Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Frist for innspill: 26.10.2018

Damlia 3, detaljregulering, r20170024

Overnevnte plan er 11.09.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å regulere planområdet til boligformål med 15 boenheter. Boligene er i planforslaget utformet som rekkehus, delvis med underliggende kjeller for parkering og boder. Planforslaget inkluderer også noe vegareal, fortau og areal til holdeplass og snuplass for buss.

Sammendrag

Planområdet foreslås utbygd med inntil 15 boenheter utformet som rekkehus. Dette forutsetter at den eksisterende boligen rives. Boenhetene plasseres i to rekker rundt et felles tun der eneboligen lå. Det etableres en sokkeletasje mot O. .J. Aalmos veg og Damlia for en underliggende p-kjeller under deler av den nye bebyggelsen.

Planforslaget åpner for inntil 2400 m2 BRA bolig. P-anlegg med boder og tekniske anlegg utgjør i tillegg 900 m2 BRA. Planområdet er på ca. 8,0 dekar, der området regulert til bebyggelse og anlegg er på 4,8 daa. Med inntil 15 rekkehus blir det for området regulert til bebyggelse og anlegg en utnyttelse på 3,1 boliger/dekar, (og 7,1 bolig per dekar dersom man beregner 70 m2 BRA per bolig), noe som er i tråd med kravene i KPA.

Planforslaget omfatter deler av Damlia og O.J. Aalmos veg. Eksisterende snuplass utvides mot øst for å sikre dagens snuareal for buss. På hver side av veien reguleres busslommer (viderefører eksisterende regulering) og fortau for å sikre trygge gangforbindelser.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Oversiktskart

Ledningskart

Situasjonsplan

Illustrasjonsplan

Stedsanalyse

Sol- og skyggekart

Uteoppholdsareal

Perspektiv

Snitt

Modellbilder

ROS- analyse

Beregning av støy

Teknisk plan VA

Geoteknisk vurderingsrapport

Geoteknisk datarapport

Vegtegninger

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 16/18192

Sist oppdatert: 13.09.2018

Gå til toppen

arrow_upward