyggelse i vest er i fem etasjer.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4: Støyutredning

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/1178

Sist oppdatert: 11.07.2018